Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Kereszténység és hagyományőrzés

Syn Dávidov 2011-10-25 15:04:10
A hagyományőrzésből IS meg kell térni, csak Krisztussal lehet dicsekedni.
Simul justus et peccator 2011-08-09 11:01:24
folyt

Jelenits István megállapítja: „Jézust nem feszítették volna keresztre, ha nem lett volna zsidó. Jeruzsálemben, a zsidók húsvéti ünnepén azért kellett halálra adni őt, mert az ünneplő tömegben sokan lelkesedtek érte, Dávid Fiaként köszöntötték. Egy pártus herceg a pártusok közt találhatott volna veszedelmes népszerűségre, Jeruzsálemben legfeljebb kinevették volna. De minek is ment volna oda, ha nem akart valóban Dávid Fiaként fellépni?” 17
Mindezek ismeretében nagy elfogultság kell – s ekkor még finoman fejeztem ki magam –, hogy valaki megkérdőjelezze az összes, életszerűen hiteles újszövetségi történeti híradást, melyek Jézusnak, mint embernek zsidó származását, Dávid Fia voltát hirdetik és a napnál világosabban bizonyítják, hogy ezernyi szállal kötődött népe hitéhez, az ótestamentumhoz. Semmiféle elfogadható bizonyíték nem támasztja alá azt a hipotézist, hogy Jézust csak azért sajátították ki a zsidók, hogy Jézus hite által – Pál apostolon keresztül – uralmuk alá hajtsák az egész emberiséget.
„Turulkörökben” manapság gyakran elhangzik: „nekünk a zsidó Jézus nem kell, mert az más, mint a mi Jézus urunk”. De egyáltalán mit tudhatnak az így gondolkodók „Jézus urunkról”? Amint utaltam rá, a XIX. század liberális teológusai próbálták a történeti Jézust megtalálni azáltal, hogy a bibliai Jézus alakját megtisztítják az állítólag reá rakódott legendáktól. Végül azonban a történeti Jézus kicsúszott a kezükből. Vajon ma mi marad azok kezében, akik – egymásra épülő spekulációik segítségével – meg akarják tisztítani Jézus személyét az „álnokul reá rakott zsidó szennytől”? Kijelenthetem: semmi. Legfeljebb egy emberek által kigondolt, hamisított Jézus. S az ilyen hamis Jézussal bíró vallás nem több, s nem kevesebb, mint akármelyik, emberek által kiötlött ideológia. Hiába tartalmaz keresztyén elemeket is, nem több a marxizmus vagy fasizmus „vallásánál” és semmi köze Istennek a Bibliában adott kinyilatkoztatásához. Aki ennek az ideológiának hívévé szegődik, előbb-utóbb elfordul a Szentírástól, az egyháztól, a hiteles keresztyén emberektől s társául szegődik a hamis prófétáknak, táltosoknak, tévtanítóknak. Isten óvjon bennünket ettől!Sípos Ete Zoltán református lelkipásztor
Simul justus et peccator 2011-08-09 10:59:56
Dávid fia vagy kis kerecsen

folyt

Dávidnak Fia
Az Ószövetségben Dávid király a következő ígéretet kapja Istentől: „.felemelem majd utódodat, aki a te véredből származik és szilárddá teszem az ő királyságát. . megerősítem trónját örökre. Atyja leszek és ő fiam lesz. Így a te házad és királyságod örökre megmarad és trónod örökre szilárd lesz.” (2Sám7, 12-16) Az ígéret – a zsidó írásmagyarázók szerint – Salamonra is, de egy titokzatos személyre, a Messiás királyra is vonatkozott. A Dávid Fia cím a Jézus korabeli zsidók számára egyértelműen a megígért, eljövendő Messiás neve és címe. Amikor Jézus megkérdezte a farizeusoktól, hogy a Messiás kinek a fia, rögtön azt felelték, hogy a Dávidé. (Mt22,41-45)
Jézus fogantatásakor az angyal azt mondja Máriának, hogy születendő gyermekét „.a magasságos Fiának mondják majd, az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját.” (Lk1,32) Jézus e kritériumnak megfelelt: Dávid nemzetségébe került azáltal, hogy – noha nem volt vér szerinti gyermeke Józsefnek – József „magához vette” Máriát, így Jézust is bekerült családjába.11 A Római levélben melynek keletkezését a különböző kutatók 55-57-re teszik, Pál apostol Jézust Dávid Fiának nevezi.12
A Biblia tartalmazza Jézus nemzetségtáblázatét, de igen nehéz feltételezni, hogy – amikor Jézus családtagjai még javában éltek – azokat minden igazoló adat nélkül egyszerűen kitalálták és utólagosan megszerkesztették, ahogy némelyek állítják.13
További megfontolandó tényeket közöl Eusebius egyháztörténetíró. Hegesippusra – a legrégebbi egyháztörténet zsidókeresztyén szerzőjére – hivatkozva állítja, hogy Domitianus császár a jeruzsálemi templom lerombolása után biztosítani akarta magának a zsidók lojalitását. Ezért parancsba adta, hogy kutassák fel és hozzák elé Dávid összes leszármazottját. Nyilvánvalóan tudott arról, hogy a zsidók szerint Dávid házából származik az, akinek vezetésével majd legyőzik a rómaiakat. E rendelkezés miatt Júdásnak – Jézus testvérének – unokája is a császár elé került. Amikor a császár megkérdezte, hogy Dávidtól származik-e, igennel felelt.14 Ez a történet azt jelzi, hogy Jézus családtagjai az I-II. fordulóján is éltek és Dávid utódainak tartották magukat. Egyébként Jézus korában nemcsak az ő családja, hanem más családok is Dávid leszármazottainak tartották magukat.15 Például a Midrash Rabbah egy Jeruzsálemben talált nemzetségtábláról beszél, ami szerint Hillel rabbi is „Dávidtól ered” 16
Jézus önmagáról nem állította, hogy Dávid Fia de nem is utasította vissza, hogy így nevezzék. (Mk10,47; Lk18, 38 Mt9, 27; 12,23; 15,22; 20, 30-31; 21,9; 21,15) Ugyanakkor a kitüntető cím viselőjével kapcsolatos politikai elvárásokat visszautasította: nem akart földi királyságot létrehozni. Amikor az egyik csodája után királlyá akarják tenni, elmegy közülük (Jn 6,15), hiszen mandátuma nem arra szólt, hogy a zsidók politikai vezetője legyen, hanem hogy élete feláldozásával elvégezze a bűnösök megváltását. Kortársainak éppen ezzel okozott dilemmát. Akik azonban tudták, hogy Dávid családjából származik és Betlehemben – Dávid városában! – született, ezenkívül látták, hogy csodákat művelt, amik rendkívüli hatalmáról tanúskodtak, s ráadásul éppen megfeleltek a Messiás megjövendölt csodatetteinek (pl. Ézs35, 5-6) – azok egyértelműen azonosították a názáreti Jézust a Dávid Fiával, Izrael Messiásával: „Mester, te vagy Isten Fia, te vagy Izrael Királya” (Jn1,49)
Jézusnak – vádlói szerint – nagy bűne, amivel a rómaiak halálos ítéletét kiérdemelte, hogy magát Messiás királynak vallotta. Attól féltek, fellázítja a zsidókat a császár ellen. (Lk23, 2) Jellemző a római katonák gúnyolódása, amikor Jézust királynak öltöztetik és gúnyolják; majd a Pilátus által keresztre szegeztetett titulus: „Ez Jézus, a zsidók királya.” (Mt27, 37)
Jelenits István megállapítja: „Jézust nem feszítették volna keresztre, ha nem lett volna zsidó. Jeruzsálemben, a zsidók húsvéti ünnepén azért kellett halálra adni őt, mert az ünneplő tömegben sokan lelkesedtek érte, Dávid Fiaként k
Simul justus et peccator 2011-08-09 10:58:50
folyt

