Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Kálvinista topik

alex:) 2012-01-29 13:55:06
Kedves Ági.

Egy nagy áment mondok! :-)
És nagyon örülök,hogy ebben teljesen egyek vagyunk a mi Urunk Jézusban :-)
Áldás.
válasz erre: abigail - 2012-01-29 13:47:51 | megtekintés
abigail 2012-01-29 13:47:51
Ezt köszi Alex:

"a zsidóknak Krisztushoz való megtérítése a kereszténység legfőbb feladata, mert Krisztus már az Apostoloknak megmondotta, hogy szívének Jeruzsálem fiai a legkedvesebbek."

Én imádkozom és hálát adok azokért a messiáshívő zsidó közösségekért, ahol "lehull a lepel...".

Az Úr csodásan működik.
válasz erre: alex:) - 2012-01-29 12:54:28 | megtekintés
alex:) 2012-01-29 12:54:28
Ravasz László imája a zsidókért

"— Ravasz püspök vasárnap a zsidóságért imádkozott. A budapesti-skót misszióban vasárnap este Ravasz László református püspök tartott előadást "Építők, akik a követ megvetették" címen. A skót misszió előadássorozata igen nagy érdeklődést váltott ki minden oldalon, mert valamennyi előadás a zsidó kérdéssel volt kapcsolatos. Ravasz László vasárnap esti előadását is ebben a témakörben tartotta. Ravasz László nagyszámú hallgatóság feszült figyelme közben kijelentette, hogy a zsidóknak Krisztushoz való megtérítése a kereszténység legfőbb feladata, mert Krisztus már az Apostoloknak megmondotta, hogy szívének Jeruzsálem fiai a legkedvesebbek. Előadását azzal fejezte be, hogy ne maradjanak a zsidók továbbra is kiközösítettek, ne legyenek továbbra is szétszórtak, hanem térjenek meg Krisztushoz és így teremtsék meg a lelki Izraelt. Az előadás után, mint mindig, ima következett. Ez alkalommal maga Ravasz László mondotta el az imát és a jelenlevők meglepetésére és megilletődésére az egész imát a zsidóságért való fohászkodás töltötte ki. — Imádkoznunk kell — mondotta — a zsidóságért, amelyért oly kevesen, imádkoznak, mert ő az Isten kiválasztott népe. Az előadás és ima után zsoltárokat énekeltek."Bizonyára nem kell kiemelnem, hogy az aranyszájú püspök úrnak ez a nyílt "hitvallása" minden faját és hazáját szerető magyar embert mélységes szomorúsággal töltött el s ennek egyik visszhangja ez az én írásom.Nem mint hitvitázó, aki nem vagyok, hanem mint egyszerű magyar ember, annak a meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy a püspök úr a zsidókérdésben oly leplezetlen nyíltsággal elfoglalt álláspontjával nemcsak a magyarság létérdekeivel, hanem — az én érzésem szerint — a kereszténység szellemével is szöges ellentétbe került.

http://stud-theol.blogspot.com/2008/10/ravasz-lszl-imja-zsidkrt.html
alex:) 2012-01-25 19:29:17
Alliance imahét Egy és több.Egy az Úr, de több a pásztor20010110 Ef.4,4-5-Sipos Ete Álmos

http://laci21.dobd.hu/audio/alliance_imahet_egy_es_tobb.egy_az_ur_de_tobb_a_pasztor20010110_ef.4_4-5-sipos_ete_almos-6dvEihrtjeQ

alex:) 2012-01-22 18:45:46
Budapest Nagyvárad téri Református Egyházközség
magnószolgálata által készített felvételek
http://hapi.fw.hu/
------------------------------------------------------- :)
Dr. Sípos Ete Álmos A kersztyénség és a humanizmus,
barátok vagy ellenségek?
http://hapi.fw.hu/vfk144_w.mp3
(nagyon kóser!)
alex:) 2012-01-21 06:04:01

Erő és erőtlenség

2012. év igéje:

Jézus Krisztus mondja: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” 2 Kor 12,9a

Az erő és az erőtlenség végigkíséri életünket, része a világ- és az egyháztörténelmének is. Mindnyájan szeretnénk erősek lenni és maradni. Legyőzni betegséget, szegénységet, reménytelenséget, válságot. Tudjuk, ez nem mindig sikerül.
Ismerünk olyan ezoterikus és vallási irányzatokat, amelyek azt ígérik követőiknek, hogy megszabadulhatnak az erőtlenségtől, betegségtől, szegénységtől, csak hinniük kell a sikerben. Részbeni hatásuknak van alapja: bizonyos esetekben segít a koncentrálás, akaraterő.
Azt is tapasztaljuk, hogy lelki megújulások, megtérések eredményeznek testi javulást vagy gyógyulást is. Ha egy szenvedélybeteg lelkileg újjászületik, azt megérzi a mája, pénztárcája és a családja is. Hiszünk a csodákban is, történhet rendkívüli gyógyulás is. De azt is tudjuk, tapasztaljuk, hogy ez nem automatikus dolog. Nem lehet kierőltetni, megrendelni, rítussá tenni.
Nagyszerű, elkötelezett emberek is ismerik a gyengeséget, betegséget, szegénységet. Jézusról azt írja a Biblia, hogy „fájdalmak férfia, betegség ismerője” volt. Nem volt vagyona sem. Egy alkalommal azt mondta követőinek, hogy az „Emberfiának nincs hová lehajtania fejét”. Ezt nevezzük ma hajléktalanságnak.
Pál, az apostolok fejedelme rendkívüli hatással volt az emberekre. Gyülekezetek sorát alapította. Néha nyomorúságos körülmények között, például börtönben írt leveleit kétezer év óta szentírásként olvassák milliók. Karizmatikus volta ellenére mégis átélt szenvedéseket, átmeneti kudarcokat, fájdalmakat. Egy helyen arról ír, hogy része volt különleges spirituális élményben: elragadtatott a mennyei világba. De ugyanitt írja, hangsúlyozza, hogy nem ez a lényege, alapja szolgálatának. Hivatkozik egy bizonyos gyengeségre, betegségre is, amit így ír le: „tövis adatott a testembe: a Sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem. De ő ezt mondta nekem: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”
A keresztyénség nem pártolja, nem dicsőíti a szenvedést, de józanul számol vele. Bukott, bűnbeesett világban élünk. Az emberi esendőségnek vannak személyes és egyetemes következményei. Kimondhatjuk: a természet, az állatvilág és az egész világ szenved az ember bűnei, felelőtlensége miatt.
Ezek ellen harcolnunk kell minden eszközzel: imával, új közösségek alapításával, jó és helyes programok indításával.
Ugyanakkor a szenvedésnek, erőtlenségnek Pál apostol szerint van egy másik titka és esélye is. A hívő ember átéli, hogy az erőtlenség állapotában Isten erőssé lesz az életében. Az erőtlenségben szabaddá válhat az út Krisztus számára, hiszen vélt vagy valós erősségeimmel nem akadályozom a kegyelem kiáradását mások felé.
Akiket Isten igazán áldássá tett az emberek számára, mind átélték az összetörést, bukást, gyengeséget, és azután a helyreállítást. Így váltak használható, áldott, eszközzé a Teremtő kezében.
Kedves Hallgatók! Tanuljunk meg kegyelemből, Isten jóságából, irgalmából élni.
„Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.”

Szeverényi János
alex:) 2012-01-12 15:27:53
John Stott
Van egy álmom: Az élő gyülekezet

Olyan gyülekezetről álmodom, amely biblikus gyülekezet:
amely minden tekintetben hűséges Isten Szentírásban adott kijelentéséhez,
amelynek lelkipásztorai hitelesen és tisztelettel magyarázzák a Szentírást, és így igyekeznek minden tagot éretten Krisztus elé állítani,
amelynek népe szereti Isten igéjét és engedelmes, krisztusi élettel ékesíti,
amelyet minden nem biblikus tartalomtól óvnak,
akiknek az egész élete a biblikus egyensúly egészségét és szépségét tárja a világ elé.
Álmom a biblikus gyülekezet.


Olyan gyülekezetről álmodom, amely Istent tiszteli:
amelynek népe azért gyűlik össze, hogy Istennel találkozzon, és az Urat imádja,
amely tudja, Isten mindig közöttük van, és amely nagy alázattal borul le előtte,
amely rendszeresen az Úr Jézus asztalához járul, hogy megünnepelje hatalmas művét, a megváltást a kereszten,
amely zenei tudásával széppé teszi istentiszteletét,
amely hisz az imádságban, és Istent keresi az imádságban,
amelynek istentisztelete nemcsak a vasárnapi istentiszteletben és az imaórákon nyilvánul meg, hanem az otthonokban, hétköznapi munkában és az élet mindennapi dolgaiban.
Istent imádó gyülekezetről álmodom.


Olyan gyülekezetről álmodom, amely gondoskodó gyülekezet:
a gyülekezet sok fajból, népből, életkorból és társadalmi háttérből gyűlik össze, és Isten családjának egységét és különbözőségét képviseli az emberek előtt,
amelynek közössége meleg és befogadó, és sohasem torzítja el a harag, az önzés, a féltékenység vagy a gőg,
amelynek tagjai tiszta szívvel, buzgón szeretik egymást, elszenvedik egymást, megbocsátanak egymásnak, és egymás terhét hordozzák,
amely barátságot kínál a magányosnak, támogatja a szegényt, és befogadja azokat, akiket a társadalom lenéz és kitaszít,
amelynek szeretete túlcsordul a világba, vonzó, fertőző, ellenállhatatlan, maga Isten szeretete.
Álmom a gondoskodó gyülekezet.


