Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Hol és hogyan ünnepelsz ma?

mt 2012-02-03 09:20:58
Szent Balázs püspök és vértanú
Ünnepe: február 3.

Szent Balázs püspök közbenjárását kérjük a torokbaj és minden más bajból való szabadulásért. Hitünk elűzi a félelmet, és megerősít az Isten követésében.

Urunk, Jézus Krisztus! Te megígérted, hogy a Benned hívőket jelek és csodák kísérik. Kérünk, Szent Balázs közbenjárására engedd megéreznünk ajándékozó jóságodat, és erősítsd testi-lelki egészségünket. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
A BALÁZS-ÁLDÁS KÖNYÖRGÉSE
Szent Balázs püspök, vértanú közbenjárása által szabadítson meg és őrizzen meg téged az Úr a torokbajtól és minden más betegségtől az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1&m_op=szview&id=21&szin=zold

„Én csak vízzel keresztelek. De köztetek áll az, akit nem ismertek, aki utánam jön, s akinek még a saruszíját sem vagyok méltó megoldani.”
mt 2012-02-02 21:04:39
Február 2. Urunk bemutatása
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maria-Lichtmess.html
"Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent:
Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram,
szavaid szerint békességben,
mert szemeim meglátták Szabadításodat,
melyet minden nemzet számára készítettél,
hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak,
és dicsőség népednek, Izraelnek."
mt 2012-01-29 07:21:37
Szent vagy
http://www.youtube.com/watch?v=g0kGiWqxvcI
mt 2012-01-29 07:15:38
Örülök,hogy újra látlak:)
máté 9.37. 2012-01-28 08:42:33
Köszi, csiga ! :))
válasz erre: csigabiga - 2012-01-27 21:02:57 | megtekintés
csigabiga 2012-01-27 21:02:57
Hála, hála, halleluja...

http://www.youtube.com/watch?v=nGWu5sbaXyc&feature=player_embedded#!
mt 2012-01-26 20:22:35
Szent Titusz-
Pogány szülők gyermeke, majd Pál apostol tanítványa és útitársa.
A nehéz ügyek intézője. Később Kréta püspöke.

Részlet a neki címzett levélből:

Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola - hogy az Isten választottait a hitre és az igazság megismerésére vezesse, az istenfélelem révén 2és az örök élet reményében, amelyet az igazmondó Isten ősidők előtt megígért, 3s amikor elérkezett a meghatározott idő, kinyilatkoztatta tanítását az evangélium hirdetése útján, amelyre üdvözítő Istenünk rendelkezéséből megbízást kaptam - 4Titusznak, a közös hitben szeretett fiának. Kegyelem és békesség Istentől, az Atyától és Krisztus Jézustól, a mi Üdvözítőnktől!

A krétai egyház szervezése
5Azért hagytalak Kréta szigetén, hogy pótold,ami hiányzik/ a félbehagyott dolgokat.
mt 2012-01-26 20:08:54
Január 26.
Szent Timóteus és Szent Titusz emléknapja