G. Klein, aki 30 éven keresztül kutatta az újszövetséget, így írt: „.a következőképpen összegezhetem gondolataimat: egyetlen más ősi tanítást sem őriztek meg, ami ragyogóbb, pontosabb és személyesebb lenne, mint Jézusé.” 8 J. Klausner az újszövetség megbízhatóságáról – Rousseaut idézve – ezt mondta: „Barátom, az ilyeneket nem tudják kitalálni! A Szokratészról szóló tényeket senki nem vonja kétségbe, pedig sokkal gyengébb alapon nyugszanak, mint azok, amik a názáreti Jézusról beszélnek.” 9
Megjegyzem, a liberális protestáns teológia – egyébként kiváló felkészültségű – tudósai már a XIX. században végigjárták az utat, amin a magyar újpogány „kutatók” járnak: próbálták elvitatni a Jézusról szóló bibliai beszámolók hitelességét, sőt Jézus történeti létét is megkérdőjelezték. Végül a híres „Jézus élete kutatás” csődbe jutott, s maguk a kutatók fújtak visszavonulót. A Biblia történetiségét továbbra sem képes senki megcáfolni, sőt az előkerülő régészeti emlékek mind történeti hitelességét támasztják alá. Úgy vélem, ha a Biblia kiállta a valódi kutatók eszeveszett ostromát, kiállja e mostani próbálkozásokat is.
Jézus, a rabbi
Az újszövetség minden kétséget kizáróan azt hirdeti, hogy Jézus valóságos emberi természete szerint zsidó volt. Mária is, „akitől Jézus született” (Mt1,16) zsidó volt, nem rejtelmes „pártus hercegnő”, hiszen Lukács evangéliuma közli, hogy „rokona” (szüggenisz - egészen közeli nőrokon) volt Zakariás pap feleségének, Áron lányának (Lk1, 5.36). A szülők feljártak a jeruzsálemi zarándokünnepekre, ahol egy ízben a 12 éves gyermeket az írástudók körében találták. Jézus, aki nyilvános fellépésekor harmincas éveiben járt, először Galileának zsinagógáiban tanított „dicsőíttetvén mindenektől”. Így tett neveltetésének helyén, Názáretben is, ahol először nyilatkoztatta ki, hogy ő a próféták által előre megígért Messiás (Lk4, 16 kk). A jeruzsálemi templomot egyszer „Atyja Házá”-nak is nevezte, sőt tanítványaival együtt a két drachmás templomadót is megfizette. Tanítványainak első missziói kiküldetésükkor megtiltotta, hogy a pogányok (értsd: rómaiak, görögök, szírek, pártusok stb.) és samaritánusok közé menjenek, viszont elküldte őket „Izrael házának tévelygő juhaihoz.” Aztán látjuk, hogy Jézust a kívülállók is legtöbbször „rabbi”-nak (Tanító, Mester) szólították (ahogy csak a zsidók tették előljáróikkal). Ő pedig ezt természetesen elfogadta.
Ami az öltözetét illeti: a vérfolyásos asszonyról szóló bibliai történetben (Lk8, 44) azt olvassuk, hogy a beteg nő megragadja Jézus ruhája szélét, és nyomban meggyógyul. Az eredeti szövegben a ruha szegélyét jelentő szó (kraszpedon) bojtot is jelent10, vagyis Jézus a vallásos zsidók ruházatát viselte, aminek alján bojtok voltak, hogy emlékeztesse viselőjét Mózes törvényének betartására. A samáriai asszony azt kérdi Jézustól: „zsidó létedre hogyan kérhetsz inni tőlem, amikor én samáriai asszony vagyok? A beszélgetés során Jézus ezt mondja: „Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad.” (Jn4,9 ill. 22).
A Jézust halálra ítélő zsidó vezetők még a per során sem hozakodtak elő azzal a képtelenséggel, hogy Jézus nem zsidó, sőt: fő vádjuk volt, hogy zsidóként követett el istenkáromlást, magát Istennel egyenlővé téve (Mt26, 65), s ezért saját törvényeik szerint méltó a halálra. S akkor még nem beszéltünk arról, hogy tanításai és tanítási módszerei mennyi szállal kötődnek ószövetséghez. Ezt nagy alapossággal illusztrálja H.L. Strack - P. Billerbeck szerzőpáros által kiadott többkötetes újszövetségi kommentársorozat, mely segít megérteni a názáreti Jézus tanításainak, tetteinek zsidó gyökereit, kötődéseit.
Aki Jézus zsidó voltát tagadja, annak mind a négy evangéliumot el kell vetnie, vagy át kell írnia. Az újszövetségi beszámolók szerint Jézus egyetlen kortársa sem vonta kétségbe zsidóságát – még azok sem, akik hitetlenül fogadták. Ez a későbbiekben sem változott.
Dávidnak Fia
Az Ószövetségben Dávid király a következő í
Simul justus et peccator 2011-08-09 10:57:45
Dávid Fia, vagy kis kerecsen?