Olyan gyülekezetről álmodom, amely szolgáló gyülekezet:
amely Krisztust szolgaként látta, és meghallotta elhívását, hogy maga is legyen szolga,
amely megszabadult az önzéstől, a maga körül forgásból, és önzetlenül mások szolgálatára szánta magát,
amelynek tagjai engedelmeskednek Krisztus parancsának, hogy a világban éljenek, hassák át a világi társadalmat, legyenek a föld sója és a világ világossága,
amelynek népe egyszerűen, természetesen és lelkesen adja tovább Jézus evangéliumát a barátainak,
amely szorgalmasan szolgálja saját környezetét és közösségét, a munkásokat, a családokat és az egyedülállókat, az itt születetteket és a bevándorlókat, az időseket és a kisgyerekeket,
amely éberen figyeli a társadalom változó szükségleteit, érzékenyen és rugalmasan alakítja programját, hogy hasznosabban szolgáljon,
amelynek világot átfogó látása van, és felszólítja fiataljait, hogy életüket szánják a szolgálatra, és kiküldi népét a szolgálatba.
Álmom a szolgáló gyülekezet.


Olyan gyülekezetről álmodom, amely várakozó gyülekezet:
amelynek tagjai sohasem állapodnak meg az anyagi bőségben vagy kényelemben, mert nem felejtik el, hogy a földön jövevények és zarándokok,
amely egyre hűségesebb és aktívabb, hiszen Urának visszatérését várja és reméli,
amely őrzi a keresztyén reménység lángját, hogy az lobogva égjen a sötét, kétségbeesett világban,
amely Krisztus napján nem riad vissza tőle szégyenében, hanem örömmel kel fel üdvözlésére.
Álmom a várakozó gyülekezet.

Így álmodom az élő gyülekezetről.

Bárcsak mindnyájunknak ez lenne az álma, amely Isten uralma alatt valóra válik!.
alex:) 2012-01-10 11:21:56
Igehirdetések! Pasarét
http://tesz.net/igehirdetes/pasaret.htm
Pap László
http://tesz.net/igehirdetes/pap.htm
Sipos Ete Almos
http://jozsef.dobd.hu/favourites
alex:) 2012-01-06 20:20:03
Isten Igéjében bátran hihetünk !
2011. május 15.
Lényeges kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e időnket odaszánni Isten igéjének megértésére, amely a Biblia lapjairól szól hozzánk? Tapasztalat, hogy akiket a Szentírás nem tud meggyőzni élet, halál, üdvösség kérdéséről, azokat a különleges csodák sem viszik közelebb Isten személyéhez. Ezen gondolatok jegyében hirdette az evangéliumot Monty Taylor a Budai úti templomunkban

Szombati napon tovább folytatódtak a csütörtökön este elkezdődött evangelizációs hét alkalmai a gyülekezetünk Budai úti református templomában.A fiatalok között gyakori az a vélemény, hogy a Biblia üzenete, világképe elavult. Érdekes könyv – mondják-, amelyet érdemes olvasgatni, de az üzenete már nem aktuális számukra.Monty Taylor lelkipásztor említette: ahhoz, hogy meglássuk, valójában mennyire modern könyv a Biblia, érdemes elolvasni, hogy mit ír például a gyermeknevelésről. Miközben modern pszichológusok azt vallják, egészséges fejlődésük érdekében nem szabad cselekedetükben korlátozni a gyermekeket, a Szentírás üzenete ezzel szemben az, hogy igen is szükséges fegyelmezni őket, és alkalmaként nemet is tudni kell mondani – mind ezt az ő érdekükben. Figyelni kell, hogy a fegyelmezés következetes legyen, vagyis mindig azonos szabályok legyenek érvényben feléjük.
A Biblia korszerű útmutatást ad a helyes pénzkezelésről is – hangsúlyozta az evangelizátor, majd némi humorral megjegyezte, hogy tulajdonképpen maga Jézus is többet beszélt a pénz megfelelő használatáról, mint az imádságról. Ez persze nem jelenti azt, hogy az előbbit lényegesebbnek tartotta volna az Úr, mint az utóbbit, de az erről szóló helyes tanítást szem előtt tartotta.
Sokan örülnének annak, ha nagyon sok pénzt szerezhetnének munka nélkül. Ezt bizonyítják a népszerű szerencsejáték műsorok és a „Legyen ön is milliomos” című vetélkedő sorozat a televízióban. Vannak akik úgy gondolják, a Biblia több helyen pontatlanságokat tartalmaz. Példaként az evangéliumokat említik. A biblia szerzői az események egy-egy pillanatát örökítették meg hangsúlyossá téve azokat az evangéliumokban. Ezért több írás, több szerzője együtt próbálták egymás üzenetét kiegészíteni.
- A kérdés végül is az, hogy mi hajlandóak vagyunk-e odaszánni időnket annak az üzenetnek a megértésére, amelyből Isten szól hozzánk a Biblia lapjairól? - tette fel a kérdést hallgatóságának a lelkipásztor, majd azzal folytatta, vannak, akik azt hangoztatják, a Biblia üzenete kevés, jó lenne látni valamilyen csodát. Ha történne egy feltámadás, vagy betegségből való gyógyulás, sokkal könnyebb lenne Istenben hinni.
Válaszul Monty a Lukács evangéliuma 16. fejezetének verseit idézte a gazdag és a Lázár története alapján. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a jézusi történet szerint a túlvilágon Lázár jó helyre, a gazdag pedig rossz helyre került. Gyötrődésében a gazdag megszólítja Ábrahámot, és kérleli, engedje vissza Lázárt az élők sorába, hogy a testvéreit figyelmeztesse, nehogy ők is a pokolba kerüljenek. Ábrahám röviden annyit felel: „Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül.”

http://www.albaref.hu/hirek/106
alex:) 2012-01-04 16:16:12
Az elsüllyeszthetetlen Titanic - szerzõ: Ray Comfort

Különös egybeesés

Morgan Robertson 1898-ban - 14 évvel a Titanic történelmi jelentőségû útja előtt - adta ki Hiábavalóság, avagy a Titán katasztrófája című művét. A könyv egy "elsüllyeszthetetlen" óceánjáróról szólt, ami, a Titanichoz hasonlóan, első útját tette meg Angliából New Yorkba áprilisban, 2000 emberrel a fedélzetén. Mivel ez a hajó is rekord idő alatt próbálta meg átszelni az Atlanti-óceánt, ugyanúgy jéghegynek ütközött és elsüllyedt, mint a Titanic. A hajók a nevükön túl abban is hasonlóak voltak, hogy a fedélzeten lévők legtöbbje a túl kevés mentőcsónak miatt veszett oda.

A legérdekesebb azonban, hogy a Titanic története rendkívül hasonló az üdvösség bibliai tervéhez. Ahogy az a nagy luxushajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt, a világ is, összes lakójával együtt, lassan a halál hideg szorításába süllyed. A Titanic utasai közül is csak azok menekültek meg, akik elhitték, hogy közeleg a veszély, és a mentőcsónakokba szálltak. Ugyanígy, csak azok szállnak be Jézus Krisztus, a Megváltó mentőcsónakjába, akik hiszik, hogy halálos veszélyben vannak. A nagy "jéghegy" pedig, ami jeges sírba juttatja a világot, a Tízparancsolat.

Itt a bizonyíték, hogy süllyedünk: Jézus azt mondta, hogy ha vággyal nézünk valakire, már házasságtörést követtünk el vele a szívünkben. Senki nem fog bejutni a Mennybe, akinek házasságon kívül volt szexuális kapcsolata, vagy hazudott, vagy lopott. A Biblia szerint ha gyűlölünk valakit, az ugyanaz mintha gyilkoltunk volna. Nem tudjuk Istent az első helyre tenni. Saját isteneink vannak. Minden Parancsolatot megszegünk. Ha a "hajón" maradunk, akkor elveszünk az ítélet napján, amikor az összes bűnünk bizonyíték lesz ellenünk. Isten azonban megbocsátó, és nem akarja, hogy bárki is a Pokolra jusson. Kidolgozta a módját, hogy megmentsen minket. Jézus Krisztus, Akit a Biblia "Üdvösségünk Kapitányának" hív, az életét adta, hogy jusson nekünk hely a mentőcsónakban. Ő lett megbüntetve a mi bűneinkért - ezért szenvedett a kereszten. Mi áthágtuk Isten Törvényét, de Jézus fizette meg ennek az árát. Azután feltámadt a halálból, és ezzel legyőzte a halált. Abban a pillanatban, mikor megbánjuk bűneinket, és Őbenne bízunk az örök üdvösségünk felől, akkor Isten megbocsát nekünk és örök élettel ajándékoz meg.