Timóteus pogány apa és zsidókeresztény anya –a képmutatás nélküli Eunice- gyermekeként született, a kisázsiai Lisztrában. Az a tény, hogy anyja belement egy vegyes házasságba, ráadásul fiát sem metéltette körül, arra enged – meglehet tévesen- következtetni, hogy nem élt a család túl intenzív vallásos életet- hiszen azt is említik, hogy Timóteus gyermekkorától ismerte az Írásokat, sőt nagyanyja, Loisz is buzgó hitű zsidó asszony volt.
Amikor Pál 2. missziós útján Lisztrába érkezett, úti-és munkatársául választotta a fiatal Timóteust, mivel „jó bizonysága van neki a lisztrai és az ikóneumbeli testvérekről”. Timóteus vele maradt 2. és 3. útján, Pál fontos missziós feladatokat bízott rá (Bérea, Athén, Thessaloniki stb.), később megbízta az efezusi gyülekezet vezetésével. Pál ezután is szívén viselte tanítványa és az efezusi gyülekezet sorsát , amit a Timóteusnak címzett papirusztekercsek is tanúsítanak. (Tanácsok és figyelmeztetések elöljárók és hívek okulására.)
2. római fogsága idején Pál Rómába hívta T-t, aki megpróbáltatásai során mindvégig mellette maradt.
Az apostol vértanúhalála után Timóteus visszatért Efezusba, itt folytatta püspöki szolgálatát.
Később ő is vértanúhalált halt,István diakónushoz hasonlóan, őt is megkövezték, mivel nem fogadta el a meghívást egy kicsapongásairól híres pogány ünnepségre. Halála előtt angyalok vigasztalták, s látta ő is megnyílni a mennyet.
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienT/Timotheus.htm
mt 2012-01-26 14:00:35
Pál és a misszió
Tapasztalatból tudom, bármilyen alaposan készültem is fel egy-egy bibliaköri foglalkozásra, mégis mindíg tudtak teljesen új gondolatokat mondani a résztvevők. Sokszor álltam meg azon csodálkozva, hogy vajon az a gondolat, amit éppen az egyik résztvevő fogalmazott meg és mondott el, miért nem jutott eszembe nekem, hiszen így elmondva már annyira egyszerűnek és kézenfekvőnek tűnik. Isten azonban nem mond el mindent egy embernek. Ő nemcsak azt akarja, hogy értsük és ismerjük az Igét és az Ő akaratát, hanem közösséget is akar teremteni ember és ember között. Vagyis egymásra utalttá tesz bennünket, mert különböző oldalról világítja meg előttünkaz Ige mondanivalóját. Ezért a Biblia teljes megértése érdekében oda kell figyelnünk mások szavaira és gondolataira. Isten így vezet bennünket az igazság ösvényein.
Pál apostolnak a damaszkuszi úton történt élménye egy klasszikus példa erre, és hűen szemlélteti Istennek ezt a sajátos módszerét. Pál apostol Jézussal találkozik ezen az úton, és a megszólításakor megkérdezi Jézustól: "Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem?". Jézus azonban nem mondja el Pálnak, hogy mit vár el tőle, pedig elmondhatta volna, hiszen éppen arról beszélgettek egymással, amire Pál rákérdezett. Ehelyett Jézus azt mondja Pálnak: "Kelj fel és menj be a városba, és majd megmondják néked, mit kell cselekedned" (Csel. 9,6). Jézus ugyanis azt akarta, hogy Pál ne csak Ővele kerüljön kapcsolatba, hanem a keresztény egyházban lévő emberekkel is, mert Pálnak is szüksége volt ezeknek az embereknek a közösségére, és azoknak is szükségük volt a Pállal való közösségre.
http://igemorzsa.hu/bibliakor-jegyzet/osszesito.html
mt 2012-01-26 09:47:55
Január 25. Pál apostol megtérése
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienP/Paulus_Bekehrung.htm
mt 2012-01-24 21:11:29
Szalézi Szent Ferenc emléknapja.
Püspök,egyháztanító,a 16. században a katolikus újjászületésért dolgozott.
Példája: Állandóan tanulj, hogy jól végezhessed a munkádat!
A katolikus írók és újságírók védőszentje.
mt 2012-01-23 10:56:18
Szívesen!
Névnapodon túl is nagyon sok boldogságot kívánok, Krisztus szeretetének megélését munka és pihenés idején is!
Szeretettel:
m
válasz erre: abigail - 2012-01-22 17:23:45 | megtekintés
abigail 2012-01-22 17:23:45
Köszi, Márti!
válasz erre: mt - 2012-01-22 15:28:33 | megtekintés
mt 2012-01-22 15:28:33
A Himnusz születésnapjára
http://nol.hu/kult/koszontes_a_himnusz_szellemeben
mt 2012-01-12 08:32:28
Újévi üzenet, kicsit részletesebben:
XVI. Benedek pápa újévi üzenete

A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére
A Szentatya hagyományosan üzenetet küld a híveknek és minden jóakaratú embernek január 1-jén a béke világnapja alkalmából. A 2012-es dokumentumot, amelyben XVI. Benedek a fiatalok igazságosságra és békére való nevelését helyezi középpontba, az alábbiakban közöljük.