Hazánkban felvirágzóban van az újpogányság. Ennek egyik jellemzője, hogy a keresztyénség – Biblián nyugvó – állításait összekeveri az ősmagyar vallásból származtatott tételekkel. Ezek közül a legaggasztóbb, egyben a legnagyobb képtelenség, hogy Jézus Krisztus nem volt zsidó, vagyis nem Dávid Fia (utódja), hanem Nimród leszármazottja, valójában pártus herceg. Az ezt bizonyítani igyekvő irodalomból a jóhiszemű, de a Bibliában, a keresztyén hittanban és történelemben járatlan olvasó elképesztő dolgokat tudhat meg Jézusról. Például, hogy nem Mária méhében növekedett, hanem a Mennyei Fény „sűrűsödött össze” Mária ölén, a bába e súlytalan gyermektestet vette karjába a „szülés” után, s csak a karjában lett súlya.
E koncepció szerint Jézus az egyik isteni kinyilatkoztatás hordozója, akit „kis kerecsenemnek” szólított1anyja. Jézus legrégebbi szimbóluma nem a kereszt, hanem a szárnyát széttáró szent (kerecsen)sólyom, a Pártus Birodalom turulmadara. A mennybemenetel nem volt más, minthogy Jézus fénnyé változott és így távozott. De a legfőbb állítás: Jézus nem Megváltó, hiszen maga a gondolat is megalázó, hogy megváltásra szorulunk.
Az ide vonatkozó művekben egymást követik a tudományos szakkönyvek elferdített, összefüggéseikből kiragadott idézetei, a hajmeresztő szómagyarázatok, a kései apokrifus evangéliumokra épített következtetések, amiket természetesen „tudományos tényekként” közölnek. Állításaik a Biblia, illetve a történelmi keresztyénség minden felekezete ellen irányulnak. Ezek ugyanis szerintük meghamisították Jézus alakját és tanításait, azt hirdetve, hogy ő a zsidók irgalmatlan Jahve Istenét, nem pedig a sumérok jóságos „mennyei atyját” jött megismertetni. Némelyek kijelentik: a biblikus keresztyénség képviselői a magyarság elárulói, hiszen elszakítják a népet valódi gyökereitől, megakadályozzák, hogy megtalálja identitását, lehetetlenné teszik a nemzeti összefogást, s kiszolgáltatja a magyarságot a zsidóknak. Ennek a politikai színezetű, összeesküvés-elméletekben utazó újpogányságnak képviselői egyik-másik médium, politikai párt és nemzetépítő szándékú magyar szervezet támogatását is bírják. Nyilván ezért látták szükségesnek szeptemberben a római katolikus felekezet vezetői egy állásfoglalás kiadását az új erőre kapó „ősmagyar szinkretizmussal” illetve a szélsőséges liberalizmussal szemben, melyek egyaránt rombolják sokat gyötört s szenvedett népünket!2
Szemtanúk feljegyzései
Mit válaszolhatunk arra az állításra, hogy Jézus nem zsidó, hanem Nimród fia, pártus herceg? Mindenekelőtt arra kell felelnünk: az újszövetségi kanonikus evangéliumok, mint az első század közepéről származó, legkorábbi beszámolók történetileg hiteles képet adnak-e Jézusról. Az újpogányok szerint ugyanis a Biblia meghamisított irat, ezért nem szabad ráhagyatkozni e kérdésben sem. Ugyanakkor ma már konszenzus van a kutatók közt a tekintetben, hogy a Jézus életéről szóló evangéliumokat röviddel az események után írták. A rendelkezésünkre álló legkorábbi ilyen lelet a Máté evangéliumának részleteit tartalmazó oxfordi töredék (Magdalen-papirusz), melynek keletkezését 66-ra datálják3, a másik pedig egy Márk evangéliumából (Mk6,52-53) származó töredék (7Q5), amit legkésőbb 68 elején írtak, de vizsgálata során arra a következtetésre jutottak, hogy akár 35-50 közt is keletkezhetett4. János evangéliumának legkorábbi töredéke 100 körülre datált (p52), de tekintettel arra, hogy Egyiptomban találták, ami szélesebb elterjedtségét bizonyítja, a keletkezését 70 elé helyezik.5
Akit az újszövetség történeti megbízhatóságának kérdése érdekel, az erre vonatkozó hatalmas irodalomból javaslom F.F. Bruce: „Az újszövetség történeti megbízhatósága” 6 című könyvét vagy J. McDowell: „Bizonyítékok a keresztyén hit mellett” 7 című átfogó alkotását. S hogy ne csak elfogultsággal vádolható keresztyént idézzünk, hadd említsek néhány kiemelkedő zsidó személyiséget is. G. Klein, aki 30 éven keresztül kutatta az újszövetséget, így írt: „.a következőkép
eva-48 2011-02-14 08:14:00
:)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-02-14 08:10:06 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-02-14 08:10:06
Ez a nagy kedvenc dal a gyerekeknél
eva-48 2011-02-14 08:08:18
http://www.youtube.com/watch?v=svniKZmahNc
Simul justus et peccator 2011-02-14 07:42:29
http://www.youtube.com/watch?v=HZDj4NShzNA&feature=related
Simul justus et peccator 2011-02-14 07:41:56
http://www.youtube.com/watch?v=Wo3qaMntxg0&feature=related
kereső 2011-01-28 00:38:22
Mindenki másképp csinálja:http://www.youtube.com/watch?v=nqIa2tot4aM&feature=related
szóltám! 2011-01-26 23:07:16
mellesleg a Simon 2011-01-14 22:44:08-ra valaszoltam az iment. azt gondoltam kiirja valahol.
szóltám! 2011-01-26 23:04:57
elnezest, hogy ketszer kuldtem el. ez volt az elso hozzaszolasom. valoszinuleg nem az utolso
szóltám! 2011-01-26 23:03:25
be ismeros ez a fajta erveles! eleg szanalmas, hogy milyen konnyen elbujunk a szavak moge. halaszni... ugye? es akkor miert nem letesitunk horgasz iskolakat? vagy a sok szabadidonkben miert nem ezt tanitgatjuk, ahelyett, hogy pavaskodjunk?

