Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Igét kaptam az Úrtól

szivárvány 2012-01-30 11:38:26
I.Kor.8. 1-8.

1.A bálványáldozatok felől pedig tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismeretünk. Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít.
2.Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, a mint ismernie kell.
3.Hanem ha valaki az Istent szereti, az ismertetik ő tőle.
4.Tehát a bálványáldozati hús evése felől tudjuk, hogy egy bálvány sincs a világon, és hogy Isten sincs senki más, hanem csak egy.
5.Mert ha vannak is úgynevezett istenek akár az égben, akár a földön, a minthogy van sok isten és sok úr;
6.Mindazáltal nekünk egy Istenünk van, az Atya, a kitől van a mindenség, mi is ő benne; és egy Urunk, a Jézus Krisztus, a ki által van a mindenség, mi is ő általa.
7.De nem mindenkiben van meg ez az ismeret; sőt némelyek a bálvány felől való lelkiismeretök szerint mind mai napig mint bálványáldozatot eszik, és az ő lelkiismeretök, mivelhogy erőtelen, megfertőztetik.
8.Pedig az eledel nem tesz minket kedvesekké Isten előtt; mert ha eszünk is, nem leszünk gazdagabbak; ha nem eszünk is, nem leszünk szegényebbek.

Emancipált korinthusiak

1Kor 8,1–6
"Ami pedig a bálványáldozati húst illeti, tudjuk, hogy mindnyájunknak van ismerete: az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít." (1.v.)

Itt indul a nagy vita: Pál kontra "korint-hús", egy olyan kérdésről, ami első olvasatra nekünk nagyon távolinak tűnik. Nem tudom, a kedves olvasók közül ki látott már bálványáldozati húst. Én nem! De tanúja voltam sok olyan beszélgetésnek és érzésfelvillanásnak, amikor valaki kiábrándultan beszélt olyan keresztyénekről, akik túlságosan hasonlítanak ezekhez a világi megbotránkozó emberekhez. Vajon a tudásunk – miszerint Isten csak egy van, és Jézus a megváltónk – különbbé tesz-e bennünket? A korinthusiak úgy gondolták, ez jogokat ad nekik. Bár igaz, hogy nekünk keresztyéneknek van ismeretünk, de vajon ettől zsebünkben van-e az univerzum bölcsessége? Nem hiába nevezik a Krisztust követőket tanítványoknak. Jézus vére szabaddá tesz arra, hogy másokat szeressek, illetve szolgáljak. Akkor a legtöbb kegyes bibliaismerő miért saját kegyessége javát, és nem a befogadó, önmagunk komfortzónájából kimozdító missziói parancsot szolgálja? Vagy miért ragaszkodom foggal-körömmel az anyagiakhoz vagy a dicsőséghez? Le tudok-e mondani szeretetben a másik javára?

Ajánlott igeszakasz: Mt 23,1–36

Fénysugarak 2012.január 30.
mt 2012-01-27 00:42:16
Merici Szent Angéla ünnepe

Élete mozgatója: engedjétek hozzám a gyermekeket...

Isten országa olyan, mint amikor az ember magot vet a földbe. Utána akár alszik, akár ébren van, éjjel vagy nappal, a mag kicsírázik és szárba szökken, maga sem tudja hogyan. A föld magától hoz termést: Először szárat, aztán kalászt, majd telt szemet a kalászban. Mikor pedig a termés engedi, az ember mindjárt fogja a sarlót, mert itt az aratás.”
Majd folytatta: „Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Milyen példabeszéddel szemléltessük? Olyan, mint a mustármag, amely, amikor elvetik a földbe, kisebb minden más magnál a földön. Mikor azonban elvetik, kikel és minden kerti veteménynél nagyobb lesz. Nagy ágakat hajt, úgyhogy az ég madarai az árnyékában laknak.”
Sok hasonló példabeszédben hirdette nekik az igét, mert így tudták megérteni. Példabeszéd nélkül nem szólt hozzájuk. Mikor azonban egyedül volt tanítványaival, mindent megmagyarázott nekik.

Mk 4,26-34
szivárvány 2012-01-26 08:43:27
Rómabeliekhez írt levél 15. 1-6

1. Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtelenek erőtlenségeit hordozzuk, és ne magunknak kedveskedjünk.
2. Mindenikünk tudniillik az ő felebarátjának kedveskedjék annak javára, épülésére.
3. Mert Krisztus sem önmagának kedveskedett, hanem a mint meg van írva: A te gyalázóidnak gyalázásai hullottak reám.
4. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.
5. A békességes tűrésnek és vígasztalásnak Istene pedig adja néktek, hogy ugyanazon indulat legyen bennetek egymás iránt Krisztus Jézus szerint:
6. Hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek az Istent és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyját.

mt 2012-01-17 07:12:36
1.
Énekek éneke, mely Salamoné.
2.
Csókoljon meg engem az ő szájának csókjaival;
mert a te szerelmeid jobbak a bornál.
3.
A te drága kenetid jók illatozásra;
a te neved kiöntött drága kenet;
azért szeretnek téged a leányok.
4.
Vonj engemet te utánad, hadd fussunk!
angyal / József/ 2012-01-14 12:12:40
4 Mert miképpen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem ugyanazon cselekedete van:

5 Azonképpen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk.

6 Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott kegyelem szerint, akár írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük;

7 Akár szolgálat, a szolgálatban akár tanító, a tanításban;

8 Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az elöljáró szorgalmatossággal; a könyörülő vidámsággal művelje.

9 A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz.

10 Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek.

szivárvány 2012-01-14 10:01:30
1.Kor.10-16.
10.Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.
11.Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van? Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Lelke.
12.Mi pedig nem e világnak lelkét vettük, hanem az Istenből való Lelket; hogy megismerjük azokat, a miket Isten ajándékozott nékünk.
13.Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcseség tanít, hanem a melyekre a Szent Lélek tanít; lelkiekhez lelkieket szabván.
14.Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Lelkének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy lelkiképen ítéltetnek meg.
15.A lelki ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.
16.Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy megoktathatná őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Nem látod, hogy vak?

1Kor 2,10–16

"De érzéki ember nem fogadja el azt, ami az Isten Lelkéé, mert bolondság neki." (14.v., Kecsk. ford.)