Ne habozz! Ne halogasd a döntést az utolsó percig! Úgy tudni, hogy az elsőnek elindult mentőcsónakok csak félig voltak tele. Az utasok többsége ugyanis nem hitte el, hogy az "elsüllyeszthetetlen" Titanic valóban süllyed. Odavesztek, mert félre voltak vezetve. Ne kövesd el ugyanezt a hibát! Higgy az Örömhírben! Bánd meg és hagyd el a bűneidet és higgy Jézus Krisztusban még ma! Olvasd naponta a Bibliát és valósítsd meg, amit olvastál! Akkor Isten sosem hagy el.

http://www.budaibaptista.hu/e107_plugins/content/content.php?content.110
alex:) 2012-01-03 21:32:27
John Wesley egy fiatal barátjának írta a következőket: „90%-ban hirdesd a törvényt, 10%-ban pedig a
kegyelmet.” „90% törvény és 10% kegyelem, ez elég súlyos, nem lehetne inkább fele-fele? - kérdezheted.
Képzeld most el, hogy én vagyok az orvos, te pedig a beteg. Elkaptál egy halálos betegséget. Nálam van a
gyógymód, de életbevágóan fontos, hogy ezt a gyógymódot használd, ha nem vagy 100%-ban elkötelezett iránta,
akkor nem fog hatni. Hogyan foglak vajon rábeszélni? Valószínűleg valahogy így: „Be lehet jönni. Üljön le.
Sajnos nagyon szomorú hírem van: egy halálos betegséget diagnosztizáltunk önnél.” Látom, ahogy elfehéredsz,
és rád jön a remegés. És azt gondolom: „Rendben, kezdi felfogni a helyzet komolyságát.” Előveszem a
grafikonokat, diagrammokat, vizsgálati eredményeket és röntgenfelvételeket, hogy bemutassam, hogy a fertőzés,
hogyan terjedt szét a szervezetedben. Tíz teljes percig beszélek neked erről a szörnyű betegségről. Mit gondolsz,
vajon mennyi időbe telik az, hogy a gyógymódot elmondjam? Nos, egyáltalán nem sokba. Miután remegve
végigülted azt a tíz percet, azt mondom neked: „Egyébként, ez itt a gyógyszer.” Erre te megragadod és
azon nyomban le is nyeled.
A betegség, és annak szörnyű kilátásainak ismerete hozta meg az étvágyad a gyógyszerre. Tudjátok, mielőtt
keresztény lettem, éppen annyira kívántam az igazságot, amennyire egy négyéves gyerek a fürdést. Hogy jön ez
ide? Emlékezzetek, hogy Jézus mondta „Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra” (Mát 5,6).
Mit gondoltok, hány olyan hitetlen van, aki éhezik és szomjazik az igazságra? A Biblia azt mondja: „Nincs, aki
megértse, nincs, aki keresse Istent” (Róm 3,11). Azt mondja, hogy az emberek szeretik a sötétséget és gyűlölik a
világosságot, és nem is jönnek ki a világosságra, nehogy kiderüljön az, amiket cselekszenek (Ján 3,19-20). Ők
azok, akik úgy nyelik a hamisságot, mint a vizet (Jób 15,16). De azon az éjszakán, mikor Isten törvényéből
szembesültem Isten természetével, megértettem, hogy „Isten az igazságban gyönyörködik, amely a vesékben
van” (Zsolt 51,8) és ő még a gondolataimat is látja, és az Ő szemében a bűnös vágy egyet jelent a paráznasággal,
a gyűlölet a gyilkossággal, tehát azt mondtam „Látom már, hogy ítélet alatt állok. Mit tehetnék hát, hogy igaz
lehessek?” És elkezdem éhezni az igazságot. Mintha a törvény sót helyezett volna számba. Ez volt a
tanítómester, amely Krisztushoz vezetett engem.
Charles Spurgeon mondta: „Nem fogják elfogadni a kegyelmet mindaddig, amíg nem reszketnek az igaz és szent
törvény előtt.” D.L. Moody, John Bunyan, John Newton, - ha valakinek, akkor Newtonnak volt is mit értékelni a
kegyelemben - írták az „Amazing Grace” (Csodálatos kegyelem) kezdetű dalt. Newton mondta, hogy „A törvény
és kegyelem közti összhang betartása megkímél bennünket attól, hogy hibákba gabalyodjunk akár az egyik, akár
a másik területen. Charles Finney szerint „A törvény feladata az, hogy utat készítsen a kegyelem számára.
Ha azonban a lelkek tájékoztatásában ezt figyelmen kívül hagyjuk, - teszi hozzá - akkor majdnem biztos, 11
hogy ez hamis reménységhez és a kereszténység alapelveinek hamis bemutatásához vezet, ezzel együtt
ahhoz, hogy hamis megtérőkkel töltsük meg a gyülekezetet.”
Testvéreim az Úrban, az első dolog, melyet David Wilkerson mondott nekem, mikor a kocsijából hívott fel, az
az volt, hogy „Azt hittem, hogy én vagyok az egyetlen, aki nem hisz a friss megtérők feletti gyámkodásban.”
Ugyanakkor én hiszek az új megtérők táplálásában és tanításában. Hiszek a tanítvánnyá képzésükben is, mert ez
bibliai és ráadásul ez a legfontosabb dolog. De nem hiszek a felettük való gyámkodásban és az utánuk való
járkálásban, mivel ezt nem találom a Szentírásban.
http://istenkereso.hu/letoltesek/tanitasok/Ray_Comfort_-_A_pokol_legfeltettebb_titka.pdf
---egyik leghitelesebb evangéliumi tanítás!!! RAY COMFORT-tól! ---
alex:) 2012-01-02 19:18:32
Urunk!

"Nevezz meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, telve álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, állhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívántunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallgassalak Téged. Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak "kéréseim", és megtéptek a világ "kérései". Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér, és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak "színen lenni". A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a "zűrzavar kézikönyve". Ha lehet, ragaszd össze lapjait, megértek a csirizre." (Pilinszky János)
alex:) 2012-01-02 19:18:26
Szabadnak lenni annyit jelent: önként engedelmeskedni, szabadon szolgálni Istennek.
alex:) 2012-01-02 19:18:10
Jóllehet előbb őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam, mégis irgalmat nyertem. (1Tim 1:13)

Minden szent embernek volt múltja, minden bűnösnek van jövője. Ezt a mondatot olvastam a múltkorában valahol és teljesen egyetértek vele. Pál apostol nem fényezi saját Krisztus nélküli múltját. Vállalja – nem büszkén, hanem őszintén –, hogy Krisztust káromolta, tanítványait üldözte, de megismerte Őt a damaszkuszi úton, és élete más irányt vett. Isten nevében üldözte a Krisztus tanítványait korábban, de elnyerte a Krisztus irgalmát. Neked mi a történeted? Te meddig éltél Krisztus nélkül? Egyébként mindegy, hogy mi a válaszod, a legfontosabb az, hogy el tudd mondani: irgalmat nyertem. Mi, hívő emberek mindnyájan irgalmat, kegyelmet nyert emberek vagyunk, akiknek korábbi, megbánt bűnei megbocsáttattak, és akiket szolgálatra hív az Úr. Adj hálát az Úrnak ezért az irgalomért, és imádkozz ma egy olyan ismerősödért, aki még nem nyert irgalmat!
alex:) 2012-01-01 16:23:16
Nagy Ámen!
Paul Washer-től
Jézus Krisztus A Minden -Paul Washer- Jesus Christ Is Everything
http://www.youtube.com/watch?v=w0r9ycWsNbg&feature=related

Van-e mindenkiben egy „Isten alakú űr”?

Válasz: Az „Isten alakú űr” fogalma azon az elméleten alapul, mely szerint mindenkinek van egy olyan üres rész a lelkében/szellemében/életében, amelyet egyedül Isten tud betölteni. Az „Isten alakú űr” az emberi szív veleszületett vágyódása valami rajta kívül álló, valami természetfeletti, valami „más” után. A Prédikátor 3:11-ben úgy olvassuk, hogy Isten „az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta”. Isten az Ő örökkévaló céljaira teremtette az emberiséget, és az örökkévalóság utáni vágyódásunkat csakis Ő teljesítheti. Minden vallás az ember azon vele született vágyán alapul, hogy „kapcsolatba kerüljön” Istennel. Ezt a vágyat kizárólag Isten képes betölteni, ezért „Isten alakú űrhöz” is hasonlítható.

Az a probléma, hogy nem veszünk tudomást erről az űrről, vagy Isten helyett más dolgokkal próbáljuk betölteni. A Jeremiás 17:9 így jellemzi szívünk állapotát: „Csalárdabb a szív mindennél, javíthatatlan; ki tudná kiismerni?!” Ugyanezt az igazságot fogalmazza meg Salamon is: „Az emberek szíve tele van gonoszsággal, és esztelenség van bennük, amíg csak élnek.” (Prédikátor 9:3) És az Újszövetség tanítása is egybeesik a fentiekkel: „A test törekvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni.” (Róma 8:7) A Róma 1:18-22 leírja, hogy az emberek nem veszik számba mindazt, ami Istenből megismerhető, vagyis vélhetően az „Isten alakú űrnek” sincsenek tudatában, hanem minden egyebet imádnak Isten helyett.

Szomorú, hogy milyen sokan töltik azzal az egész életüket, hogy Isten helyett más egyebekben – az üzleti sikerekben, a családi életben, a sportban, stb. – próbálják megtalálni életük értelmét. De ha ezeket a múlandó dolgokat keresik, a tátongó űr nem szűnik meg, ők pedig nem értik, hogy miért nem lelnek megelégedést. Kétségtelen, hogy ideiglenesen sokan elérnek bizonyos mértékű „boldogságot” azok közül, akik Isten helyett más dolgokat keresnek. Ugyanakkor ha Salamonra gondolunk, aki gazdagsággal, sikerekkel, ranggal és világi hatalommal egyaránt büszkélkedhetett – vagyis mindene megvolt, ami után az emberek sóvárognak –, láthatjuk, hogy egyik sem töltötte be az örökkévalóság utáni vágyát. Valamennyit „hiábavalóságnak” nevezte, azt állítva ezzel, hogy hiába küzdött a megszerzésükért, mert nem töltötték el megelégedéssel. Végül a következő megállapításra jutott: „Mindezt hallva a végső tanulság ez: Féld Istent, és tartsd meg parancsolatait, mert ez minden embernek kötelessége!” (Prédikátor 12:13).