az a kenet jezusnak szolt es o volt a leg szegenyebb mindonk kozul. egyedi, ki nem hagyhato alkalom, ha vele vallhatunk eggye, ot dicsoithetjuk. aki befogad 1et a kicsik kozul ot fogadja be. errol van szo, nem hogy tancolni tanitom meg, amibol ugysem el meg. a hagyomanyorzesben meg nem lattam meg krisztus dicsoiteset. lehet, hogy az en hibam.

a szegenyseg felszamolasa nem fo celkituzese a keresztyennek, de nem is elhanyagolhato. az irgalmassag gyakorlasa, az adakozas mint Istennek hozott aldozat, stb. egyszeruseg, baratom, es gyermeki oszinteseg, ez kell!

ez az erveles pedig, hogy elobb magunkat kell szeretnunk, elfogadnunk mind a ket patajara santit. az evangeliumban nem igen talalom. sot. onelegultsegbol, onzesbol, onmegvalosito szandekbol epp eleg van. a krisztusi lelkulet hianyzik belolunk leginkabb. az, hogy ne az en akaratom legyen... hanem legye meg a te akaratod. aki engem akar kovetni, mondja a mester, tagadja meg (nem le) magat es ugy kovessen engem!

es ennek a "fel-elem"-nek is szaga van. a termeszet folottivel szemben a csodalattal vegyes felelem a legoszintebb emberi valasz. Isten legkisebb angyalanak a megjelenese is felelemmel tolti el a legszentebb ember lelket is. es ez igy van jol. de a magyarok istene nem kelthet felelmet mert az csak egy balvany, nincs benne semmi isteni. annak aki az egy Istent feli annak ezt nem kell magyaraznom

jarj bekevel!
egy zoltan
válasz erre: Simon - 2011-01-14 22:44:08 | megtekintés
szóltám! 2011-01-26 23:03:25
be ismeros ez a fajta erveles! eleg szanalmas, hogy milyen konnyen elbujunk a szavak moge. halaszni... ugye? es akkor miert nem letesitunk horgasz iskolakat? vagy a sok szabadidonkben miert nem ezt tanitgatjuk, ahelyett, hogy pavaskodjunk?

az a kenet jezusnak szolt es o volt a leg szegenyebb mindonk kozul. egyedi, ki nem hagyhato alkalom, ha vele vallhatunk eggye, ot dicsoithetjuk. aki befogad 1et a kicsik kozul ot fogadja be. errol van szo, nem hogy tancolni tanitom meg, amibol ugysem el meg. a hagyomanyorzesben meg nem lattam meg krisztus dicsoiteset. lehet, hogy az en hibam.

a szegenyseg felszamolasa nem fo celkituzese a keresztyennek, de nem is elhanyagolhato. az irgalmassag gyakorlasa, az adakozas mint Istennek hozott aldozat, stb. egyszeruseg, baratom, es gyermeki oszinteseg, ez kell!

ez az erveles pedig, hogy elobb magunkat kell szeretnunk, elfogadnunk mind a ket patajara santit. az evangeliumban nem igen talalom. sot. onelegultsegbol, onzesbol, onmegvalosito szandekbol epp eleg van. a krisztusi lelkulet hianyzik belolunk leginkabb. az, hogy ne az en akaratom legyen... hanem legye meg a te akaratod. aki engem akar kovetni, mondja a mester, tagadja meg (nem le) magat es ugy kovessen engem!

es ennek a "fel-elem"-nek is szaga van. a termeszet folottivel szemben a csodalattal vegyes felelem a legoszintebb emberi valasz. Isten legkisebb angyalanak a megjelenese is felelemmel tolti el a legszentebb ember lelket is. es ez igy van jol. de a magyarok istene nem kelthet felelmet mert az csak egy balvany, nincs benne semmi isteni. annak aki az egy Istent feli annak ezt nem kell magyaraznom

jarj bekevel!
egy zoltan
válasz erre: Simon - 2011-01-14 22:44:08 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-01-17 14:48:45
ftp://refkossuthter.no-ip.org//Hirmondo/2010/Hirm_2010_Advent.pdf
mt 2011-01-15 03:04:49
:)
Simon 2011-01-14 22:52:49
"emberi gyengeségből" nem vesznek részt a jótékonykodásban
tekintlyt tiszteletet szerzek az emberek előtt ezáltal... stb
szoval nem mindig az számít amit teszel, nem maga a cselekvés, a látható rész, hanem sokkal inkább a láthatatlan, vagyis az ami a lelkedben ténylegesen történik...vagy nem

Ezer modon lehet letérni a helyes utról, mégis ugy gondolom, minden tapasztalatunk a javunkat szolgálja,
hasonlóképpen ahhoz ahogy minden kilőtt és céltévesztett nyilvessző által is egyre jobb ijászok leszünk...
ugyanigy minden tapasztalat (siker vagy kudarc) érett egészséges emberré vállásunkat segíti ...
akkor is ha éppen ugy tünik pl a nélkülözés megtapasztalása, hogy értelmetlen szenvedés... semmi sem véletlen, a gondviselés a látszat ellenére folyamatos,
egy hajunk szála se görbül Atyánk tudta nélkül....

valami olyasmire is emlékszem, hogy Jézus azt is mondta, hogy: boldogok a lelki szegények azaz azok akik az igazságot szomjazzák...
akik "már tudják az igazságot", azokat ugy hívják azt hiszem farizeusok...
nagyon veszélyes megtévesztő érzés lehet éppen ezért az, amikor azt hisszük, azt érezzük mi tudjuk az igazságot...
én számtalanszor estem, esem ebbe a hibába, ezért mondom neked is azt, amit apa nagyapámtól halottam, hogy "Légy éber fiam, légy éber !" :-)