Nagy erőfeszítéseket szoktunk tenni olykor, hogy megértessük magunkat a még nem újjá születettekkel. Megfeledkezünk arról, hogy ők még nem születtek bele abba az országba, ahová csak felülről lehet születni. Értetlenkedünk értetlenségük felett, hogy miért nem értik azt, ami számunkra nyilvánvaló. Bosszankodunk, hogy miért nem látják és ragadják meg a Krisztusban felkínált kegyelmet. Próbáljuk a hit szemorvosa szerepét eljátszani és elfelejtjük azt, amire itt Pál utal. A kegyelmet csak kegyelem által lehet meglátni és megragadni. John Owen szemléletesen példázza ezt az értetlenkedő magatartást, amikor azt mondja: ez olyan, mintha azt mondanánk a vaknak, hogy van ötezer fontja, csupán (!) annyit kell tennie, hogy meglássa. Elvárjuk a nem hívőtől, hogy lássa a hit dolgait, miközben nemcsak, hogy nincs szeme rá, de még meg sem született Isten országába. "Nekünk jobban meg kellene értenünk a nem hívőket, mint ők minket, mert mi már voltunk hitetlenek, de ők még nem voltak hívők." (Visky Ferenc)

Ajánlott igeszakasz: Ézs 35
szivárvány 2012-01-13 09:37:04
1Kor 2,1–9
1.Én is, mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcseséggel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.
2.Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről.
3.És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek.
4.És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcseségnek hitető beszédiben állott, hanem léleknek és erőnek megmutatásában:
5.Hogy a ti hitetek ne emberek bölcseségén, hanem Istennek erején nyugodjék.
6.Bölcseséget pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcseségét;
7.Hanem Istennek titkon való bölcseségét szóljuk, azt az elrejtetett, melyet öröktől fogva elrendelt az Isten a mi dicsőségünkre;
8.Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:
9.Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.

Honnan veszed?

"És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg ti köztetek." (3.v., Károli)

Németországban történt, hogy az ottani keresztyének nagy betűkkel a falra írták: "Jézus a válasz!" Valaki kisebb betűkkel azt írta alá: "De mi volt a kérdés?" Jellemző, hogy keresztyénként sokszor úgy beszélünk az Isten dolgairól, hogy a magunkét mondjuk. Nem így Pál, amikor Korinthusba ment hirdetni az evangéliumot. Félelmének és rettegésének az volt az oka, hogy nehogy véletlenül a magáét mondja, mert abból nem lesz új élet. A félelem és rettegés szavak egymás mellett való emlegetése szójátékként a görög nyelvben az alázatra utalt (ld. Fil 2,12). Pál alázatban harcolta meg a mondanivalóját. Nem csak úgy "csípőből előrántva" mondta el nekik az örömhírt. Alázat nélkül mi sem szajkózhatjuk csak úgy az Isten beszédét. Bibliai idézetként akár, csak akkor lesz "csíraképes" valakinek új életet vagy épülést adni, ha felülről helyeztetik a szívünkbe. "A szószékre nem felmenni kell, hanem sokkal inkább oda lemenni. Mint Mózes az Istennel való közösség után a hegyről."(A.W. Tozer)

Ajánlott igeszakasz: Ám 3,1–8

Foorás: Fénysugarak 2012.január 13.
mt 2012-01-10 11:25:23
Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat a szíved mélyén mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!
Péld 4, 20-27

http://www.istentisztelet.net/irott-predikaciok/hajmaskeri-predikaciok/minden-feltve-orzott-dolognal-jobban-ovd-szivedet.html
szivárvány 2012-01-06 17:17:23
Segítség a betegségben

Mk 2,1–12

"Kelj fel, fogd az ágyadat és járj!" (9.v.)

Volt Kapernaumban egy ember, aki nagy betegségben szenvedett. Sok mindent nem tudott elvégezni, amit mások könnyen megtehettek. Béna volt. Ilyen a betegség. Megpróbálja elrabolni az ember minden örömét, életkedvét. De te ne engedd! A boldogságod nem a körülményeiden múlik, hanem rajtad. Betegségben is lehet áldani Istent, sőt a nagy keserűség nagy áldássá is tud lenni. De honnan ennyi erő? – kérded. Nos, Isten a segítség! A béna embernek az Úr Jézus három fontos dolgot mondott:
1. Kelj fel: Ha elhagyod magad, csak csüggedni fogsz. Jézus megbocsátott ennek az embernek és azt mondta, hogy most itt az ideje felülkerekedni a betegségen. Ne menekülj az önsajnálatba és a miértek sokaságába.Jézus mondja: Kelj fel!
2. Fogd az ágyadat: Idáig a betegágyad hordozott. Ő diktálta a tempót, ő mondta meg, hogy levert vagy vidám légy. Ma te mondd meg neki! Most te hordozd az ágyat! Ne ő legyen úr feletted, hanem te légy úr felette.
3. Járj: Ez volt a béna legnagyobb nehézsége, hogy nem tudott járni. Ha valamire képtelen vagy, de Jézus biztat, hidd el, képes vagy rá. Járj hát az Úr szava szerint!

Ajánlott igeszakasz: Zsolt 41

Forrás: Fénysugarak 2012.január 6.
mt 2012-01-03 13:47:35
Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön.
De tovább faggatták, azért fölegyenesedett, és azt mondta nekik:
"Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek!"
Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön,
ők meg ennek hallatára eloldalogtak, egyikük a másik után,
kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a középütt álló asszonnyal.
Jézus fölegyenesedett és megszólította:
"Asszony, hova lettek? Senki sem ítélt el?"
"Senki, Uram" - felelte az asszony.
Erre Jézus azt mondta neki:
"Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!"
(Jn 8, 1-11)

http://www.ferences-sze.sulinet.hu/tartalom/tanar/Milan/2010husv.htm
mt 2012-01-02 14:50:03
Föld sója, világ világossága
Boldog ember, aki az igazak útján jár. Boldog ember, aki Istenben keresi a boldogságot. Aki rátalált az Istennel való kapcsolat ízére, az az emberi élet ízét-zamatát képviseli, viszi a világba.
Az első keresztény évtizedekben-évszázadokban azt látjuk, hogy névtelen apostolok sokasága megy és beszél Jézusról, hogy az üldözések dacára sokan csatlakoznak az Egyházhoz, mert látják életüket.
Hogyan lehetek só és világosság?
Radnóti Miklós, miután megszerezte a szegedi egyetemen a diplomát, odament a magyar professzorához, hogy keresztelje meg őt. Mire a piarista szerzetes azt válaszolta, hogy hogyan, hiszen erről nem is volt szó. Mire a költő: éppen azért.
Úgy világítson a ti világosságotok, hogy lássák jótetteiteket, és dicsőítsék mennyei Atyátokat! Úgy legyek világosság, hogy Isten dicsősége származzon belőle.
Vajon hány embernek beszéltem már Jézusról? Hányan hallottak rajtam keresztül az Isten szeretetéről? Kevés az, hogy a magam Isten kapcsolatát erősítem. Ebből az Isten-kapcsolatból missziós erő, missziós lendület kell fakadjon.
Mit tehetünk, hogy újra átéljük keresztségünk titkát, megerősödjünk Isten-gyermeki voltunkban, és egyre jobban tanúságtevő életet éljünk?
Meglátogatni egy idős embert ... megszólítani valakit a szomszédságból … meglátogatni egy családtagot, akit rég láttam … rámosolyogni valakire … megköszönni a boltban a kiszolgáló kedvességét …
Nem egetverő nagy dolgokat kell tennünk, hanem apóságnak tűnő gesztusokat. És ha a másik nem reagál azonnal, akkor sem adom fel, hanem továbbra is tükrözöm felé Isten szeretetét. A hatás lassú, mint a búvópatak, és nem sejtjük, mikor tör felszínre.
Váljunk sóvá, tegyük ízesebbé környezetünket. Világítsunk Krisztus világosságával, hogy az önzés és a gyűlölet sötétjét a szeretet meleg fénye válthassa fel a világban.
Benyik Gy.
szivárvány 2011-12-28 10:10:15
Az alázat és a győzelem csendje

