Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
2010-10-11 18:26:04

Teológiai háttér

 A szemléletünknek talán legpontosabb kifejezése az „evangéliumi keresztény”. Ennek alapján minden felekezet minden tagjával együtt tudunk működni, aki a Szentháromság Istenben hisz, és Jézus Krisztust, az Isten Fiát megváltónak tekinti. Együtt szolgálhatunk reformátusokkal, evangélikusokkal, római és görög katolikusokkal, ortodoxokkal és baptistákkal éppúgy, mint a virágzó evangelikál (ún. szabadkeresztény) mozgalom minden olyan gyülekezetével, amelyik teológiájában és gyakorlatában nem szélsőséges vagy botrányos. Ugyanakkor úgy gondoljuk, a történelmi egyházakat a hagyományaik, társadalmi súlyuk és szerepvállalásuk miatt kiemelt tisztelet illeti.
 A hitünk kereteit és foglalatát jól kifejezi az apostoli hitvallásnak az a formája, amely mindegyik keresztény felekezet számára elfogadott:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az Ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben.
Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát; a test feltámadását és az örök életet. Ámen.
 
A kálvini teológiai hagyomány megegyezik az ősegyház több nagy tanítójával abban, hogy a a kereszténységet nem csupán hitnek, hanem komplex világszemléletnek is tekinti. A keresztyén világszemlélet öt fő elvre épül.
1. Teremtés: Isten alkotott minden létező dolgot. Az embert arra teremtette, hogy mindezt megismerje, az Ő nevében bölcsen uralkodjon, és örvendezzen a vele való közösségben.
2. Bűnbeesés: Az emberiség Ádámban megtagadta az engedelmességet, ezért mind az ember, mind a világ megromlott – ennek következménye a szenvedés és a halál. A bűn miatt a dolgok nem olyanok, amilyennek lenniük kellene.
3. Megváltás: Isten azonban elküldte egyszülött Fiát, Jézust, aki az elveszett állapotból tulajdon vérén megváltotta a benne hívőket.
4. Helyreállítás: Jézus feltámadásával megkezdődött a világ helyreállítása, s e munkát Isten azóta is végzi. A hívők missziói küldetéséhez tartozik, hogy miközben szavaikkal bizonyságot tesznek Jézusról, tetteikkel a megromlott világ helyreállításán munkálkodjanak.
5. Megdicsőülés: Végül Isten újjáteremti a világot: az idők végén befejezi a helyreállítás nagy művét. A megújult világban a megváltottak örök boldogságban élnek, és Isten királyi uralmában részesednek majd.


Elküldöm a cikket | Nyomtatás | A lap tetejére


A hét java

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.