őszinte barátod
Levente
- Idézett szöveg megjelenítése -


On 1/13/2011 2:56 PM, András Simon wrote:
> Igazad van,a szegénységet(fizikai értelemben) nem lehet és nem is kell felszámolni,az ENSZ ilyen próbálkozásai eredménytelenek és nem biblikusak.Jézus azért parancsolta meg a gazdagoknak,hogy osszák szét a vagyonukat a szegények között,MERT AZ NEKIK JÓ,csak igy és csakis igy mehetnek be a mennyek országába.(lásd gazdag ifjú).Ebből a szempontból a szegények vannak a jobb helyzetben(boldogok vagytok ti,szegények...).:).Ez azért fontos,mert a valódi szeretet cselekedetek sora,nem(csak) érzés,és én csak igy válhatok Krisztus követőjévé,ha a felebarátom iránti szeretetem aktiv odafordulással,odaszánással teszem elővé,keresztényivé...Ez nekem fontos,hogy fejlődni tudjak,le kell tudnom mondani mindenemről,önmagamról is Krisztusért.
>
>
Simon 2011-01-14 22:48:32
a nevelés is szeretetre nem félelemre nevelés kellene legyen
Istenfélelemre nevelés egyik legnagyobb Istenkáromlás a szememben !!! bármilyen jó szándékú is legyen …
merthogy én sem örvendenék ha valaki, bárki a fiaimat arra nevelné, hogy féljenek tőlem….


Munkát, erőfeszítést, sportot, bármilyen játékot meg lehet szerettetni és meg lehet utáltatni a gyerekekkel....

Félelemre (éhségtől, szegénységtől, betegségtől, ellenségtől való) félelemre való nevelés, vagy szeretetre nevelés között kell/lehet választanunk....

Test és lélek között összhang van ha jobban megfigyeled, egy jó de fárasztó kirándulás jól esik a testnek és a léleknek is,
ugyanígy bármilyen más munka esetében ez igaz lehet

a fontos kérdés az, hogy mit táplálunk magunkban a félelmet vagy a szeretetet...

szeretetre nevelés nem vasárnap a templomban történik !!!! ott mintha mindig megfélemlítésről lenne szó…
A szeretetet nem lehet parancsban, utasításban kiadni… szerencsére…


ezt lehet egyszerűbben s főleg a munkában megtapasztalható örömet elégtételt átadni azoknak
akiknek nincs lelki erejük (és/vagy tudásuk..) megdolgozni a betevő falatért...
ami lehet azzal kellene kezdődjön, hogy megdolgozik (magyarán inaskodik valaki mellett) azért hogy megtanulja, hogyan kell mondjuk mező gazdálkodni...
vagy jó kovács/szabó/szűcs/ács/kőműves stb lenni...
a jóleső, eredményes verejtékezés érzését átadni

magyarság búskomor,

sokat vár önmagától, de keveset tesz önmagáért !!!


és a szegényeknek nélkülözőknek is ez a legnagyobb bajuk
olyan szinten borúlátóak, hogy nem látják értelmét a következetes és kitartó munkának, és ennek eredményeként nincs is gyümölcse a ténykedésnek, életüknek...
sajnos


Levente
én is ugy hiszem ujjá kell születni, de lélekben és szeretetre

On 1/9/2011 8:15 PM, András Simon wrote:
> www.mindennapi.hu/forum_hozzaszolas/keresztenyseg-es-hagyomanyorzes/55
>
> Boldog,győzelmes új évet,újjászületést!Simon András

Válasz

Továbbítás


András Simon
Igazad van,a szegénységet(fizikai értelemben) nem lehet és nem is kell felszá...

jan. 13. (1 napja)
Válasz
|
Suket Levente
címzett: saját magam

részletek megjelenítése 12:50 (10 órája)

Igen a magam részéről egyet értek, ha jónak látod másold át levelemet a forumra, persze..

Ide ehhez a leveledhez még azt füzném hozzá, hogy szerintem nem a szegénység az ideál, hanem az egyensuly,
megtörténhet, hogy maga a szegénység olyan mértékű, hogy már nyomasztó, és szinte másra sem tud gondolni az ember mint a "betevő falatra", és általában az anyagiakra,
azaz könnyen megtörténhet, hogy egy szegény sokkal anyagiasabb mint egy gazdag.... akinek mindene megvan anyagiak tekintetében

nagy bölcsesség kell ahhoz, hogy belső békénket, és leki szabadságunkat meg tudjuk őrizni a nagyon nagy szegénység és a nagyon nagy gazdagság esetén is....
és ebben a tekintetben is embere vállogatja mi a sok és mi a kevés (1 ló, vagy 10, vagy 100, ...stb)
de mindig minden tapasztalat, jó és "rossz" is a lélek fejlődését, szabadságát szolgálja...,
Jézus példabeszéde a gazdag ifjuról is éppen erre a vetületre figyelmeztet, a lelki szabadság elvesztésére, arra, hogyha kialakül valamiféle függőség, az anyagi gazdagság (de bármilyen más) téren is...
hatalom, tekintély (pl jó keresztény tekintély..) létrejöhet függőség, kiszoritva a szabadságot a lélekből, majd a lelket magát is..........
hiszen a lélek igaz természete maga a szabadság, mert nem kérdés, hogy legfontosabb legteljesebb igaz tulajdonsága megnyilvánulása
maga a feltétel nélküli szeretet, viszont a szeretetnek nem lehet parancsolni.... ebben is nyilvánvaló a szeretet és a szabadság elválaszthatatlansága...
hogy a lélek szabadságára, kell törekednünk , ha a szabadág jelen van ott a lélek is jelen van...

ezért nem lehet jó cselekedettel helyetesíteni a szeretetet... illetve sajnos lehet, tul gyakran, szinte mindig ezt tapasztalom, hogy ez van...
a jótékonykodás a hatalomgyakorlás egyik formája,
Simon 2011-01-14 22:44:08
Kedves András,

Olvastam az írásodat
érzem benne az őszinte jó szándékot...
de úgy érzem átestél a ló másik oldalára egy kicsitt....... ;-)

Bibliában írja, az újszövetségi részben, ha jól emlékszem maga Jézus mondja
szegények márpedig mindig lesznek...
magyarán ez ISTENI TÖRVÉNY...
ez egyrészt azt jelenti, nem kár azért a nagyon drága olajért amelyet ugyan el lehetett volna adni, és sok szegényt megetetni belőle...
(gondolom ismerős a szöveg...)