Ézs 53,6–12
6.Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk; de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté.
7.Kínoztatott, pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik, és mint juh, mely megnémul az őt nyírők előtt; és száját nem nyitotta meg!
8.A fogságból és ítéletből ragadtatott el, és kortársainál ki gondolt arra, hogy kivágatott az élők földéből, hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!
9.És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában.
10.És az Úr akarta őt megrontani betegség által; hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr akarata az ő keze által jó szerencsés lesz.
11.Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik, ismeretével igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli.
12.Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt, mivelhogy életét halálra adta, és a bűnösök közé számláltatott; pedig ő sokak bűnét hordozá, és a bűnösökért imádkozott!

"Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki..." (7.v.)

Mindig különös érzés olvasni, gondolkodni arról, hogy Jézus, miközben kínozzák, gyalázzák, méltatlanul bánnak vele, kihallgatják, leginkább hallgat, csendben van. Az ember ilyen helyzetben védi magát, dühöng, átkot szór, vitatkozik, ám a mi Urunk hallgat. Az alázat és a győzelem hallgatása ez. Így hallgatni csak az képes, aki tudja, az igazság az ő oldalán van, ő a nagyobb, övé a győzelem. Igen, Jézus mindezt tudta. Amikor Jézus azt kéri tőlünk: "Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok", akkor előbb ő maga cselekszi meg. Hogyan tudok én is így hallgatni, ilyen alázatos lenni? Ha Jézus Krisztus él bennem, ha lénye lesz lényegem, ha eleget nézek rá ahhoz, hogy lassan észrevegyem őt a magam reakcióiban is. Minél többet gondolni Jézusra, minél mélyebben megfigyelni őt – ez az útja annak, hogy miután hiszünk benne, éljünk is őbenne. A Szentlélek mindezt kimunkálja bennünk.
Egyszer így írt egy édesanya külföldön tanuló (később áldott lelkésszé váló) fiának: Úgy élj, hogy ha valaki téged lát, Krisztus jusson rólad eszébe!

Ajánlott igeszakasz: Kol 3,12–17

12.Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;
13.Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképen ti is;
14.Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint a mely a tökéletességnek kötele.
15.És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
16.A Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben; tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak.
17.És mindent, a mit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Ő általa.

Forrás: Fénysugarak 2011. december 28.
szivárvány 2011-12-24 09:46:53
Ézs 52,7–12 szenteste

7.Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!
8.Halld őrállóidat! felemelik szavokat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől-szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!
9.Ujjongva énekeljetek mindnyájan, Jeruzsálem romjai, mert megvígasztalá az Úr népét, megváltá Jeruzsálemet.
10.Feltűrte az Úr szent karját minden népeknek szemei előtt, hogy lássák a föld minden határai Istenünk szabadítását!
11.Távozzatok, távozzatok, jertek ki, onnan, tisztátalant ne illessetek, jertek ki közülök, tisztítsátok meg magatokat, a kik az Úr edényeit hordozzátok.
12.Mert ne sietséggel jertek ki, és ne futással menjetek; mert előttetek megy az Úr, és követni fog Izráel Istene!

Uralkodó Isten

"Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!" (7.v.)

A hírnök szépségét a hír tartalma adja. Arcáról, mozgásából, járásából kiolvasható: szomorú vagy örvendetes hírt hoz. "Ha valaki látja az arcomat, ha valaki hallja a hangomat, megtudja-e rólam, hogy Jézus él, s boldog-e az ember, ha szeretetben él?" Az uszkai cigány gyülekezetben hallottam ezt az éneket, és több mint harminc év után is hangjuk fülemben cseng, örömtől csillogó szemüket magam előtt látom. Ahol Isten uralkodik, ujjonghat a romokban heverő élet is, mert reménye van a felépülésre.
Ott megvalósulnak Assisi Ferenc kérései: "Uram, tégy engem a Te békéd eszközévé! Add, hogy ahol gyűlölet tombol, oda én a szeretetet vigyem, Ahol a viszály szertehúz, oda én az egységet vigyem, Ahol a kétség tétovázik, oda én a hitet vigyem, Ahol a hamisság kígyózik, oda én az igazságot vigyem, Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda én a bizalmat vigyem, Ahol a szomorúság fojtogat, oda én a világosságot vigyem! Uram tégy engem a Te békéd eszközévé! Úgy legyen!"

forrás: Fénysugarak 2011. december 24.
szivárvány 2011-12-01 09:08:52
Isten kiválasztásának ajándéka

Ézs 41,8–14
8. De te Izráel, én szolgám, Jákób, a kit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva;
9. Te, a kit én a föld utolsó részéről hoztalak és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondám néked: Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem útállak:
10. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítlek, és igazságom jobbjával támogatlak.
11. Ímé, megszégyenülnek és meggyaláztatnak, a kik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek és elvesznek, a kik veled perlekednek.
12. Keresed őket és meg nem találod a veled versengőket; megsemmisülnek teljesen, a kik téged háborgatnak.
13. Mivel én vagyok Urad, Istened, a ki jobbkezedet fogom, és a ki ezt mondom néked: Ne félj, én megsegítelek!
14. Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izráel, én megsegítlek, szól az Úr, a te megváltód, Izráelnek Szentje!

"A föld végén ragadtalak meg, annak széléről hívtalak el. Azt mondtam neked, szolgám vagy!" (9.v.)

Izráel népe a fogságban a maga gyengeségével, tehetetlenségével szembesül. Nem tudja magát kiszabadítani. Kiszolgáltatott az egymást váltó uralkodók hatalmának. Ebben a gyengeségükben, Istenre szorultságuk tudatában szólítja meg őket az Úr. A föld széléről hívtalak el – nem a győzelmek középponti helyéről – kiválasztottalak, nem vetlek meg! Nem kell félned, csüggedned, kiszolgáltatottnak érezned magad, mert én veled vagyok! Ne a gyengeségedre, vagy a népek hatalmára nézz, hanem Rám, aki Istened vagyok! Ne adj hatalmat gondolkodásodban annak, amit látsz, amit mások sugallnak, ne ragadj bele kilátástalan helyzetedbe! Megerősítelek, megsegítelek – az én jobbom győzelmes! Erősen fogom jobb kezedet, ezzel a győzelmes jobbommal támogatlak! A "férgecske Jákób, maroknyi Izráel" kapja ezt az ígéretet, és Isten minden gyermeke ma is, aki kiválasztásának kegyelmében él.
Ne saját gyengeségedre, a kihívások erő feletti voltára figyelj, hanem elhívó Uradra, aki szolgálatára hívott, és azt mondja: "Ne félj, én megsegítelek!"