Ahogyan egy szögletes dugó sehogy sem illik bele egy kerek lyukba, úgy nem töltheti be semmi és senki Istenen kívül a lelkünkben tátongó „Isten alakú űrt” sem. Az „Isten alakú űrt” és az ember örökkévalóság utáni vágyát egyedül az töltheti be, ha az ember a Jézus Krisztusba vetett hit által személyes kapcsolatba kerül Teremtőjével..

válasz erre: abigail - 2012-01-01 16:07:25 | megtekintés
abigail 2012-01-01 16:07:25
B.ízzuk
Ú.jra
É.letünk
K.risztusra
! :)
BÚÉK mindenkinek!
válasz erre: alex:) - 2012-01-01 15:50:13 | megtekintés
alex:) 2012-01-01 15:50:13
Uram, Jézus!

Szóljon ez az év, és életem valamennyi pillanata Rólad. Szeretnék engedelmes tanítványod lenni, aki nem kételkedik, hanem bízik Benned. Mindig, mindenkor. Ámen
***********************************************
Istenünk kegyelmével teljes, áldott újesztendőt kívánunk mindenkinek!
alex:) 2012-01-01 15:49:51
Az igazi hit éppen akkor művel csodát, amikor a látszat-hit mentegetőzve hátrál. (Viktor János)
alex:) 2012-01-01 15:49:21
Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1Korintus 2:2)


Talán ma épp az újévi fogadalmak körül forognak a gondolataid. Ezek a listák, amelyeket jó nagy adag optimista lelkesedéssel, és teljesen valótlan elvárásokkal állítunk fel saját magunk számára, úgy, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az elhatározások teljesen komolytalanok. De van valaki, akiről úgy gondolom, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy betartsa az újévi fogadalmait. Egy fanatikus emberről van szó, aki sosem tudott egyetlen dolgot sem félszívvel elvégezni, vagy félúton abbahagyni valamit. Ő a mindig őszinte és reálisan gondolkozó Pál apostol.
Úgy gondolom, hogy Pálnak csak egy elhatározás szerepelt az újévi fogadalom listáján: Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1Kor 2:2)
Pál üzenete alapvetően nagyon egyszerű: Megváltás csak és kizárólag Krisztusban van. De mit jelent ez?
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te jó magaviseleted.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + az általad megtartott Bibliaórák.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a tized, amit Istennek adtál.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a gyülekezet, ahová jársz.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + az általad a Bibliából fejből megtanult versek száma.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te gyülekezetben betöltött szereped vagy rangod.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a legutóbbi keresztény szemináriumon megszerzett tudásod.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te pusztai böjtöd vagy koplalásod.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te balesetmentes közlekedésed.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te tökéletes magaviseletű gyermekeid.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te jó munkahelyed.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a te jó házastársad.
- A megváltás nem egyenlő: Krisztus + a világ legújabb technológiája.

Egész egyszerűen a megváltás maga Krisztus, nincs plusz dolog, amit hozzá lehetne tenni.

Ez Pál üzenete, az üzenet, amely 2012-ben is épp oly igaz, mint amilyen 2999-ben lesz. Legyen a te idei fogadalmad és elhatározásod, hogy semmi másról nem akarsz tudni, csak Krisztusról, a megfeszítettről.
alex:) 2012-01-01 14:44:10
Dr.sípos Ete Álmos

Jól ismerjük e a predestináció tanát?
http://hapi.fw.hu/vfk145_w.mp3
Lisztecske 2012-01-01 02:51:38
Uram! Hála telt szívvel jövök és borulok lábadhoz! Köszönöm az elmúlt évet! Mind azt amit adtál! Mindent köszönök! Mindegy mit adott az élet! Az én tekintetem csak Terajtad nyugszik! Te vagy az én váram! Te vagy az én kősziklám! Köszönöm Uram,hogy vagy!Köszönöm a Te Fiadat! Köszönöm Neked Jézust! Köszönöm a Te megtartó kegyelmedet!Áldalak és magasztallak!Jó abban a tudatban álomra hajtanom a fejem minden napon, hogy Te velem vagy! Velem vagy örökké!Uram! Jézus Krisztus Szent nevében jöttem eléd! Atyám! Legyen meg mindenkor a Te akaratod! Ámen!
válasz erre: Jocó - 2011-12-31 16:32:23 | megtekintés
Jocó 2011-12-31 16:32:23
"Próbálj egy kicsit ma emlékezni! Tedd ezt hálaadással! Köszönd meg az Úrnak, hogy még élsz, hogy veled volt minden utadon! Fejezd be az Úrral a lassan véget érő évet, és az újban is Vele indulj el és Ő vezetni fog végig, s fogja majd kezed, míg boldogan a célhoz elérkezel…"
- Ez felszólításra nem megy.
Soraid számomra nem is egy emberi felszólítás,hanem testvéri biztatás,bátorítás,buzdítás,hogy szabad nekem is így cselekednem.
Még nekem is! Még én is hálás lehetek Jézus Krisztusnak,hogy ebben az évben nem érdemeim szerint bánt velem.
Köszönöm Neked Úr Jézus Krisztus,hogy az év utolsó napján is Rád tekinthetek,Akié minden hatalom mennyen és földön. Akaratod szerint Te emlékeztess engem Uram,mert én magamtól Istennek tetsző módon visszaemlékezni sem tudok. Köszönöm,hogy nincs mivel dicsekednem előtted,kárhozatot érdemlek és Te, a helyettes áldozatodért nem érdemeim szerint bántál velem. Szeretsz engem annak ellenére amilyen vagyok és gondot viselsz rólam.
Köszönöm Uram,hogy ebben a gondviselő szeretetedben most megláthatom azt is,hogy Te minden embertársamat ugyan így szeretsz,hiszen az ő gondjukat is ott a kereszten viselted el értük és helyettük.
Könyörülj meg rajtunk Úr Jézus Krisztus,hogy őszinte szívvel Téged dicsőítsünk,Aki véredet adtad értünk,hogy ezen az áron lehessünk a Te tulajdonaid. Dicsőség Neked mindörökké! Ámen!
válasz erre: alex:) - 2011-12-31 14:33:11 | megtekintés
alex:) 2011-12-31 14:33:41
Köszönöm Neked, Istenem, ezt az elmúlt évet.

Köszönöm, hogy ma úgy tekinthetek vissza rá,

hogy megtartó szeretetedért hálát adhatok Neked.Mert velem voltál a mélységekben,

ahol egyedül teljesen elbizonytalanodtam volna

és erőt vett volna rajtam a félelem.

És velem voltál a magasságokban,

ahol oly könnyen megszédíthetett volna

a pillanatnyi siker tűnő magabiztossága.Velem voltál a csendben, az elcsendesedésben,

az imádságokban, az igeolvasásokban,

hitem személyes és közösségi eseményeiben,

és velem voltál a mindennapok forgatagában,

munkáimban és küzdelmeimben,

emberi kapcsolataim legkülönbözőbb élethelyzeteiben.Kérlek Téged, Istenem, a következő évben is légy velem!

Hadd tekinthessek úgy az előttem álló esztendőre,

hogy annak minden pillanatát a Te megtartó szeretetedre bízom.Ámen
alex:) 2011-12-31 14:33:11
Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR. (5Móz 8:2)

Az esztendő utolsó napja többek között az emlékezésé. Ilyenkor általában visszatekintünk az Isten kegyelméből magunk mögött hagyott év egészére. Mennyi minden történt velünk az Úrnak 2011. évében?! Sok minden valószínűleg már a feledés homályába merült. Áldások, örömök, boldog pillanatok? Szenvedések, veszteségek, keserűségek, próbák? Bizonyára valamennyi dologban, melyeket az előbb elsoroltam, volt részünk mindnyájunknak. Azonban észrevettük-e, sőt kértük-e, engedtük-e hogy az Úr vezessen bennünket? Minél inkább igen, annál inkább békesség van a szívünkben. Próbálj egy kicsit ma emlékezni! Tedd ezt hálaadással! Köszönd meg az Úrnak, hogy még élsz, hogy veled volt minden utadon! Fejezd be az Úrral a lassan véget érő évet, és az újban is Vele indulj el és Ő vezetni fog végig, s fogja majd kezed, míg boldogan a célhoz elérkezel…
válasz erre: Jocó - 2011-12-30 22:41:26 | megtekintés
Lisztecske 2011-12-31 09:26:08
Az Istenbe vetett hit tartott meg bennünket! Az,hogy az életünket egy olyan kősziklára alapozhatjuk,mint Jézus Krisztus! Ha 2012-ben is Ő lesz az életünk alapja,akkor az életünk biztos alapokon áll! És akkor igaz tiszta szívvel nézhetünk az év elé! Mert Ő lesz az aki vezetni fog bennünket a keskeny úton! Ő lesz az aki előttünk jár! Isten azt szeretné,ha a gyümölcsök beérnének ebben az évben az emberek életében ! A Galata 5:22-23. gyümölcsei! Kívánom mindnyájatoknak! Legyetek gyümölcsözőek és hirdessétek az evangéliumot amerre jártok! Az Úr áldása legyen veletek!Jézus Krisztus Szent nevében! Áldással!
válasz erre: Rebeka - 2011-12-30 13:11:05 | megtekintés
Jocó 2011-12-30 22:41:26
"Szeret az Úr ,ezért nincs még végünk,mert nem fogyott el irgalma''JSir,3,22 Nem mi voltunk a szerencsések,az Úr Jézus Kegyelme,szeretete hordozott eddig is ,és reménység szerint ezután is.Nem tudjuk,hogy mit hoz a jövő ,egyedül azt tudjuk ,hogy nem akarjuk a mi Urunk Jézus Krisztus kezét el ereszteni.Ezért kérjük ezt hittel Tőle naponta,hogy fogja erősen,mert mi erőtlenek vagyunk hozzá."