A gondviselésnek része a szegénység és az is hogy mindig voltak és lesznek olyanok akik a szegényeken akarnak segíteni/jótékonykodnak, viszont mégsem ez a helyes mindig és mindenek fölött... sőt
másrészt meg azt a tényt is jelenti ez, ha minden magyar ember olyan lenne mint Böjte Csaba, életét feláldozná azért hogy a szegényeket megsegítse,
akkor is lennének szegények !!!!....
Az őszinte kommunistáknak volt a fő célkitűzésük a szegénység felszámolása....
az igazi krisztus követőknek nem lehet ez... illetve csak ez…
Kommunisták a szegénység létét annak bizonyítékaként használták fel, hogy lám lám az a szerető, mindenható és gondviselő teremtő Isten akikről a keresztények beszélnek az nem is létezik
mert ha létezne nem hagyná hogy annyi szenvedés legyen a világban, a szenvedés egyik (de csak egyik) formája a szegénység....nyomor
Én úgy gondolom a gondviselés igenis folyamatos, és ennek része a szegénység és nélkülözés megtapasztalása, de ugyanígy a betegségek is, mindenből tanulunk valamit...
lehet a sivatagban járásként, vagy kereszt útként felfogni,
arra gondolva most éppen mire tanít, figyelmeztet az élet,… talán arra, hogy nemcsak kenyérrel él az ember…
Mert mindannyian a tékozló fiú útját járjuk, ezen az úton megtapasztalt nélkülözés szenvedés a tanítás része...

a lélek dolgaival, nem a szegénységgel (anyagiak egy vetülete...) kell törődni mindig
a lélek dolgaival törődés lehet a lelkesedés lelkesítés, lélek öntés biztatás, önbizalom visszaadás is
ennek egyik formája lehet a hagyományőrzés is...akár...

nem jótékonykodni kell,(halat ajándékozni)
hanem horgászni halászni megtanítani
a tárgyi tudáson túl, és itt a lényeg, a munka (horgászás, szántás, vetés, kaszálás...tanulás stb) örömére kell megtanítani
az emberfiát, ha valaki szeret dolgozni, hatni alkotni, szegény sosem lesz,... ez lehetetlen
életünk jelentős része munka ("harc" ) de lehet ezt örömteli játékként is felfogni, mint ahogy a labdajáték is lehet kőkemény munka...
amit sok mezei munkához szokott dolgos ember nehezen bírna...
a lényeg a szemlélet, és hogy mit érzel !!!
azaz a legfontosabb hogy fél-elem helyett a szeretetben éljünk
élet(és persze ennek részét képező munka) szeretetében !!
a székely hagyománynak része volt a jókedvűen együtt végzett munka, kaláka....
tudtommal nem nagyon voltak szegények, aki dolgozott annak volt mit enni, volt hol lakjon, kalákában egymásnak építettek házat....
így tudom én, lehet tévedek...
Jézus azt mondta magáról én vagyok az ut az igazság és az élet...
ha nem álszent szemforgató vallásos szeretetről beszélünk, hanem valóságosról,
akkor tudnánk hogy a feladat az, hogy megtanuljuk szeretni az életet, megtanuljuk szeretni az igazságot (azaz megérteni miről szól az élet valójában...)
és szeretni azt az utat amelyet be kell járnunk, mindig nyitottan és kíváncsian keresve a következő lépésünk irányát
mondja a törvény, szeresd felebarátodat mind önmagad
csakhogy szinte senki sem tudja elfogadni, megérteni, szeretni önmagát...!!!
és akkor hogy tudnánk szeretni felebarátunkat ?
egyébként sem lehet parancsolni a szeretetnek !!!!!
akkor meg mit lehet tenni?
hát éppen ennek a tudománynak vagyunk legnagyobb hiányában...
nem az anyagiaknak

mt 2011-01-12 12:57:40
Igen,így az sem véletlen,hogy ezt írod:)
Ma reggel kezembe került klasszikus történet, félretettem...
http://www.istentisztelet.hu/irasok/labnyomok.htm
eva-48 2011-01-12 12:23:33
Mielőtt mi szóltunk volna, MÁR ott van. Van egy ilyen zsoltár, most nem tudom megkeresni (segíthettek :) )
Lehet, nem látod, nem érzed. De ez a legtermékenyebb és a legnehezebb is. Próba, és pont én is... Te említetted pl. Keresztes Szent Jánost (a lélek sötét éjszakája) - az érzelmeké, a léleké, de a SZELLEM - amiért ezeket az írásokat Te megtalálod és idehozod, Őnála van egészen biztos! :) Bízz!
válasz erre: mt - 2011-01-12 12:00:21 | megtekintés
mt 2011-01-12 12:00:21
És jaj, hiába mindenha szándék..
13.zst,2
Uram, meddig felejtkezel el rólam végképen?
Meddig rejted el orczádat tőlem?