Fénysugarak 2011. december 1

szivárvány 2011-11-29 10:00:14
Szabadon az érzékelésünk hatalmától

Ézs 40,27–31
27.Miért mondod Jákób és szólsz ekként Izráel: Elrejtetett az én útam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem?!
28.Hát nem tudod-é és nem hallottad-é, hogy örökkévaló Isten az Úr, a ki teremté a föld határait? nem fárad és nem lankad el; végére mehetetlen bölcsesége!
29.Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja.
30.Elfáradnak az ifjak és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is;
31.De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

"De akik az Úrban bíznak erejük megújul, szárnyra kelnek mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el."
(31.v.)

Hol van a helye hitünkben érzéseinknek, érzékelésünknek? Mennyire határoznak meg, vagy bizonytalanítanak el? Illés nagy győzelme után elfáradt. Isten az előző pillanatban még győzelmesen vele volt, de most ebből nem érez semmit. Fáradtan összeesve halálát kívánja. Mit mond ez a történet érzéseink megbízhatóságáról? Azt, hogy nem támaszkodhatunk rájuk. Az érzéseink jönnek-mennek. Esetenként magaslatokba emelnek, máskor azt sugallják, Isten elhagyott. Nem oldódnak meg nehézségeink, nem érkezik meg a várva-várt szabadítás. Egy hang belül azt suttogja: "Isten elhagyott, elfordította arcát." Ebben az állapotban szól az Úr a néphez: "Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el... Erőt ad a megfáradtnak!" Ember vagy, természetes, hogy elfáradsz. "De akik az Úrban bíznak, erejük megújul...!" Ne magadra, gyengeségedre nézz! Ne is a "hullámokra", vagy az előtted tornyosuló feladatok nagyságára! Bízz az Úrban, abban, hogy az ő hatalma, hűsége nem függ az érzékelésünktől! És átéled, hogy erőd megújul, szárnyra kelsz.

Fénysugarak 2011. november 29.
mt 2011-11-27 14:17:22
„Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval” (Róma 12:21).
Szentlélek Isten,kérlek Te segíts és erősíts bennünket szereteteddel, hogy az önvizsgálat során se győzhessen le bennünket a rossz.
Ámen
mt 2011-11-26 20:58:49
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül, hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe előtt.”

Lk 21,34-36

Hálát adok,Istenem,hogy figyelmeztetsz,felkészítesz és reményt adsz. Kérlek, Te tégy csendessé,figyelmessé, szeretetben erőssé, hogy mindig meghallhassam nekem szóló szavadat.
Ámen
szivárvány 2011-11-25 15:53:31
A FELKÉSZÜLTSÉG AKADÁLYAI: A SZERETETLENSÉG

Mt 25,31–46

"Akkor ezek is így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked?"(44.v.)

Egy újabb akadály a szeretetlenség, az irgalmatlanság. Az ítélet napján egyetlen szempont alapján leszünk elbírálva: a szeretet cselekedetei alapján. János első levelében arról olvashatunk, hogy Isten maga a szeretet, és akiben ott van a szeretet, abban ott van az Isten is. A szeretet azonban nem érzelgősséget jelent, hanem cselekedetek sorát. Jézus szeretetére is ez volt jellemző, hogy Ő cselekedett. Nemcsak szóval szeretett, hanem cselekedetekkel is. Ha nem szeretsz, nem állsz készen. Ugyanis a mennyország, ahova a hívők kerülnek Jézus visszajövetele után, nem tűr meg semmiféle szeretetlenséget. Ó mennyi hiányosságunk van! De ne félj! Ha Isten Lelke benned lakik, akkor Ő teremni kezdi a gyümölcseit, melyek közül a legelső a szeretet. Legyünk irgalmasak a legkisebbek felé is, mert most megmarad a hit, remény, szeretet, és legnagyobb a szeretet, vagyis maga Jézus.

Ajánlott igeszakasz: 1Kor 13, 4–8; 1Jn 4,7–21

Fénysugarak 2011.november 25
szivárvány 2011-11-25 15:53:07
A FELKÉSZÜLTSÉG AKADÁLYAI: A SZERETETLENSÉG

Máté 25.31-46
31.Mikor pedig eljő az embernek Fia az ő dicsőségében, és ő vele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyiszékébe.
32.És elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől.
33.És a juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja.
34.Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak: Jertek, én Atyámnak áldottai, örököljétek ez országot, a mely számotokra készíttetett a világ megalapítása óta.
35.Mert éheztem, és ennem adtatok; szomjúhoztam, és innom adtatok; jövevény voltam, és befogadtatok engem;
36.Mezítelen voltam, és megruháztatok; beteg voltam, és meglátogattatok; fogoly voltam, és eljöttetek hozzám.
37.Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna? vagy szomjúhoztál, és innod adtunk volna?
38.És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna? vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna?
39.Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna?
40.És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg.
41.Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, a mely az ördögöknek és az ő angyalainak készíttetett.
42.Mert éheztem, és nem adtatok ennem; szomjúhoztam, és nem adtatok innom;
43.Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem; mezítelen voltam, és nem ruháztatok meg engem; beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem.
44.Akkor ezek is felelnek majd néki, mondván: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked?
45.Akkor felel majd nékik, mondván: Bizony mondom néktek, a mennyiben nem cselekedtétek meg egygyel eme legkisebbek közül, én velem sem cselekedtétek meg.
46.És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre; az igazak pedig az örök életre.
mt 2011-11-25 08:47:46
Drága Éva! Nálad járva: Nikodémus kérdéseivel...
(és egyben: http://axel-bazar.blogspot.com/2011/04/draga-kenetek-es-jezus.html )
válasz erre: máté 9.37. - 2011-11-24 08:40:31 | megtekintés
mt 2011-11-24 23:28:37
Róm 8,35-
http://www.biblegateway.com/passage/?search=Romans+8%3A35-39&version=KAR
szivárvány 2011-11-24 15:40:28
A felkészültség akadályai: a szolgálatban való restség

Mt 25,14–30 áldozócsütörtök

"...Te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam?" (26.v.)

