Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Szentföldi képek

mt 2011-11-25 14:57:42
Hazai tájakon: Szőreg patrónája
http://www.szoregiplebania.hu/
mt 2011-11-25 14:54:01
Betlehemben, közvetlenül a Születés Bazilikához épült a ferences Alexandriai Szent Katalin templom, 1881-ben, egy keresztes templom romjaira.
Az egész épületegyüttes nagyon összetett: templomok, kolostorok, romok és barlangok különböző időpontokból; melyeken különböző keresztény felekezetek osztoznak.
http://www.360cities.net/image/st-catherine-church-bethlehem#0.00,-5.40,56.7
Ennek udvarában látható Szent Jeromos szobra, aki 34 évig élt Betlehemben, és a születés barlangjának egy mellékbarlangjában fordította latinra a Szentírást.
mt 2011-11-21 09:25:20
Magyar tájakon
http://www.varturak.hu/magyar/oldalak/somloi_var_uj_legifotoi/
http://irgalmassag.blogspot.com/2010/05/dunantuli-zarandoklat.html
mt 2011-11-19 08:29:59
...ahol Szent Erzsébet élt
..ahol Luthert fogságban tartották,s ahol németre fordította a Bibliát- megteremtve ezzel egyúttal az egységes német irodalmi nyelvet
http://www.youtube.com/watch?v=TTWTP38391U&feature=related
mt 2011-11-19 08:25:17
Wartburg vára
http://www.youtube.com/watch?v=1OF0RgaFnzI&feature=related
mt 2011-11-19 08:23:14
Szép Magyarország
http://www.szepmagyarorszag.hu/magyar/oldalak/sarospatak_szenterzsebet_zarandokut_kiralylany/
mt 2011-09-19 00:35:40
Holy Moment
http://www.youtube.com/watch?v=pK8k9GtjteQ
máté 9.37. 2011-09-16 21:28:54
Ámen!
válasz erre: mt - 2011-09-16 21:28:01 | megtekintés
mt 2011-09-16 21:28:01
Hálát adok,Istenem, mindazokért,akik gondolattal,szóval,tettel a kiengesztelődésért és az igazi béke megteremtéséért fáradoznak. Kérlek add,hogy találjuk meg a szíved szerinti békét önmagunkban, családjainkban, közösségeinkben. Ámen

http://www.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=27782:szegedi-kereszteny-zsido-teologiai-delutan-reformatus-reszvetellel&catid=134:oek
Simul justus et peccator 2011-08-27 08:21:01
Rómabeliekhez írt levél 15. rész


1. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
5. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.
7. Azért fogadjátok be egymást, miképen Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.
8. Mondom pedig, hogy Jézus Krisztus szolgája lett a körülmetélkedésnek az Isten igazságáért, hogy megerősítse az atyák ígéreteit;
9. A pogányok pedig irgalmasságáért dicsőítik Istent, a mint meg van írva: Annakokáért vallást teszek rólad a pogányok között, és dícséretet éneklek a te nevednek.
10. És ismét azt mondja: Örüljetek pogányok az ő népével együtt.
11. És ismét: Dícsérjétek az Urat minden pogányok, és magasztaljátok őt minden népek.
12. És viszont Ésaiás így szól: Lészen a Jessének gyökere, és a ki felkel, hogy uralkodjék a pogányokon; ő benne reménykednek a pogányok.
13. A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
14. Meg vagyok pedig győződve atyámfiai én magam is ti felőletek, hogy teljesek vagytok minden jósággal, betöltve minden ismerettel, képesek lévén egymást is inteni.
15. Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben, mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által,
16. Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten evangyéliomában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Lélek által megszentelt.
17. Van azért mivel dicsekedjem a Jézus Krisztusban, az Istenre tartozó dolgokban.
18. Mert nem merek szólni semmiről, a mit nem Krisztus cselekedett volna általam a pogányoknak engedelmességére, szóval és tettel.
19. Jelek és csodák ereje által, az Isten Lelkének ereje által; úgyannyira, hogy én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a Krisztus evangyéliomát.
20. Ekképen pedig tisztességbeli dolog, hogy ne ott hirdessem az evangyéliomot, ahol neveztetett Krisztus, hogy ne más alapra építsek:
21. Hanem a mint meg van írva: A kiknek nem hirdettetett ő felőle, azok meglátják; és a kik nem hallották, megértik.
22. Annakokáért meg is akadályoztattam gyakran a hozzátok való menetelben.
23. Most pedig, mivelhogy nincs már helyem e tartományokban, vágyódván pedig sok esztendő óta, hogy elmenjek hozzátok:
24. Ha Hispániába megyek, elmegyek ti hozzátok. Mert remélem, hogy átutazóban meglátlak titeket, és ti elkísértek oda, ha előbb részben beteljesedem veletek.
25. Most pedig megyek Jeruzsálembe, szolgálván a szenteknek.
26. Mert tetszett Macedóniának és Akhájának, hogy a Jeruzsálembeli szentek szegényei részére némileg adakozzanak.
27. Mert tetszett nékik, és tartoznak is vele. Mert ha a pogányok azoknak a lelki javaiban részesültek, tartoznak nékik viszont szolgálni a testiekben.
28. Ezt azért ha majd elvégezem, és nékik e gyümölcsöt átadom, elmegyek közöttetek által Hispániába.
29. Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, a Krisztus evangyélioma áldásának teljességével megyek.
30. Kérlek pedig titeket atyámfiai a mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szerelmére, tusakodjatok velem együtt az imádkozásokban, én érettem Isten előtt,
31. Hogy szabaduljak meg azoktól, a kik engedetlenek Júdeában, és hogy az én Jeruzsálemben való szolgálatom legyen kedves a szentek előtt;
32. Hogy örömmel menjek hozzátok az Isten akaratából, é
mt 2011-08-25 17:25:51
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html
mt 2011-08-25 17:21:03
A világ közepe