- Igen. Azért nincs még végünk,kedves Rebeka,mert szeret az Úr. Az Ő hűsége tartott meg bennünket. Amikor hittek kérjük Őt,hogy fogja erősen a kezünket,akkor az Úr Jézus Krisztus nem azért fogja majd erősen,mert mi ezt kértük Tőle. Azért kérhetjük ezt,mert Ő,az iránta lévő minden hűtlenségünk ellenére hűséges hozzánk és azt akarja,hogy hittel elkérjük Tőle,amit adni akar nekünk. Megváltó Urunk irántunk lévő szeretete késztetheti szívünket imára,hogy kezünket fogva megoltalmazhasson bennünket. Az évek jönnek és mennek,telik vagy múlik az idő és most talán egy kicsit gondolhatunk arra is,hogy a mi áldott Megváltó Urunk Jézus Krisztus azért halt meg és támadt fel értünk,hogy minden időben a belé vetett hitben megtarthasson bennünket és így bűntörlő szeretete által naponként gondunkat viselhesse.
Változik az évszám,de Jézus Krisztus irántunk lévő szeretete meg nem változik. Ebből a szeretetből merítve gazdagodhatunk az eljövendő új esztendőben is. Mert jövő évben is Jézus Krisztus vére lehet igaz értékünk. Értünk véghezvitt váltságműve lehet örömünk forrása,amelyre nézve kívánhatunk egymásnak boldog új évet! :)
válasz erre: Rebeka - 2011-12-30 13:11:05 | megtekintés
Rebeka 2011-12-30 13:11:05
Kedves keresztyén testvéreim a Jézus Krisztusban!
Közeledik a 2011-es év vége,már csak egy nap van hátra, belőle.Én most itt nem a fogadalmakra gondolok,hanem arra ,amit meg kellene kérdeznünk önmagunktól is,és másoktól is..Mi az ,ami megtartott bennünket az év mindegyik napján? Lehet ,hogy valaki azt felelné erre,hogy szerencsések voltunk.Míg mások saját erejükre hivatkoznának,esetleg a kevesebb részének az (emberiségnek)eszébe jutna Isten áldott ígérete,,Szeret az Úr ,ezért nincs még végünk,mert nem fogyott el irgalma''JSir,3,22 Nem mi voltunk a szerencsések,az Úr Jézus Kegyelme,szeretete hordozott eddig is ,és reménység szerint ezután is.Nem tudjuk,hogy mit hoz a jövő ,egyedül azt tudjuk ,hogy nem akarjuk a mi Urunk Jézus Krisztus kezét el ereszteni.Ezért kérjük ezt hittel Tőle naponta,hogy fogja erősen,mert mi erőtlenek vagyunk hozzá. Járuljunk hát a kegyelem királyi székéhez bűnbánattal,ragaszkodjunk a mi Urunk drága váltságművéhez a: Vér erejéhez.Hiszen ez nélkül mindannyian elvesznénk,,A békesség Istene pedig,aki az örök szövetség Vére által kihozta a halottak közül,a mi Urunkat,Jézust a juhok nagy Pásztorát,tegyen készségessé titeket minden jóra,akaratának teljesítésére,
és munkálja bennünk azt,ami kedves őelőtte Jézus Krisztus által,akinek dicsőség örökkön-örökké ''Zsid 13,20-21

Áldja meg életeteket a mi drága Megváltónk az új esztendőben is,az Ő akarata szerint!!!
alex:) 2011-12-29 13:36:35
Jákobnak csudálatos szerződése Lábánnal

Misztótfalusi Kis Miklós Aranyas Bibliája gerincének részlete
És monda néki Lábán: Vajha kedvet találtam volna szemeid előtt! Úgy sejtem, hogy te éretted áldott meg engem az Úr.
És monda: Szabj bért magadnak és én megadom.
Ez pedig monda: Te tudod mimódon szolgáltalak téged, és hogy mivé lett nálam a te jószágod.
Mert a mi kevesed vala én előttem, sokra szaporodott, és megáldott az Úr téged az én lábam nyomán. Immár mikor tehetek valamit a magam házáért is?
És monda Lábán: Mit adjak néked? Felele Jákób: Ne adj nékem semmit; juhaidat ismét legeltetem és őrizem, ha nekem ezt a dolgot megteszed:
Nyájaidat ma mind végig járom, minden pettyegetett és tarka bárányt kiszaggatok közűlök, és minden fekete bárányt a juhok közűl, s a tarkát és pettyegetettet a kecskék közűl, s legyen ez az én bérem.
S a mikor majd bérem iránt eljövéndesz, mi előtted lesz, becsületességemről ez felel: a mi nem pettyegetett vagy tarka a kecskék, s nem fekete a juhok közt, az mind lopott jószág nálam.
És monda Lábán: Ám legyen: Vajha a te beszéded szerint lenne.
Külön választá azért azon a napon a pettyegetett és tarka kosokat, és minden csíkos lábú és tarka kecskét, mind a melyikben valami fehérség vala, és minden feketét a juhok közűl, és adá az ő fiainak keze alá.
És három napi járó földet vete maga közé és Jákób közé; Jákób pedig legelteti vala Lábán egyéb juhait.
És vőn Jákób zöld nyár-, mogyoró- és gesztenye-vesszőket, és meghántá azokat fehéresen csíkosra, hogy látható legyen a vesszők fehére.
És a vesszőket, melyeket meghántott vala, felállítá a csatornákba, az itató válúkba, melyekre a juhok inni járnak vala, szembe a juhokkal, hogy foganjanak, mikor inni jönnek.
És a juhok a vesszők előtt foganának és ellenek vala csíkos lábúakat, pettyegetetteket és tarkákat.
Azután külön szakasztá Jákób ezeket a bárányokat, és a Lábán nyáját arczczal fordítja vala a csíkos lábú és fekete bárányokra; így szerze magának külön falkákat, melyeket nem ereszte a Lábán juhai közé.
És lőn, hogy mikor a nyáj java részének vala párzási ideje, akkor Jákób a vesszőket oda raká a válúkba a juhok eleibe, hogy a vesszőket látva foganjanak.
De mikor satnya vala a nyáj, nem rakja vala oda s ily módon Lábánéi lőnek a satnyák, a java pedig Jákóbé.
És felette igen meggazdagodék a férfiú; és vala néki sok juha, szolgálója, szolgája, tevéje és szamara.
(Károli Gáspár fordítása)

Jákob és Lábán paradoxona

Biblia ismert története „Jákobnak csudálatos szerződése Lábánnal”, amely szerint Jákob a szolgálat fejében megkapta Lábán tarka juhait, amelyek részaránya sokkal kisebb volt, mint a Lábánnál maradó részarány. A történet szerint azonban idővel mégis Jákob lett a gazdagabb. Erre a paradoxonra több misztikus magyarázat született (már a Biblia maga is tartalmaz egy ilyet, és Thomas Mann is foglalkozik e rejtéllyel), de — amint Rényi Alfréd egy alkalommal felhívta rá a figyelmet — ez a paradoxon minden misztikum nélkül, egyszerű matematikai következtetéssel is megérthető, mégpedig arra építve, hogy Jákob sohasem adott vissza juhokat Lábánnak, Lábán viszont mindig odaadta juhainak egy — igaz kisebbik — részét Jákobnak.
Jelölje Jn Jákob, Ln pedig Lábán juhainak átlagos számát az n-edik évben (a kezdeti 0-adik évben J0 = 0, L0 pedig valamilyen pozitív szám). Tételezzük fel, hogy minden juhnak minden évben átlagosan U darab utóda lesz. Ezek átlagosan p-edrésze Lábánnál marad, q(=1–p)-edrészét pedig megkapja Jákob. Ekkor Ln+1–Ln = UpLn és Jn+1–Jn = UJn+UqLn, ahonnan Ln = L0(1+Up)n és Jn = L0(1+U)n–L0(1+Up)n, vagyis
ami valóban végtelenhez tart az n növekedésével, vagyis idővel Jákob valóban összehasonlíthatatlanul gazdagabb lesz Lábánnál. Ha például q mindössze 10% és U = 2, akkor 20 év multával (azaz ha n = 20), Jn/Ln már körülbelül 3.
Jocó 2011-12-28 15:59:22
Dicsőség Istennek!
válasz erre: alex:) - 2011-12-28 12:35:41 | megtekintés
alex:) 2011-12-28 12:35:41
Szikszai György: Vígasz betegség idején -2-

Bizony, bizony mondom néktek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak. (Jn 6:47)

Monda néki Jézus: Én vagyok a feltámadás és az élet: aki hisz énbennem, ha meghal is él; és aki csak él énbennem, soha meg nem hal; és aki csak él és hisz énbennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? (Jn 11:25-26)

Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenbern és higgyetek énbennem. Az én Atyámnak házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. (Jn 14:1-3)

A próféták mind bizonyságot tesznek, hoggy bűneinek bocsánatát veszi az ő (Jézus) neve által mindenki, aki hiszen őbenne. (Acs 10:43)

Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. (Róm 8:1)

Amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nékünk megjelentetik. (Róm 8:18)

Aki az ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele együttmindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk. (Róm 8:32-34)

Közülünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának: mert ha élünk, az Úrnak élünk; ha meghalunk az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk. (Róm 14:7-8)

Jézus Krisztusban van a mi váltságunk az ő vére által, a bűnöknek bocsánata az ő kegyelmének gazdagsága által. (Ef 1:7)
Az Isten pedig a mihozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Minekutána azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert ha mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, minekutána megbékéltünk vele. (Róm 5:8-10)