Egy másik akadálya a felkészülésnek nem más, mint a szolgálatban való restség. Mielőtt az Úr Jézus mennybe ment, egy fontos feladatot adott mindenkori tanítványainak: "Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket..." A keresztény élet nagy küldetése tehát a szolgálat. Hiszem, minden református – de minden keresztyén is – misszionárius, Isten munkatársa. A szolgálathoz Isten képességeket és lelki ajándékokat, tálentumokat adott. Ha szereted Istent, akkor szeretnéd, hogy az ő atyai szeretete és igazságos királyi uralma minél inkább elterjedjen ezen a világon. De én nem vagyok egy Spurgeon, vagy egy Kálvin! – mondod. Senki nem is gyanúsított meg vele. De van egy küldetésed! Nem olyan, mint Spurgeoné, vagy Kálviné. Ez a küldetés egy tálentumos, de ha nem végzed el, annak súlyos következményei vannak. Ne légy lusta, ne félj a kényelmetlenségektől! Aki a feladatot adta, képességet is, erőt is, vezetést is ad rá. Mi hát a küldetésed jöveteléig, hogy teljesítsd?!

Ajánlott igeszakasz: Róm 12,1–8; 1Kor 12,12–31

Fénysugarak 2011. november 24
válasz erre: szivárvány - 2011-11-24 15:38:13 | megtekintés
szivárvány 2011-11-24 15:38:13
A FELKÉSZÜLÉS AKADÁLYAI: A SZOLGÁLATBAN VALÓ RESTSÉG

Mt 25,14–30
1.Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
2.Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond.
3.Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat;
4.Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.
5.Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
6.Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
7.Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.
8.A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.
9.Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.
10.Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
11.Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
12.Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
13.Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.
14.Mert épen úgy van ez, mint az az ember, a ki útra akarván kelni, eléhívatá az ő szolgáit, és a mije volt, átadá nékik.
15.És ada az egyiknek öt tálentomot, a másiknak kettőt, a harmadiknak pedig egyet, kinek-kinek az ő erejéhez képest; és azonnal útra kele.
16.Elmenvén pedig a ki az öt tálentomot kapta vala, kereskedék azokkal, és szerze más öt tálentomot.
17.Azonképen a kié a kettő vala, az is más kettőt nyere.
18.A ki pedig az egyet kapta vala, elmenvén, elásá azt a földbe, és elrejté az ő urának pénzét.
19.Sok idő múlva pedig megjöve ama szolgáknak ura, és számot vete velök.
20.És előjövén a ki az öt tálentomot kapta vala, hoza más öt tálentomot, mondván: Uram, öt tálentomot adtál vala nékem; ímé más öt tálentomot nyertem azokon.
21.Az ő ura pedig monda néki: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
22.Előjövén pedig az is, a ki a két tálentomot kapta vala, monda: Uram, két tálentomot adtál volt nékem; ímé más két tálentomot nyertem azokon.
23.Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.
24.Előjövén pedig az is, a ki az egy tálentomot kapta vala, monda: Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, a ki ott is aratsz, a hol nem vetettél, és ott is takarsz, a hol nem vetettél;
25.Azért félvén, elmentem és elástam a te tálentomodat a földbe; ímé megvan a mi a tied.
26.Az ő ura pedig felelvén, monda néki: Gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, a hol nem vetettem, és ott is takarok, a hol nem vetettem;
27.El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál; és én, megjövén, nyereséggel kaptam volna meg a magamét.
28.Vegyétek el azért tőle a tálentomot, és adjátok annak, a kinek tíz tálentoma van.
29.Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van.
30.És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre; ott lészen sírás és fogcsikorgatás.

szivárvány 2011-11-24 15:35:01
Kedves Éva!
Valóban ezt mondta Jézus Mát. 28,20
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.
...de vajon mindenkivel itt van most Jézus?
...vagy csak azokkal akik behívták Őt a szívükbe és kérték, hogy legyen életük Ura és irányítója?
Számomra semmi kivetni való nincs a visszajövetel szóban, ugyanis úgy jön vissza, hogy akkor ismét mindenki látni fogja Őt.
Egyébként pedig több Biblia fordításban visszajövetel van írva, mint pl.:

Magyar Biblia Tanács
Jn 14,28
Hallottátok, hogy én megmondtam nektek: elmegyek, és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek, hogy elmegyek az Atyához, mert az Atya nagyobb nálam.

Szent István Társulat
Jn 14,18
Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok.
Jn 14,28
Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.

Egyszerű fordítás 2006
Jn 14,3
Amikor elkészítem, visszajövök értetek. Magammal viszlek benneteket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.
Jn 14,28
Hallottátok, hogy megmondtam: elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, akkor most örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert õ nagyobb nálam.

Szeretettel: Szivárvány
válasz erre: máté 9.37. - 2011-11-24 08:36:21 | megtekintés
szivárvány 2011-11-24 15:21:44
Ámen!
válasz erre: angyal / József/ - 2011-11-23 23:36:05 | megtekintés
máté 9.37. 2011-11-24 08:40:31
Urunk! Ne csak nekünk, a mi javunkra adj olajat, hogy ébren maradva várjunk Téged! A Lélek túlcsorduló olaját add, hogy az "igazi világosság, mely megvilágosít minden embert" Általa jöjjön végre a világba és fogja fel a sötétség - beleértve magunkat! Amen!
válasz erre: angyal / József/ - 2011-11-23 23:36:05 | megtekintés
máté 9.37. 2011-11-24 08:36:21
Jézus nem jön VISSZA - mert el sem ment. "Én veletek VAGYOK mindennap, a világ végéig." Máté 28.20.

Márk 16.19-20: "Urunk Jézus, miután szólott hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján. Azok pedig elmentek, mindenütt hirdették az evangéliumot. AZ ÚR VELÜK VOLT munkájukban és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta."

Minden okunk megvan, hogy ne használjuk ezt a szót: "visszajön". Mert ELJÖN, angyalaival DICSŐSÉGGEL ! Amen.
válasz erre: angyal / József/ - 2011-11-23 23:36:05 | megtekintés
angyal / József/ 2011-11-23 23:36:05
Urunk! Adj, kérünk a mi emberi kéz által készített lámpásunkba elegendő olajat. Adj örökké égő olajat lámpásainkba ,híveid kezébe, hogy világíthassunk amíg visszatérsz. :)
válasz erre: szivárvány - 2011-11-23 16:25:48 | megtekintés
szivárvány 2011-11-23 16:25:48

A FELKÉSZÜLTSÉG AKADÁLYAI: A NEM ÚJJÁSZÜLETETT ÉLET

Mt 25 1-13.
1.Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama tíz szűzhöz, a kik elővevén az ő lámpásaikat, kimenének a vőlegény elé.
2.Öt pedig közülök eszes vala, és öt bolond.
3.A kik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat;
4.Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben.
5.Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadának és aluvának.
6.Éjfélkor pedig kiáltás lőn: Ímhol jő a vőlegény! Jőjjetek elébe!
7.Akkor felkelének mind azok a szűzek, és elkészíték az ő lámpásaikat.
8.A bolondok pedig mondának az eszeseknek: Adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak.
9.Az eszesek pedig felelének, mondván: Netalán nem lenne elegendő nékünk és néktek; menjetek inkább az árúsokhoz, és vegyetek magatoknak.
10.Mikor pedig venni járnak vala, megérkezék a vőlegény; és a kik készen valának, bemenének ő vele a menyegzőbe, és bezáraték az ajtó.
11.Később pedig a többi szűzek is megjövének, mondván: Uram! Uram! nyisd meg mi nékünk.
12.Ő pedig felelvén, monda: Bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket.
13.Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, a melyen az embernek Fia eljő.