http://www.bendaivan.hu/kepgaleria/orszagok_kulturak_tortenelem/izrael_szentfold_palesztina/jeruzsalem/szentsir_templom
mt 2011-08-25 17:16:46
Jeruzsálemben, egyedül

http://www.youtube.com/watch?v=p8BuywCiBKs&feature=related
mt 2011-08-20 18:42:03
Ruth és Boáz földjén, a Pásztorok mezején kaptunk néhány régi-új házi feladatot is:
-szeressük olykor nehezen szerethető embertársainkat, családtagjainkat
-Betlehem a szívünkben- legfontosabb
-tudjunk a pásztorok módjára hinni, indulni, szólni- akkor is, ha mondandónk legalábbis szokatlan
mt 2011-08-20 18:39:46
Részben legalábbis...
A kenyér háza- Betlehem- ahol a palesztin keresztény idegenvezetőnknek hála, a látnivalók sürgetése, információk és helyszínek sokasága után végre megállhattunk – hogy ne csak halljuk, hanem át is érezzük, majd váltsuk életre, amit a pásztorok élhettek meg- a csillagos ég alatt, a pásztortűz körül ülve, az angyalok szózatától megdöbbenve.
mt 2011-08-19 18:16:52
Én köszönöm:)
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-19 12:57:05 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-19 12:57:05
Unokaöcsém a Szentföldről visszatérvén azt mondta: "ott jár Jézus" - örülök, hogy ott voltál, és gondolatban még most is ott vagy! Köszönjük hogy részesítesz élményeidben kedves Márti.
válasz erre: mt - 2011-08-19 11:58:18 | megtekintés
mt 2011-08-19 11:58:18
A 8 boldogság hegye- csodás növényvilággal, kerttel- kilátás a hárfa alakú Genezáreti tóra- Szentföld ezen részén is: zarándokokkal. Bár mások is láthatnák!
http://www.sacred-destinations.com/israel/mount-of-beatitudes
mt 2011-08-17 07:26:46
Názáretben,az Angyali Üdvözlet Bazilika mellett találjuk a Szent József templomot,amelynek altemplomában a hagyomány szerint Szent József háza és műhelye látható.

http://www.biblewalks.com/Sites/StJosephChurch.html#Grotto
mt 2011-08-16 10:16:02
Volt idő,amikor Názáret meglétét is kétségbe vonták,a jelentéktelen kis településről alig maradt korai feljegyzés.A hegyek között megbúvó kicsiny falu mára több,mint százezer lakost számláló nagyvárossá nőtte ki magát. A keresztény világ egyik legjelentősebb zarándokhelye,Izrael egyik földművelési és kereskedelmi központja.

http://www.nazarethinfo.org/
mt 2011-08-15 16:05:47
Ein Karem,a Jeruzsálemtől néhány km-re Ny-ra fekvő kis település -Keresztelő János születési helye.
Itt látogatta meg Erzsébetet Mária.

http://www.jerusalemshots.com/Jerusalem_en130-4412.html
(Názárettől kb. 130 km!)
mt 2011-08-15 15:35:47
Mária házának barlang része, a názáreti Angyali Üdvözlet Bazilikában

http://www.sacred-destinations.com/israel/nazareth-basilica-of-annunciation-pictures/slides/grotto-cc-indiana-jsam.htm
mt 2011-08-15 15:31:35
Joppé/Jaffa,a nagymúltú kikötőváros,Tel Aviv "szülővárosa"
Többek között
-innen menekült volna Jónás,
-itt látta meg látomásban Péter apostol az égből aláereszkedő lepedőt

http://keresztyen.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=274:joppe&catid=78:bibliai-tajakon&Itemid=107
mt 2011-08-14 19:19:34
Szentföld után minden más, más a látás, más az érzés- még ha szakavatott vezetőkkel járjuk is végig az Írásból ismerős helyeket-Szentföld nem engedi könnyen megfejteni titkait, még az éppen aktuális titkok töredékét sem. Nem spórolhatjuk meg a saját átélést, a belső áthangolódást.Enélkül pontosan annyit ér az utazás,amennyit időben, pénzben fizettünk ki érte. Az utólag és fokozatosan feltáruló tartalmak teszik személyessé, egyedivé, lehet másokkal,máshol megoszthatatlanná...
Mégis többen tesznek kísérletet az átadásra, s előfordulhat,hogy közben saját tapasztalatainkat is felismerjük, leporolhatjuk, sőt kiegészíthetjük. Hála legyen értük.

http://ujember.katolikus.hu/Archivum/2004.10.10/0701.html

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.