Boldog ember az, aki a kisértésben kitart, mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, amit az Úr ígért az őt szeretőknek. (Jk 1:12)

Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem, hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. ( I. Jn 4:9-10)

Igaz beszéd ez és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. (I.Tim 1:15)

Jézus Krisztusnak, Isten Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. (I. Jn 1:7)

Ha valaki vétkezik, van Szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. És ő engeszteleő áldozat a mi vétkeinkért; de nemcsak a mienkért, hanem az egész viéágért is. (I.Jn 2:1-2)

Tudjuk, hogyha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, örökkévaló házunk a mennyben. (II.Kor 5:1)

Mert azt, aki bűnt nem ismert bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk őbenne. (II Kor5:21)

Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva. Bizony azt mondja a Lélek, mert megnyugosznak az ő fáradtságuktól, és az ő cselekedeteik követik őket. (Jel 14:13)

Nem éheznek többé, sem nem szomjúhoznak többé; sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, meret a Bárány, aki a királyi széknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek élő forrásaira viszi őket; és eltöröl Isten az ő szemeikről minden könnyet. (Jel 7:16-17)
alex:) 2011-12-28 12:34:38
Szikszai György: Vígasz betegség idején

Imé boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenhatónak böntetését meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. (Jób 5:17-18)

Mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg az Istent. Akit magam látok meg magamnak; az én szemeim látják meg, nem más. (Jób 19:25-27)

Az Úr az én pásztorom; nem szűkölködöm. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. (Zsolt 23:1,4)
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem. Akik ő reá néznek, azok felvidulnak és arcuk meg nem pirul. Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. Közel van az Úr a megtört szívekhez és megsegíti a sebhedt lelkeket. Sok baja van az igaznak, de valamennyiből kimenti az ő szolgái lelkét és senki meg nem lakol, aki őbenne bízik. (Zsolt 34:5-9, 19, 23)

Miért csüggedsz el lelkem és miért nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki, az én szabadítómnak és Istenemnek. (Zsolt 42:12)

Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tőle van reménységem. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom; ő az én oltalmam, azért nem rendülök meg. Istennél van szabadulásom és dicsőségem; az én erős kősziklám, az én menedékem Istenben van. (Zsolt 62:6-8)

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok háborúságában; megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt és megmutatom neki az én szabadításomat. (Zsolt 91:15-16)

Nem bűneink szerint cselekszik velünk és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk. (Zsolt 103:10-14)
Akit szeret az Úr, megdorgálja, éspedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel. (Péld 3:12)

Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. (És 43:25)

Búsulásom felbuzdultában elrejtém orcámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad. (És 54:8)

Jó az Úr azoknak, akik várják őt; a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. (Sir 3:25-26)

Élek én, ezt monmdja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen. (Ez 33:11)

Boldogok akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. (Mt 5:4)

Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. (Mt 11:28)

Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa. (Jn 3:16-17)

Bizony, bizony mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja és hisz annak, aki engem elbocsátott, örök élete van; és nem megy kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. (Jn 5:24)

Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz őbenne, örök élete legyen; és én feltámasszam azt az utolsó napon. (Jn 6:40)
Jocó 2011-12-28 01:53:43
:)
válasz erre: alex:) - 2011-12-27 13:49:35 | megtekintés
alex:) 2011-12-27 13:49:35
Az igazi betlehemes

Betlehem, ahol Krisztus megszületett egy jelentéktelen kis városka volt. Krisztus is azokhoz jött el, akik nem látszanak, nem szerepelnek a híradók első kockáin, akik szinte észrevehetetlenek, akiket meg kell keresni.
Szabó István református püspök karácsonyi üzenete.

http://www.parokia.hu/hir/mutat/3050/
válasz erre: Jocó - 2011-12-25 13:00:05 | megtekintés
Jocó 2011-12-25 13:00:05
Bölcsek jöttek napkeletről...
http://www.poet.hu/vers/79517
alex:) 2011-12-23 08:25:22
„…nem azért választott ki benneteket az Úr…” (5Móz 7,7)

Uram, Te ismersz igazán!
Te látod igazán,
hogy mennyire alkalmatlan vagyok
a Te szolgálatodra.
Napról-napra jut az eszembe,
hogy ha csupán az én erőmön,
hitemen, tehetségemen múlna,
csak szégyent és gyalázatot hoznék a nevedre.
Ezért borulok le előtted napról-napra,
és köszönöm meg Neked,
hogy Te,
valami megmagyarázhatatlan szeretettel
mégis,
mégis elhívtál engem.

Ámen
(Hajdú Zoltán Levente)
alex:) 2011-12-23 08:24:11
A derűs keresztyén ajánlás a hithez. Amint a kirakat elé állsz megnézni, mi mindent lehet ott venni, éppen úgy tekintenek az emberek az arcodra, vajon mi is lakik a szívedben? (C.H. Spurgeon)
alex:) 2011-12-23 08:23:52
2011. december 23. péntek

Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté 5:16)

A közelmúltban kaptam egy írást arról, hogy milyen sokféle keresztyén él ezen a világon. Érdemes elgondolkodnunk, hogy mi melyik „fajta” keresztyén vagyunk. Íme a lista:

Sötétkamra keresztyén: hitéletét titkon, a sötétben éli, hogy más meg ne lássa.

Novemberi keresztyén: közelében az embert a hideg rázza.

Nézőközönség keresztyén: érdeklődik, lelkesedik, de nem vesz részt semmiben.

Porcelán keresztyén: vigyázni kell vele, mert érzékeny és könnyen sértődik.

Kirakat keresztyén: kifelé szépet mutat, de élettelen, mint egy kirakati bábu.

Látszat keresztyén: képmutató, azaz hamis képet mutat önmagáról.

Névleges keresztyén: csak a neve az, de ő maga halott.

Tamáskodó keresztyén: aki csak azt hiszi el, amit lát.

Mentsen Uram! - keresztyén: aki a szenvedésnek még a gondolatától is visszariad.

Ágaskodó keresztyén: csak egy a fontos számára, hogy ki a nagyobb? - természetesen ő maga!

Világítólámpás keresztyén: olvasd el Máté 5,16-ot, vagyis mai Igénket!

Életed világít? Másokat Krisztushoz vezet? Ez a küldetésed, engedd hát Krisztust naggyá nőni életedben, az egód pedig hadd szálljon alább! Minden más út téves, minden más keresztyénség taszító. Csak a Jézus világosságában ragyogó hívő tölti az Úrtól kapott küldetését! Tégy így Te is!
Jocó 2011-12-21 23:58:48
http://www.albaref.hu/videok/keresztyen_jatekfilmek_videok/Luther
alex:) 2011-12-20 16:14:39
A TEREMTETT VILÁG SÓVÁROGVA VÁRJA ISTEN FIAINAK MEGJELENÉSÉT

Lectio: Máté 10: 1-13.
Textus: Róma 8. 19-20.

Kedves Testvérek!

Sokan mondták, hogy baj van. Sokan mondták, hogy nagy baj van. Sokan mondták, hogy igazából csak egy baj van, és abból származik az összes többi. Sokan mondták, hogy a baj tulajdonképpen az hogy, az ország rossz kezekben van, olyan emberek kezében, akik kezéből nem áldás, hanem átok származik.
Hiszen Izráel, Júdea és Galilea a Római Birodalom kezében van, és mivel az ő kezükben van, innen származik minden rossz. A kérdés, van-e megoldás? A kérdés: mi lesz a megoldás? Mert úgy tűnik nem kérdés Jézus kortársai számára, hogy amíg az ország Pilátusok, Heródesek kezében van, addig nincs megoldás. Az egyik követi a másikat és úgy tűnik egyik nagyobb bajt hoz mint a másik. Heródes nevét jól ismerjük: Jézus születésekor királyi tisztséget tölt be és ha neki úgy tetszik emberi életet követel uralma, királysága érdekében. A betlehemi gyermek-gyilkosság egyértelművé teszi, itt nem egy nép érdeke a fontos, nem az, hogy lesz e jövendő nemzedék, születnek e gyermekek. Egyetlen dolog a fontos: hogy a király király maradjon! Amennyiben pedig érdekei úgy kívánják, hát akkor több száz gyermeknek meg kell halnia. Családja egy részét is elpusztítja féltékenységből, hiszen hatalma korlátlan, bármit bármikor megtehet.

http://szre.hu/a-teremtett-vilag-sovarogva-varja/
válasz erre: gyöngyi - 2011-12-19 23:50:28 | megtekintés
gyöngyi 2011-12-19 23:50:28
http://www.bibliaszov.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=454:tanulmany&catid=4:tanulmanyok&Itemid=28
Jocó 2011-12-19 21:36:44
"Amikor valami kis meglepetést készítek, és azt karácsonykor átadom, az arra kellene emlékeztessen, hogy mindnyájunkat megelőzően Isten adott egy nagy ajándékot nekünk, és most e feletti örömünkben egymást is megajándékozzuk - emlékeztet a pasaréti lelkipásztor."

- Ezt az ajándékot oszthatom meg veletek...

Ajándék

Ünnepel a világ,hangzik az énekszó,
a "drága" ajándék díszes és pazarló.
Értékes itt minden,nincs bennünk csalódás,
s elvakítja szívünk e szikrázó csillogás.

Hiába tündököl,bárhogyan csalogat,
Krisztusban járhatom megkezdett utamat.
Őbenne ragyog rán az igazi fényesség,
betöltheti szívem a Tőle nyert békesség.