"... az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban." (4.v.) Egy újabb felkészületlenségről a tíz szűz példázatában olvashatunk. Ez a példázat arról beszél, hogy vannak olyan szüzek (hívők), akik kint maradnak a külső sötétségben. Miért? Mert nincsen olajuk, nincs kenet, nincsen Szentlélek az életükben. A bolond szüzek a vallásos embereket példázzák, akik ugyan sokat tudnak Isten dolgairól, akik minden egyes istentiszteleten, bibliaórán ott vannak, sőt várják is vissza az Urat, de van egy fogyatkozásuk: soha nem születtek újjá. Vannak lámpásaik, van ismeretük, de nincsenek az Úrban. Az Úr Jézus szerint szükséges, hogy víztől (ami az ige jelképe) és Lélektől újjászülessünk. Az okos szüzeknek van olajuk. Ők egyszer szembenéztek Jézus fájdalmasan kérdő, szerető, szelíd szemeivel, és ettől a szempártól összetörtek. Halálba adták önmagukat, megtisztult a lelkük és a Szentlélek templomai lettek. Bennük a Lélek kimunkálta az Úr Jézus jellemét. Mondd, neked van olajad? Benned lakik a Szentlélek?

Ajánlott igeszakasz: Jn 3,1–21

Fénysugarak 2011. november 23
mt 2011-11-09 21:07:53
Ez 47,1-2.8-9.12

Ezután visszavitt engem a ház kapujához, és íme, víz fakadt a ház küszöbe alatt a keleti oldalon; a ház homlokzata ugyanis kelet felé nézett. A víz a templom jobb oldalán folyt le, az oltártól dél felé. Aztán kivitt az északi kapun, és körülvezetett a külső kapun kívül levő úton a kelet felé néző útra; és íme, víz tört elő a jobb oldalon. Azt mondta nekem: ,,Ez a víz a keleti homokdombok felé indul, majd lefolyik a sivatag síkságára és a tengerbe ömlik; amikor beleömlik, annak a vize egészséges lesz. Amerre ez a folyó ér, minden élő és mozgó lény élni fog. Ahová eljut a víz, igen sok lesz a hal; ahová elér a folyó, egészséges lesz és élni fog minden lény. A folyó mentén pedig, annak mindkét partján mindenféle gyümölcsfa nő; lombjuk le nem hull, s a gyümölcsük el nem fogy. Havonta friss gyümölcsöt teremnek, mert vizük a szentélyből fakad. Gyümölcsük eledelül szolgál, a lombjuk pedig orvosságul.

Jn 2,13-22

Közel volt a zsidók Pászkája, és Jézus fölment Jeruzsálembe. A templomban ökör-, juh- és galambkereskedőket talált, s az odatelepedett pénzváltókat. Akkor kötelekből ostort font, és mindnyájukat kizavarta a templomból a juhokkal és az ökrökkel együtt, a pénzváltók pénzét szétszórta, az asztalaikat fölforgatta. A galambárusoknak pedig azt mondta: ,,Vigyétek el innen ezeket, ne tegyétek Atyám házát vásárcsarnokká!'' Akkor tanítványai visszaemlékeztek arra, hogy írva van: ,,Emészt engem a buzgóság házadért'' [Zsolt 69,10]. A zsidók azonban megszólították, és azt kérdezték tőle: ,,Milyen jelet mutatsz nekünk, hogy ezeket cselekszed?'' Jézus azt felelte nekik: ,,Bontsátok le ezt a templomot, és én három nap alatt fölépítem azt!'' A zsidók erre így szóltak: ,,Negyvenhat esztendeig épült ez a templom, és te három nap alatt fölépítenéd?'' De ő a saját testének templomáról mondta ezt. Amikor föltámadt halottaiból, tanítványai visszaemlékeztek, hogy ezt mondta, és hittek az Írásnak, és a szónak, amelyet Jézus mondott.
szivárvány 2011-11-03 10:36:35
Kedves Abigail!
Talán nem is véletlen, hogy éppen most és éppen ezt a részt írtam be.
Teljesen egyetértek Veled és olyan jó volt olvasni, hogy Isten elé semmit sem tehetünk és a Vele való kapcsolatunkat semmi sem előzheti meg. Még a szolgálat sem amit olykor nagyon fontosnak tartunk, de ha Isten elé kerül és ha az a magunk mutogatását csillogtatja, azon már nem nyugszik Isten áldása.
S, hogy mennyi mindenen szorongunk és mennyi mindent szorítunk? Úgy gondolom, ebben mindannyian benne vagyunk. Jó, tudom ez nem mentség! De Isten látja a mi szívünket, látja az akarásunkat és látja, hogy mennyire szeretnénk Neki megfelelni, akkor is , ha olykor-olykor elbukunk.
A szorítással kapcsolatban valahol olvastam;
"Amit nagyon szorítasz engedd el, add oda Istennek, hogy azután majd Ő adhassa vissza neked"

Szeretettel: Szivárvány
válasz erre: abigail - 2011-11-02 20:44:30 | megtekintés
abigail 2011-11-02 20:44:30
(nem küldte el a gép amit írtam)

Szóval örülök, hogy ezt a részt írtad, sokszor küzdök vele én is. Úgy fejezem ki, hogy "Mártázom" :)", Isten gyakran figyelmeztet.

Amikor az Úrral való kapcsolatot ellepi az aggódás (gyerekekért, házasságért, anyagiakért), a szorongás és: a szolgálat is!

Igen, az Istenért végzett szolgálat sem előzheti meg a vele való kapcsolatot, a csendességet, az imát, az Ige tanulmányozását (és mégis milyen könnyen beleesek ebbe a hibába :))!