18.zst, 2-3
És monda: Szeretlek Uram, és erősségem!
Az Úr az én kősziklám, váram és szabadítóm; az én kősziklám, őbenne bízom: az én paizsom, idvességem szarva, menedékem.
mt 2011-01-12 10:25:40
Egyedül-kontroll- Nélkületek nem megy:) És ha menne is: total indifferent status
Szebben: http://www.szepi.hu/irodalom/vers/tvers/tv_219.html
válasz erre: eva-48 - 2011-01-10 13:51:11 | megtekintés
mt 2011-01-12 01:39:41
Szívesen,de inkább én köszönöm a sok és sokszínű tanítást itt és máshol.
Simon 2011-01-10 18:10:58
Márti,köszönöm.Remélem fel tudom használni.
eva-48 2011-01-10 13:51:11
Kedves Simon
a novellát Márti (mt) tette fel. Hiteles iránytűje van :) ! akárhogy pörög fordul mindenfelé, a mágnes mindig helyére kerül :)
válasz erre: Simon - 2011-01-10 13:28:04 | megtekintés
Simon 2011-01-10 13:28:04
Köszönet a Gárdonyi-novelláért,szégyen,hogy magyartanárként eddig nem ismertem.Jól árnyalja a Máté 25,31-46 példázatának mondanivalóját!Kár,hogy nincs benne a kötelező tananyagban,de én ezután mindenképpen tanitani fogom.
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-01-09 19:04:12 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-01-09 19:04:12
Ámen:-)
válasz erre: alex:) - 2011-01-09 15:12:15 | megtekintés
alex:) 2011-01-09 16:52:10
:)
válasz erre: gyöngyi - 2011-01-09 16:49:02 | megtekintés
gyöngyi 2011-01-09 16:49:02
http://www.youtube.com/watch?v=i9QdfREu9JY&feature=related
válasz erre: alex:) - 2011-01-09 16:48:07 | megtekintés
alex:) 2011-01-09 16:48:07
Emeld föl hangodat! Ki ad feleletet? Melyik szenthez akarsz folyamodni?
Jób 5.2
Valóban, bosszúság marja az együgyűt, halálba kergeti haragja a balgát.
Jób 5.3
Láttam, hogy egy bolond gyökeret vert, de hirtelen átok szállt a tanyájára.
Jób 5.4
Fiai messze estek a jóléttől, a kapunál elnyomják őket, nincs védelmezőjük.
Jób 5.5
Amit learatnak, éhezők eszik meg, merthogy elragadja az Úr foguk elől, s szomjasok kapkodnak a javaik után.
Jób 5.6
Sohasem a földből sarjad elő a baj, nem a szántóföldön terem a szenvedés.
Jób 5.7
Az ember maga okozza a bajt, ahogy a sas keresi a magasságot.
Jób 5.8
De én azért mégis Istenhez fordulnék, ügyemet Istenem elé terjeszteném.
Jób 5.9
Ő alkotja, ami nagy s kifürkészhetetlen, csodás tetteinek se szeri, se száma.
Jób 5.10
Ő ad esőt a föld színére, és vízzel öntözi a tágas mezőket.
Jób 5.11
Föl tudja emelni a megalázottakat, és jólétet ad a szomorkodóknak.
Jób 5.12
A ravaszok terveit mind keresztülhúzza, üzelmeiket meghiúsítja.
Jób 5.13
A bölcseket befogja saját csapdájukba, kudarccal végződik az álnokok terve.
Jób 5.14
Fényes nappal is sötétségbe botlanak, tapogatnak délben, mintha éjjel volna.
Jób 5.15
Az elesettet megmenti szájuk hatalmától és a szegényt az erősek karjától.
Jób 5.16
Simul justus et peccator 2011-01-09 15:23:29
:-)
egyetértek azokkal a sorokkal:-))
válasz erre: Dr. szpahi - 2011-01-09 14:47:25 | megtekintés
alex:) 2011-01-09 15:12:15
Én meg az Úr Jézust mert annak adatott minden hatalom a földön és a mennyen


"Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig." (Mt 1,1; 28,18-20)

Itt tehát arról van szó, hogy aki még eddig nem tudta volna, az is tudja meg, hogy úrrá és Királlyá tette őt az Isten: “felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Filippi 2,9-11) - Úgy igaz tehát, ahogy Ő maga is megmondta: “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön!” (Máté 28,18b) Mindenki kénytelen tűrni ezt az uraságot, és arra menni, amerre Ő akarja. Még a Sátán is!

Krisztus a Király: azt jelenti ez, hogy minden esemény, minden háborúság, minden siker, minden kudarc, minden
öröm és tragédia az Ő terveit érleli, az Ő akaratát valósítja meg. Ellenségei is - öntudatlanul bár, - néki szolgálnak!

Soli Deo Gloria - Egyedül Istené a dicsőség - Ámen.:)
Dr. szpahi 2011-01-09 14:47:25
"Ének a magyar szentekről" -protestáns testvéreimnek az első két és az utolsó két sort ajánlom. )))
alex:) 2011-01-09 14:18:56
Szabó Erika: Jézus hív

Jézus kezébe leteszem életem,
Jézust kérem, segítsen meg engem.
Hiszek mindent, mit leír róla
a Biblia.

Jézus eljött, hogy megmentsen,
Szeretetben dédelgessen.
Ingyen adja, hidd el Te is mit elmond róla
a Biblia.

Jézus kér, hogy kövesd útján,
Keresd a szeretet kútját,
Ami soha ki nem apad. Így írja le
a Biblia.

Jézus hív, hát el ne felejtsd,
Az élet vár rád, hogy megkeresd.
Az utat végig mutatja neked
a Biblia.

Jézus kér, hogy vedd kezedbe
A könyvet, miben az élő ige
Hirdeti a megváltást:
a Bibliát.

Jézus tudja, soha meg nem bánod,
Ha kinyitod és olvasgatod,
S a keresztény útra rálépsz Te is
a Bibliával.

Jézus mondja, örökélet, bűnbocsátás
Vár reád, csak rátalálj
A krisztusi útra, mit kínál neked
a Biblia.
Dr. szpahi 2011-01-09 14:02:22
Ének a magyar szentekről

Isten, hazánkért térdelünk elődbe.
Rút bűneinket jóságoddal född be!
Szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed,
Érdemét idézzed!

István királynak szíve gazdagságát,
Szent Imre herceg kemény tisztaságát,
László királynak vitéz lovagságát:
Ó, ha csak ezt látnád!

Szent Erzsébetből hős szeretet árad,
Margit imái vezekelve szállnak,
Minket hiába, Uram, ne sirasson
Áldott Boldogasszony!

Ránk, bűnösökre minden verés ránk fér,
De könyörögnek ők tépett hazánkért.
Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek:
Hazánkat így mentsd meg!
(Sz: Mentes M., D: Náray Gy., 1695)
mt 2011-01-09 12:53:25
Jézus! Ugye felismerünk majd? http://hu.wikisource.org/wiki/Csord%C3%A1s%C3%A9k_kar%C3%A1csonja
eva-48 2011-01-09 11:46:33
Igen, így van, új kezdet kell. Bízom, hogy az ország vezetői megteremtik ennek lehetőségét.