Mert soha nem a gyarló ember az ünnepelt.
Azé a dicsőség,ki mélységből fölemelt!
Hála Neked Uram Jézus,azért a jóságért,
hogy bűnöm bocsánata az igazi ajándék!

válasz erre: alex:) - 2011-12-19 08:13:08 | megtekintés
Jocó 2011-12-19 21:29:53
Öröm olvasni,ahogyan egymásnak írtok. Ez példaértékű karácsonyi üzenet. Krisztus Urunk szeretete magához öleli,betölti és egymáshoz kapcsolja a szomjazó szíveket.
Dicsőség az Úr Jézusnak! Ő áldjon meg benneteket!

Az evangelizációs igehirdetés címe: Jézus a legfelsőbb Bíró.
http://w885.dobd.hu/audio/sipos_ete_almos_-_jezus_a_legfelsobb_biro-7lV3V0SxHT3
válasz erre: Rebeka - 2011-12-19 20:15:18 | megtekintés
Rebeka 2011-12-19 20:15:18
Kedves Alex,köszönöm,hogy egyek lehetünk drága Megváltó Krisztusunkba vetett hitünkkel.Láthatatlanul ,de mégis valóságosan átöleljük egymást és megannyi testvérünket,mert nekünk Hatalmas Urunk van,Jézus Krisztusban aki minden körülmények között megtartja az Övéit,az Ő akarata szerint.Drága vérének ereje szent szeretetet áraszt felénk.Amit nekünk kell tovább adnunk,még akkor is ha gyűlöl minket a világ.Legyen áldott az Ő Neve örökkön -örökké.Áldja meg az Úr Jézus a te életed és fáradozásod is a nap alatt.Szeretettel Rebeka
válasz erre: alex:) - 2011-12-19 18:39:30 | megtekintés
alex:) 2011-12-19 18:39:30
Drága Rebekám (H.M)
az Úr áldjon meg ezerszer,és ennél még többször,piciny
édes Lélek! Annyira örülök,hogy az Úr Téged is bemutatott,és azt a sok szép dolgokat rajtad keresztül átélhettem,melyben az édes fájdalom,és hitben küzdő,és az élő Krisztusban kapaszkodó,aki valójában szeret,úgy ahogy az Úr,nem szabott feltételeket!
Rajtad teljesen kitapintható,s nagyon sokat adtál,és még fogsz adni,mert Te adni akarsz a Krisztusban,és nem kapni!
Most a szívemből felkiáltanék,jertek,fogjuk meg egymást kezét,s énekeljük ama Győzedelmes dalt!
Hely bőven van,jer Testvér, nem számít ki voltál,s honnan jössz, mi a múltad? Az mindenkinek van,ez is közös,tudom sokszor gyűlölködtél. Én is testvér! Még ennél több is van,a bűnbatyujában.... Nekem is drága barátom,úgy hogy itt a helyed a bűnösök között! Kék színű a hajad? Nekem is volt olyan! Lázadsz? Én is lázadó voltam! Tehát sok minden voltál,és sok minden lehetnél? Igen,ismerem ezt,mert ez voltam én is ,amíg Reá nem találtam az Életem Megoldására,s azóta ez a szerelem tüze ég bennem,s visz előre,sokszor majd bele halok,annyira akarok teljesíteni,de akkor koppanok! És amikor elengedem magam erejét és Reá vetem az Úr Jézus Hű Megváltó Erejében,az Ő Szentlelke által,akkor szárnyalok, mint a sas,és minden sikerül......
Sokszor még én is reá csodálkozok! Igen csakis az Úr Jézus,aki termi bennünk a jó gyümölcsöt! Mert Vele a Júdea oroszlánnal aki győzött a Golgotán!
Most így szeretnélek benneteket átölelni,jertek és hódoljunk a királyok Királyának,mert Egyedül Övé Ez a Győzelem,és a Teljes Dicsőség,örökkön-örökké-ámen.
válasz erre: Rebeka - 2011-12-19 17:36:31 | megtekintés
Rebeka 2011-12-19 17:36:31
Karácsonyi üzenet,,És történt,amíg ott voltak,eljött szülésének ideje,és megszülte első szülött Fiát.Bepólyálta és jászolba fektette,mivel a szálláson nem volt számukra hely'' Lk 2,6-7

Egy gyermek születése mindig nagy öröm egy család életében.Sorban látogatja a családot a rokonság és a barátok..Mi pedig őrizzük a kis jövevényt,és a legnagyobb helyet kapja a szerettei között.
Nagy nyüzsgés -forgás szokott lenni a kis gyermek körül.Vagyis őrizzük a magunk kicsi nyáját a családunkat.,szeretteinket,mert sokszor ott van körülöttünk a félelem a bűn a fájdalom.De van szeretet is ,bocsánat is ,és van vigasztalás is.

Jézus születésekor is nagy volt a nyüzsgés-forgás ,de nem ,mintha tudták volna ,hogy pont a Messiás születésénél vannak jelen.Itt az összeírás miatt verődött össze a sok nép,ami miatt nem volt hely a szállásra Máriának és Józsefnek.

A prófécia foglalkoztatta az embereket,hogy hol is kell megszületnie a Messiásnak.ahogy a próféták hírül adták.,hogy az egész világnak öröme lesz.

Ez az öröme a ma emberének is?

Bizony mást látunk körülöttünk.Az óriás üzletláncok karácsonyi hangulatot ébresztenek az emberekben.Vonzóvá teszik portékáikat a fa feldíszítés minden fortélyára.Roskadoznak a polcok az ünnepi fogások készítésére.De a legtöbben az egymás megajándékozására fordítanak a legtöbbet.
De ez lenne valójában a karácsony?
Lealacsonyodott az étkezés ,díszítés és pár órás szeretetre.

Isten nekünk mást ígért:

,Ne féljetek,mert íme hirdetek néktek nagy örömöt,mely az egész népnek öröme lesz'' Lk 2,10.

Már ez az esemény megtörtént,de szeretettel emlékezünk rá minden karácsonykor.Viszont az Úr Jézus meg ígérte,hogy vissza fog jönni.Vajon ezzel számolunk-e? Mennyire foglalkoztat minket az Úr vissza jövetele? Tudom,hogy ez nem téma a 21-dik századba,de figyelmeztet az Ige:

:,,Ez a Jézus ,aki felvitetett tőletek a mennybe,úgy jön el,ahogyan láttátok Őt felmenni a mennybe'' Ap.
Csel,1,11
Készen -e vagyunk a nagy találkozásra?
Mert az Ő vére erejébe vetett hitünk,elég arra,hogy kegyelmet kapjunk,és vele legyünk örökkön örökké.

Azért szép a karácsony ,mert ekkor abba az irányba nézünk,ahonnan jött Jézus,ahova visszament Jézus és ahonnan újra eljön majd.Tanuljunk meg felfelé nézni!
Az Isten által kijelentett öröm,akárhova kerülünk is megmarad,ha hittel magunkévá tesszük.

Kapaszkodjunk Urunk ígéretébe,kezébe,mert csak egy kéz van ,e világon,ami itt is és odaát is meg tud tartani,annak a Megtartónak a keze,,aki az Úr Krisztus a Dávid városában.''

Kívánok kegyelem teljes karácsonyi ünnepeket ,minden kedves barátomnak!!!

Mária Hajlík
válasz erre: alex:) - 2011-12-19 08:13:08 | megtekintés
alex:) 2011-12-19 08:13:08
Isten szeretetének ünnepe
A karácsony születésnap, mi pedig ahelyett, hogy a születésnaposra figyelnénk, magunkat és egymást ünnepeljük – mondja Cseri Kálmán nyugalmazott református lelkipásztor adventi beszélgetéssorozatunk negyedik részében.

– Megfordult a dolog, mert úgy alakult ki az ajándékozás is, hogy minden egymásnak adott kicsi ajándék az Isten nagy ajándékára emlékeztette az embereket. A korinthusi levélben írja Pál, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért, vagyis Jézusért. Amikor valami kis meglepetést készítek, és azt karácsonykor átadom, az arra kellene emlékeztessen, hogy mindnyájunkat megelőzően Isten adott egy nagy ajándékot nekünk, és most e feletti örömünkben egymást is megajándékozzuk - emlékeztet a pasaréti lelkipásztor.

http://www.parokia.hu/hir/mutat/3034/
alex:) 2011-12-19 03:21:45
-------------2 rész-nyolcadik parancsolat - NE LOPJ!--------------

. Egy olyan országban élünk, amelyet át- meg átsző a lopás, a csalás, a lenyúlás, ez a ragacsos, nyúlós, megmagyarázós, a másikat folyamatosan sározós közeg. Egy olyan országban élünk, ahol a pénz fontosabb, mint az ember, ahol nem számít becsület és tisztesség, ahol nem számít a gyenge és szegény, csak a juss. Mindennapos, folyamatos lopásban történik az életünk.
A Kádár korból megörökölt démoni logika szerint pedig ha neki lehet milliókat, nekem miért ne lehetne ezreket. Ha ők ügyeskednek – én miért ne tenném? Ha ők trükköznek, te is trükközöl. Ha ők milliókat csalnak el, úgy érzed, egy kicsit te is lenyúlhatsz. Ha ők megrövidítenek, a kisember is megrövidít. Ha a zöldséges hamisan mér neked, te miért készíts jó minőséget? Ha szemetet sóznak rád a boltban, akkor miért ne vedd vissza valamilyen módon azt valaki mástól? Ha milliós prémiumot fizetnek ki a te pénzeden, miért fizetnéd be azt, amit be kell fizetni? Át- meg át rágja társadalmunkat, szívünket, lelkünket a csalás, a lopás. És mi nem azért vagyunk ma itt, hogy elégedetten és önigazoltan szidjuk „őket.” Nem azért, hogy sopánkodjunk azon, hova jutott országunk – miközben mi is részei vagyunk a romlásnak, a rohadásnak. Hanem azért vagyunk itt, Isten színe előtt, Isten népének közösségében Isten Igéjét hallgatva, hogy megtérjünk. Hogy kiszabaduljunk, kiszakadjunk abból a posványból, aminek magunk is részévé lettünk. Mert a bűn bennünket is megfertőzött, mert mi is elhittük, hogy ha nekik lehet sokat, nekünk is belefér egy kevés. Azért vagyunk itt, hogy feltegyük magunknak a kérdést: Hogyan viszonyulunk a pénzhez? Mit szereztünk meg, ami nem a miénk, ami nem jogos? Hol lettünk ennek az általunk is megvetett nyúlós, ragadós rendszernek mégis a részévé? Kit rövidítettünk meg? Kinek nem adtuk meg, amit meg kellet volna adnunk neki? Hol éltünk vissza az erőnkkel, a hatalmunkkal, az iskolázottságunkkal, a ravaszságunkkal azért, hogy a gyengét és erőtlent a magunk javára megkárosítsuk?
Isten arra hív, tedd fel magadnak a kérdést: miben hív téged ma megtérésre a „ne lopj!” parancsolata?