Nagyon kifejező a szorongás: amit szorongatunk magunknak, amit nem engedünk el. (Pedig az Úr kéri. Mindent.)
abigail 2011-11-02 20:36:15
Kedves Szivárvány, annyira örülök, hogy éppen ezt a részt
válasz erre: szivárvány - 2011-11-01 21:17:27 | megtekintés
szivárvány 2011-11-02 19:50:39
Kedves Angyal!
A történet első olvasására engem is meglepett Márta kioktató magatartása. Hogy meri így kioktatni Jézust?
"Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem."
Azonban ismét megállva-e mondat felett elgondolkoztam, hogy tulajdonképpen mi hányszor mondjuk Jézusnak ugyanezt?
"Uram nincs-e arra gondod...", hogy én most miben vagyok? Hát nem látod Uram? A gyerek, a család, a munkahely.... nem látod? Mondd meg nekik.... Azt hiszem, ha mélyen magunkba nézünk, talán mindannyiunkkal előfordultak már ilyen, vagy ehhez hasonló gondolatok.
Nagyon fontos, hogy tudatosan akarjunk Máriák lenne, akik mindig az a jó részt választják. :)
válasz erre: angyal / József/ - 2011-11-02 00:58:30 | megtekintés
angyal / József/ 2011-11-02 00:58:30
Kedves Szivárvány!
Amikor én először olvastam ezt a történetet, a "jobb részt választotta" szavak jelentése jutott az eszembe.
Mert vannak Márta tipusú és Mária tipusú keresztények. Mindkettőben vannak jó tulajdonságok.
Márta a nyughatatlan, állandóan cselekvő típus, akinek mindig csinálnia kell valamit, mert csak így érzi jól magát.
Talán még az is zavarja ha a másik üldögél és csak szemlélődik.
Ebben a házba tér be az Úr, akinek lábához Mária leül. Nagy megtiszteltetés ez egy nőnek, mert Jézus volt az első tanító, akinek a lábához nők ülhettek miközben tanított.Márta odamegy az Úrhoz és szemrehányón kérdezi Jézust hogy miért nem törődik vele, miért nem értékeli a sürgést, forgást.Csak egy érdekli, amit Ő tart fontosnak. Jézus válasza kijózanító. Sok fontos dolog létezik, de igazából csak egy a fontos és azt Mária választotta.
Márta alapállása a tevékenység és a cselekvés, emiatt ez áll a figyelme középpontjába. Mária viszont csak ott akar "lenni" Jézussal azért hogy kapcsolatba kerülhessen vele.A Mária féle kereszténység az Isten felé irányul, érzi és figyel Isten odadó szeretetére, jelenlétére.
Nekünk is meg tell tanulnunk így élni, megtalálni Jézust és örökké visszatérni a lábaihoz. Mert csak így kaphatunk friss megújult erőt minden szolgálathoz.
Ha pedig visszahúz a Márta lét, vagy Jézusról elvonja a figyelmünket bármi, akár keresztényinek gondolt elfoglaltság, gondoljunk arra hogy csak Jézustól meríthetünk valóságos személyre szóló erőt és bíztatást, az Istennel való bennsőséges (örök) életre.
szivárvány 2011-11-01 21:17:27

Lk 10,41-42
Az Úr azonban így felelt neki: "Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle."

A ma reggeli csendességemnél már a második mondatnál megálltam és elgondolkoztam.
Márta, Márta....
Nevemet behelyettesítve teljesen személyesen szólt hozzám Isten szava.
Kedves Olvasó vagy Testvérem, szeretettel kérlek helyettesítsd most be te is a saját neved. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, pedig Isten szava világosan megmondja, hogy milyen kevésre van szükséged.
Valóban, mennyi mindenen tudunk mi nyugtalankodni! Mennyi minden aggaszt nap, mint nap.
Talán te is feltetted már magadnak a kérdést, mi lesz ebből a gyerekből, ha felnő? Ha felnőtt, ugyan lesz-e munkahelye, ha megkapja a diplomát, hol fog dolgozni?
Vagy, mi lesz velem, mikor találok már végre valahol munkát?
Hogy tudom kifizetni a jövő havi számlákat?
Vagy, mi lesz velünk, ha éppen engem küldenek el a munkahelyről?
Vagy, mi lesz velem, ha megbetegszem,vagy lerobbanok?
...és még sorolhatnám ezernyi aggodalmaskodásunkat és nyugtalanságunkat.
Márta, Márta, sok mindenért aggódsz, pedig Isten szava világosan megmondja, hogy milyen kevésre van szükséged.
Tulajdonképpen csak egyre. A példa előttünk áll. Mária a jó részt választotta.
Kedves Olvasó, aki még nem választottál, válaszd Őt. Őt Aki érted halt meg a Golgotán, Aki helyetted szenvedett, azért, hogy neked életed lehessen.
Kedves Testvérem, Te aki Vele élsz, talán már hosszú évek óta most hadd emlékeztesselek Jézus szavaira.
Jn 14,1
Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem.

szivárvány 2011-10-28 10:24:47
Kedves Angyal!
4 Móz. 23,19
Nem ember az Isten, hogy hazudjék és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-é ő valamit, hogy meg ne tenné? Igér-é valamit, hogy azt ne teljesítené?

Szeretettel: Szivárvány :)
válasz erre: angyal / József/ - 2011-10-28 01:44:35 | megtekintés
angyal / József/ 2011-10-28 01:44:35
„Hiszek, Uram, segíts hitetlenségemen!” (Mk 9.24) „Növeld bennünk a hitet.” (Lk 17.5)


mt 2011-10-22 07:35:34
...paráznává teszi...
...rázzátok le a port is...
...áldjátok azokat,akik titeket átkoznak...
...bocsásd meg nekik,nem tudják...
...Uram,nem vagyok méltó...
mt 2011-10-21 08:41:23
http://www.arkadia.mng.hu/0515.html
válasz erre: abigail - 2011-10-20 20:45:39 | megtekintés
mt 2011-10-21 08:24:52
1Thessz 2,1-12: Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. 2 Sőt amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, a mi Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek az Isten evangéliumát sok tusakodás közben. 3 Mert a mi igehirdetésünk nem tévelygésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból. 4 Hanem mivel az Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem az embereknek akarnak tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek.
abigail 2011-10-20 20:45:39
1Kor 12,12-27.

12 Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.
13 Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy Lélekkel itattattunk meg.
14 Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból.
15 Ha ezt mondaná a láb: "Mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e?
16 És ha ezt mondaná a fül: "Mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része", vajon azért nem a test része-e?
17 Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás?
18 Márpedig az Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta.
19 Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test?
20 Így bár sok a tag, mégis egy a test.
21 Nem mondhatja a szem a kéznek: "Nincs rád szükségem", vagy a fej a lábaknak: "Nincs rátok szükségem!"
22 Ellenkezőleg: a test gyengébbnek látszó részei nagyon is szükségesek,
23 és amelyeket a test tisztességtelen részeinek tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélkül valók, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek:
24 az ékeseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe: az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva,
25 hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok.
26 És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.
27 Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai.