És nem kat-prot lövészárok!
Dr. szpahi 2011-01-09 11:21:44
Kedves Testvéreim!

Való igaz, hogy mindent elkövet a Sátán, hogy bennünket tévútra terelve ne vegyük észre magunk között a szenvedőket, a segítségre szorulókat, mindazokat, akik közöttünk élnek, de mi nem akarunk tudomást venni róluk, hanem saját gőgös szeszélyeink kielégítésén munkálkodunk.

Mert mivé váltak a nemzeti ünnepeink, hagyományaink? A sírva-parádézás, a pénzszórás, a nemzeti kiválasztottság-tudat, és a közös lerészegedés alkalmaivá!

Tisztelet azoknak, akik szeretik népüket, hazájukat, de ezt nem úgy teszik, mint a farizeusok, akik (tudvalevő), kürtöltettek maguk előtt!

Mert mi a célja a hagyományőrzésnek, ha nem lesz akinek átadni keresztény -- vagy megengedem: keresztény nemzeti -- örökségünket?

Ha kizárjuk magunk közül azokat a testvéreinket, akik segítségre szorulnak?

"Hagyjátok a halottakra, hogy eltemessék halottaikat" -mondja Krisztus. Halottak lennénk, akik régvolt, délibábos események, nemzeti hősök vagy ateista írók-költők hagymázos gondolataiból élnek?

Kedves Testvéreim!

Nekem is összeszorul a szívem, ha Trianonra gondolok.

De vajon tanultunk-e hibáinkból?
Összetartóbbak lettünk-e azóta (legalább mi, magyarok)? Szeretjük-e idegen nyelvű testvéreinket, ahogy azt Szent István urunk parancsolta (és minden királyunk teljesítette ezt a parancsot)?

Segítjük-e a bajbajutottakat, a szegényeket, a rászorulókat, erőnkhöz mérten, ahogy ezt Megváltónk, Jézus Krisztus tanította?

"Szomjaztam, és innom adtatok, éheztem, és ennem adtatok, fáztam, és befogadtatok, börtönben voltam és meglátogattatok. [..] Mert aki eggyel is ezt cselekedte a szegények és nélkülözők közül, velem tette azt." -mondja a mi Urunk, Jézus Krisztus.

A magyar nemzet jövője a kereszténység, vagy a pusztulás.

Ünnepeink igazi keresztény ünnepek, vagy a pusztulás ünnepei.

A magyar lélek útja az újjászületés Krisztusban, a mi egyetlen Urunkban és megváltónkban, vagy a halál.

Testvéri szeretettel:

Sz. László
Simon 2011-01-08 18:47:48
Keresztény hagyományőrzők!
Az elmúlt két évtized alatt sok lehetőség kinálkozott az erkölcsi megtisztulásra,igazi megtérésre,újjászületésre,amelyre nemzetünknek oly nagy szüksége volna ezekben a zavaros időkben,és mi rendre elszalasztottuk őket! Ne hazudjunk magunknak,hagyjuk az önámitást! A neoliberális,léha élvezet-és szórakozáscentrikus életvitel,némi történelmi köritéssel,költséges kellékekkel még izgalmasabbá téve ránk is ugyanúgy jellemző volt,mint globalista ellenfeleinkre. Nem lehet kétfelé sántikálni,nem lehet két urat szolgálni! Ami a világ szemében dicsőséges,az Isten szemében utálatos. Nézzünk abba a tükörbe,amit Isten tart elénk,merjük magunk Isten mércéjével mérni .A nemzetépités-identitásmegőrzés pózában tetszelegve,a hazafiasság babérjaira is igényt tartva nagy pénzeket költünk többnapos,,hagyományőrző”rendezvényekre,ünnepségekre,egyenruhákra,lovakra,lószerszámokra,lótartásra,miközben sokgyermekes magyar családok ezrei szembesülnek a szegénység egyre szorongatóbb valóságával.Iskolák szünnek meg,és elérkezett az a pillanat,amikor a szegény székely kisgazdák talpa alól aprópénzért húzzák ki a szabad élet utolsó lehetőségét,a szántóföldet is.Valljuk be,közönyösek voltunk ezen testvéreink sorsa iránt,mert amig mi drága ,költséges játékunkat játszottuk,egyre mélyült a szakadék köztünk és az egyszerű emberek között.Ne azoknak az őseinknek a példáját kövessük,akik vagyonukat látványos mulatságokra,bálokra,vadászatokra,drága ruhákra,lovakra pazarolták,hanem kövessük azokat,akiket érdekelt a szegény tehetséges falusi gyerekek iskoláztatása,az árvák sorsa,a szegény emberek életminőségének javulása,szellemi fejlődése.Böjte Csaba testvér otthonaiban kétezer-ötszáz gyerek él az Isten által kirendelt adományokból,kenyérból,igéből,de a ténylegesen rászorulók ezeknek a többszörösét teszik ki.Ha egyetlen ember ennyire volt képes,mennyivel többre lennénk képesek mi,akik sokan vagyunk,ha ugyanazon az úton járnánk!Tisztelet azoknak a hagyományőrzőknek,akiket nemzettársaik őszinte,alázatos szolgálatának a vágya vezet,akiknek Isten neve nem üres jelszó,hanem tényleges és félelmet keltő,reménységet adó,hitre buzditó hatalom,erkölcsi törvény,élő jelenvalóság,akik tudják,hogy Istent illet minden dicsőség mindenben,és nem önmaguknak vagy nemzetüknek tulajdonitják azt.
Magyarok, megtérésre,gyökeres erkölcsi megújulásra van szükségünk.Önvizsgálat,bűnbánat,alázat kell,hogy Isten újra használni tudjon minket,különben elveszünk.Kellenek mindezek,hogy megnyilhassanak szemeink,és a valóságot úgy láthassuk,ahogy van,tisztán,ne a múlt ködén át!A most elkezdett munkát csak úgy vihetjük végbe,Isten előtt csak úgy válhatunk Krisztusban igazzá,hogy mondhassuk újra:Soli Deo Gloria! Simon András,egykori hagyományőrző(Torboszlói Lófők)© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.