III. A megtérés útja

A történetben előttünk áll egy tolvaj. Valaki, akinek fontosabb a vagyon, mint az ember. És ezért állami pozíciójával visszaélve, a gyengékkel, szegényekkel nem törődve jogtalanul, de folyamatosan és nagy mértékben gazdagodik. Zákeus nyilvánvalóan szembekerül Isten parancsolatával. De van benne valami, ami másra vágyik. Vágyik látni Jézust, a bűnösök barátját. Jézus azonban többet kíván: nemcsak látni Zákeust, hanem megtérést és új életet adni neki, megtartani őt, a pénz iránti szenvedélyben elveszett embert. És amikor Jézus megjelenik Zákeus életében, egyszer csak fontosabb lesz az ember, mint a pénz. A szeretet, az igazságosság többet ér, mint a luxus, amit összelopott magának az évek során. Ezért így szól: „Uram, íme, vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki.” (Lk. 19.8)

http://www.gazdref.siteset.hu/index.php?m=1158&grp=T%EDzparancsolat&id=196
alex:) 2011-12-19 03:18:57
„Hat éven át vesd be a földedet, és takarítsd be a termését! A hetedikben azonban hagyd parlagon, hagyd magára, hadd egyenek róla néped szegényei.” (2Móz. 23.10-11). Végül pedig említeni kell a nagy elengedés esztendejét, amelyre hétszer hét év után, az ötvenedik évben került sor. Aki elszegényedett, elvesztette családi birtokát, az őseinek adott földet, az ötvenedik évben visszakapta azt (3Móz. 25.8-17). Mindezek az intézmények a gyengét és szegényeket védték a hatalmasok és gazdagok esetleges visszaéléseivel szemben. Egy olyan világban találjuk magunkat, ahol a tulajdon, a vagyon nem fontosabb, mint az emberi élet, az emberi méltóság.
Mindennek fényében a nyolcadik parancsolatot úgy kell értenünk, mint amely ahelyett, hogy a gazdagokat védené, akik nem válogatnak az eszközökben, amikor további gyarapodásukról van szó, éppen korlátozni kívánja őket. Egy amerikai ószövetség professzor így fogalmazta ezt meg 1980-ban (tehát nem ma, nem Magyarországon!): „A nyolcadik parancsolat sokkal többet mond annak, aki politikai szívességért kenőpénzt ad át; aki igazságtalan és nem kiérdemelt haszon érdekében a gazdasági rendszert manipulálja; aki üzleteket rombol le, hogy kedvezményes adóelőnyben részesüljön. … [Szól] annak a kormányzati személynek, aki egész vagyont szerez úgy, hogy megvesztegetéseket követel…” (Walter Harrelson, The Ten Commandments and Human Rights, 138-9)
Ennek fényében szóltak a próféták is számtalanszor Isten népe életében:
„Mert bűnösök vannak népem között, orvul leselkednek, mint a madarászok,
tőrt vetnek, hogy embereket fogjanak.
Mint a madárral teli kosár, úgy tele van házuk alattomossággal:
így lettek hatalmasok és gazdagok.
Meghíztak, kövérek, gonosz beszédükben nem ismernek határt,
nem hoznak ítéletet az árvák ügyében, hogy boldogulhassanak,
a szegények igazát nem védik meg.” (Jer. 5.26-27)

„Hiszen apraja-nagyja mind nyerészkedésre adta magát,
prófétája, papja mind hamisságot művel. …
Szégyenkezniük kellene, mert utálatos, amit tettek.
De nem akarnak szégyenkezni, és már pirulni sem tudnak.
Azért elesnek az összeomláskor, elbuknak a megtorlás idején - mondta az Úr.” (Jer. 6-13-15)

Nyerészkednek, erőszakkal és ravaszsággal híznak, gazdagodnak a gyengék kárára, és még csak nem is szégyellik magukat. Lopnak, de mintha ez természetes és igaz állapot lenne, mintha ez járna nekik. A próféták, akik Isten szavát hirdették, a leggyakrabban ebben az összefüggésben jelenítették meg a „ne lopj!” parancsát. Természetesen ez nem hatalmazza fel a szegényt a lopásra, de az is világos lehet előttünk, hogy a nyolcadik parancsolat üzenete nem azonos a tulajdon mindenek előtt való védelmével, a magántulajdon szentségének védelmével.

II. A parancsolat aktualitása a mai társadalomban

Egy olyan társadalomban élünk, ahol – mindannyian halljuk – a „ne lopj!” parancsolat fenti magyarázata szomorú módon nagyon aktuális. Egy olyan országban élünk, amely az erkölcsi szétesés, szétzüllős állapotában van, hiszen minálunk „mindenki lop.” A szocializmus hazugságra épülő rendszerében generációk tanultak meg lopni. Mivel a közös mindenkié volt, a többség annyit vett el és vitt haza a „senkiéből” amennyit nem szégyellt. Vagyonok születtek, házak épültek, későbbi nagy üzletek alapjai születtek meg ilyen módon. A beidegződések pedig tovább éltek, az erkölcsi gátlástalanság elhatalmasodott. (Nem kicsit, nagyon. Mi az hogy!) És elérkeztünk egy olyan korba, amikor Magyarország lopások botrányaitól hangos. Privatizáció a rendszerváltás idején, amelynek egyik jelszava: valaki jókor volt jó helyen. Minden mennyiségű adótrükkök, amelyek nem voltak törvénytelenek, csak éppen erkölcstelenek, és amelyekkel kiváltságosok szereztek vagyonokat – ha kellett, még a csillárt is lízingelték. Pályázati pénzek szervezett és módszeres lenyúlása, szakértőinek nevezett anyagok kapcsán milliók kifizetése – mindennapi történések.
----------------folyt.köv.----------------
válasz erre: alex:) - 2011-12-16 10:01:08 | megtekintés
Jocó 2011-12-16 23:45:40
Annyira jó,hogy ide is kiteszem.
A Király,Aki körül rendeződnek a dolgok.
http://w38.dobd.hu/audio/sipos_ete_almos_-_a_kiraly_aki_korul_rendezodnek_a_dolgok-6KOW3XTEPE2
válasz erre: alex:) - 2011-12-16 10:01:08 | megtekintés
alex:) 2011-12-16 10:01:08
Becsület (1)

„…feddhetetlenül éltem…” (Zsoltárok 26:1)


A barbár északi hordák elleni védelemként építették Kína lakói a Nagy Falat. Olyan magas volt, hogy nem lehetett átmászni rajta, és olyan vastag, hogy nem lehetett áttörni, így aztán elégedetten és nyugodtan élvezhették életüket. A fal fennállásának első száz éve alatt háromszor szállta meg Kínát ellenség. Egyszer sem próbálták meg áttörni a falat, vagy megmászni azt; egyszerűen csak lefizették a kapuőröket, és bevonultak.

Míg az építők a kőfal erejében bíztak, elfelejtettek becsületet tanítani gyermekeiknek. Így aztán azok úgy nőttek fel, hogy nem voltak olyan erkölcsi és lelki alapelveik, melyek irányították volna őket.


Láttad már, ahogy egy nagy fa kidől, miközben körülötte a többi állva marad? Hogy lehet, hogy ugyanabban a viharban az egyik megerősödik, a másik kidől? A választ a fa belsejében és a gyökerében találod. Érted már a lényeget?

A jellemépítéssel kapcsolatban a következő kérdéseket rendszeresen fel kell tenned magadnak:
1) Ugyanaz tudok maradni bármilyen társaságban?
2) Hajlandó vagyok olyan döntéseket hozni, melyek mások javát szolgálják, akkor is, ha én magam jobban járnék, ha másképp döntenék?
3) Számítani lehet rám, hogy megtartom kötelességemet Isten felé, magam felé és mások felé? El tudod mondani a zsoltáríróval: „Uram, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem…” (Zsoltárok 26:1)? Az élet olyan, mint egy prés: időnként megszorongatja az embert.

Ilyenkor előjön az, ami belül van, bármi legyen is az. Az imázs-építés és az önérdek sokat ígér, de keveset ad, a becsületesség azonban sohasem okoz csalódást. Dolgozz tehát a jellemeden.

-ez pedig főleg hozzám szól,és szíven talált az én Uram,hát ezért Ő a Mindenható,mert jobban ismer engem,mint én magamat!
Uram köszönöm hogy ma is szólsz hozzám,a te porszemedhez,áldalak és magasztallak,mert Te Tökéletesen belém látsz,és orvosolod,az én jellem hibáimat...
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

 • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.