Vajon melyik tag vagy TE? Működhet-e jól a test szem, fül, akár ujj nélkül?
alex:) 2011-10-20 09:29:16
Ámen:-)
válasz erre: szivárvány - 2011-10-20 08:50:18 | megtekintés
szivárvány 2011-10-20 08:50:18
Ajánlott igeszakasz: 1Jn 3,18–24

1Jn 3.18. Fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.
19. És erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket.
20. Hogy ha vádol minket a szív, mivelhogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud.
21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;
22. És akármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekeszszük, a mik kedvesek előtte.
23. Ez pedig az ő parancsolata, hogy higyjünk az ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, a mint megparancsolta nékünk.
24. És a ki az ő parancsolatait megtartja, az Ő benne marad és Ő is abban; és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a Lélekből, a melyet nékünk adott.

Forrás: Fénysugarak 2011. október 20.
válasz erre: szivárvány - 2011-10-20 08:45:11 | megtekintés
szivárvány 2011-10-20 08:45:11
Blabla

Mt 23,1–12
"…beszélnek ugyan róla, de nem teszik. Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek vállára rakják." (3–4.v.)

Volt egyszer egy prédikátor. Valahányszor elkezdett beszélni, mintha a menny nyílt volna meg az emberek előtt. Tömegek tértek meg hatására, ezrek szabadultak meg megkötözöttségeikből. Isten emberének hívták. Aztán egyszer valaki nála vacsorázott. A prédikátor felesége savanyú arccal tálalt. Alig látta férjét, mert ki sem látszott az egész napi szolgálatból. Két fiuk némán kanalazta a levest. Nem ismerték az apjukat, csak a prédikátort. Beszélni könnyebb, mint cselekedni. Sokkal egyszerűbb egy igéslapot vagy evangélizációs szórólapot rátukmálni valakire, mint leülni és beszélgetni az illető életéről, problémáiról. Te milyen keresztyén vagy? Letudod a napi "jócselekedeteket", mint a farizeusok, jól megmondod a "keresztyén tutit" a barátaidnak, vagy valóban érdekel is mások problémája? Jézus sosem reklámozta magát, nem a népszerűséget hajhászta. Az ember számára mindig sokkal fontosabb volt, mint a vallási formulák. Figyeld ma meg: nem éppen a sok berögzült vallási dogma akadályoz meg abban, hogy valóban krisztusi segítséget nyújts valakinek?

Ajánlott szakaszok
Ajánlott igeszakasz: 1Jn 3,18–24

Máté 23.1-12
1.Akkor szóla Jézus a sokaságnak és az ő tanítványainak,
2.Mondván: Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek:
3.Annakokáért a mit parancsolnak néktek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek; de az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek. Mert ők mondják, de nem cselekszik.
4.Mert ők nehéz és elhordozhatatlan terheket kötöznek egybe, és az emberek vállaira vetik; de ők az ujjokkal sem akarják azokat illetni.
5.Minden ő dolgaikat pedig csak azért cselekszik, hogy lássák őket az emberek: mert megszélesítik az ő homlokszíjjaikat; és megnagyobbítják az ő köntöseik peremét;
6.És szeretik a lakomákon a főhelyet, és a gyülekezetekben az elölűlést.
7.És a piaczokon való köszöntéseket, és hogy az emberek így hívják őket: Mester, Mester!
8.Ti pedig ne hivassátok magatokat Mesternek, mert egy a ti Mesteretek, a Krisztus; ti pedig mindnyájan testvérek vagytok.
9.Atyátoknak se hívjatok senkit e földön; mert egy a ti Atyátok, a ki a mennyben van.
10.Doktoroknak se hivassátok magatokat, mert egy a ti Doktorotok, a Krisztus.
11.Hanem a ki a nagyobb közöttetek, legyen a ti szolgátok.
12.Mert a ki magát felmagasztalja, megaláztatik; és a ki magát megalázza, felmagasztaltatik.
alex:) 2011-10-16 17:38:08
Jézus önmagáról
Én vagyok a Krisztus, az áldott Isten Fia. Én vagyok a Messiás. (Mk 14,61-62; Jn 4,25-26)
Én vagyok az élet kenyere. Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá. Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet majd én adok, az én testem a világ életéért. Az én testem valóságos étel, és az én vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. (Jn 6,35.51-56)
Én vagyok a világ világossága. Aki követ engem, nem jár sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. (Jn 8,12)
Én felülről vagyok, nem vagyok ebből a világból. (Jn 8,23)
Én vagyok a juhok ajtaja. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, üdvözül. (Jn 10,7-9)
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. (Jn 10,11-14)
Én és az Atya egy vagyunk. (Jn 10,30)
Én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is halt, élni fog. (Jn 11,25)
Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak általam. (Jn 14,6)
Én vagyok az igazi szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. (Jn 15,1-5)
Én vagyok az Alfa és az Ómega, az első és az utolsó, a kezdet és a vég. Mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. (Jel 1,8.17; 21,6; 22,13; Jn 8,56-58)
Én vagyok az élő, bár halott voltam; de íme élek örökkön-örökké. (Jel 1,18)
Én vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag! (Jel 22,16)
mt 2011-10-16 14:17:17
Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!
A világ azért nem ismer minket,mert nem ismerte meg Őt.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk.
Missziós 2011-10-15 02:20:30
1Kor 15,58
Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.
mt 2011-10-14 14:10:20
A hűséges barát erős támaszod, vagyont talál, aki ilyen barátra szert tesz. A hű barátnak egyszerűen nincsen ára, nincsen,ami vele értékben fölérne. Mint az élet balzsama, ilyen a jó barát, akik az Urat félik, találhatnak ilyet. Aki az Urat féli, abból jó barát lesz,mert amilyen ő maga, ilyen a barátja is. Sir 6,14-17
mt 2011-10-11 14:13:20
Máté 14:22-33
Hungarian Károli (KAR)
22 És mindjárt kényszeríté Jézus az õ tanítványait, hogy szálljanak a hajóba és menjenek át elõre a túlsó partra, míg õ elbocsátja a sokaságot.

23 És a mint elbocsátá a sokaságot, felméne a hegyre, magánosan imádkozni. Mikor pedig beestveledék, egyedül vala ott.

24 A hajó pedig immár a tenger közepén vala, a haboktól háborgattatva; mivelhogy a szél szembe fújt vala.

25 Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus, a tengeren járván.

26 És mikor látták a tanítványok, hogy õ a tengeren jára, megrémülének, mondván: Ez kísértet; és a félelem miatt kiáltozának.

27 De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok; én vagyok, ne féljetek!

28 Péter pedig felelvén néki, monda: Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.

29 Õ pedig monda: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.

30 De látva a nagy szelet, megrémüle; és a mikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, tarts meg engem!31 Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá õt, és monda néki: Kicsinyhitû, miért kételkedél?

32 És a mikor beléptek a hajóba, elállt a szél.

33 A hajóban levõk pedig hozzámenvén, leborulának elõtte, mondván: Bizony, Isten Fia vagy!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.