1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy nagy bizalommal és szeretettel forduljak mindenki felé különleges jókívánságommal az előttünk álló időszakra vonatkozóan, hogy azt valóban az igazságosság és a béke jellemezze.
Milyen alapállással tekintsünk az új esztendőre? A 130. zsoltárban egy gyönyörű képet találunk. A zsoltáros úgy fogalmaz, hogy a hívő ember várja az Urat, „jobban, mint az őr a hajnalt” (Zsolt 130,6), biztos reménységgel, mivel tudja, hogy elhozza a fényt, az irgalmat, az üdvösséget. Ez a remény a választott nép tapasztalatából sarjad, amely tudja, hogy Isten arra neveli: a világot az igazság szemszögéből nézze, és ne hagyja, hogy kedvét szegjék a megpróbáltatások. Arra buzdítalak benneteket, hogy ezzel a bizalomteli alapállással tekintsetek a 2012-es évre. Igaz, hogy a mögöttünk hagyott esztendőben nőtt a keserűség érzése a válság miatt, amely próbára teszi a társadalmat, a munka világát és a gazdaságot; ám a válság gyökerei elsősorban a kultúra és az emberről alkotott felfogás terén keresendők. Szinte úgy tűnik, mintha sötét fátyol borulna korunkra, amely nem engedi, hogy tisztán lássuk a nappal fényét.
Ám ebben a sötétségben sem hagy fel az ember szíve annak a hajnalnak várásával, amelyről a zsoltáros beszél. Ez a várakozás különösen élő és látható a fiatalok között, és ezért is fordul most feléjük gondolatom, arra, ami az ő lehetőségük és kötelességük a társadalom építésében. Ezért a Béke XLV. Világnapjára küldött üzenetemet a nevelés összefüggésében fogalmazom meg: „A fiatalok nevelése az igazságosságra és a békére”, mivel meg vagyok róla győződve, hogy ők, a maguk lelkesedésével és lendületével új reményt képesek adni a világnak.
Üzenetem szól a szülőkhöz, a családokhoz, továbbá a nevelés és képzés folyamatának minden szereplőjéhez és minden vezetőhöz is, akik a vallási, a társadalmi, a politikai, a gazdasági, a kulturális élet és a kommunikáció területén tevékenykednek. Figyelemmel kísérni, meghallgatni és kellően értékelni a fiatalok világát nem csupán lehetősége, hanem elsőrendű kötelessége is a társadalom egészének ahhoz, hogy valóban az igazságosság és a béke jövőjét építhessük.
Tovább kell adni a fiataloknak az élet pozitív értékének megbecsülését, hogy megszülethessen bennük a vágy, hogy életüket a Jó szolgálatára szenteljék. Ez olyan feladat, amely személyes kötelessége mindnyájunknak.
Azok az aggodalmak, amelyeknek a világ számos táján megannyi fiatal adott hangot az utóbbi időkben, kifejezik a vágyat, hogy reménykedve tekinthessenek a jövőbe. Több olyan kérdés is van, amelyet jelenleg aggodalommal élnek meg. Szeretnének olyan képzésben részesülni, amely felkészíti őket, hogy mélyebben megértsék a valóságot: nehéz számukra családot alapítani és tartós munkahelyet találni, valamint ténylegesen hozzájárulni a politika, a kultúra és a gazdaság területén az emberibb és szolidárisabb társadalom építéséhez.
Fontos, hogy ezek a vágyak és az eszményi lendület megfelelő figyelmet kapjon a társadalom minden szegmensében. Az egyház reménnyel tekint a fiatalokra, bízik bennük és bátorítja őket, hogy keressék az igazságot, védjék a közjót, legyenek nyitottak a világra és szemeik legyenek képesek meglátni az „új dolgokat” (Iz 42,9; 48,6)!

http://www.szentlelekszatmarnemeti.ro/?p=1076
mt 2012-01-03 20:09:07
A hét ünnepei
http://www.katolikusradio.hu/?m_id=1
mt 2012-01-01 21:48:27
Mária istenanyasága ünnepe
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maria.htm

Jézus névadása ünnepe
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienJ/Jesus_Christus.htm
mt 2012-01-01 21:23:51
Ártatlanság köntösében
A szép új esztendő
Eljött, s kínáló kezében
Van kupája kettő.
Egyik a baj, aggodalom
Fanyar ürmösével,
Másik teljes a boldogság
Édes örömével.
E kettőből úgy keverjen,
Az új év, magának,
Édes Bácsi, hogy örüljön
Legjobb italának.
Az üröm az örömek közt
Csak annyi lehessen,
Hogy az édes a kesertől
Még jobb ízt vehessen.
V.M.
http://www.gondolataim.abbcenter.com/?id=107451&cim=1
mt 2011-12-30 21:36:42
Dicsőség
http://www.youtube.com/watch?v=boEikl9NRaE
mt 2011-12-30 21:34:30
karácsonyi ünnepkör: december 25-ét bevezető és követő időszak. - Az →egyházi év két nagy ünnepköre közül a téli, a ~ a →megtestesülés, a tavaszi, a húsvéti ünnepkör a →megváltás misztériumát ünnepli. A ~ távolabbi előkészületi ideje az →ádvent, a közvetlen előkészület ideje a →vigília. Két fő ünnepe a →karácsony és a →vízkereszt. - 1969 (a II. Vat. Zsin.) óta ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni, első évközi vas-ig tart. Karácsony nyolcadában van Szt István vt. (XII. 26), Szt János ap. (XII. 27.), Aprószentek (XII. 28.), Becket Szt Tamás (XII. 29), Szt Szilveszter pápa (XII. 31.) ünnepe és Szent Család vasárnapja (karácsony utáni vas.). A ~ része Mária istenanyaságának ünnepe, újév napja (I. 1.). - 1969-ig a ~ ádvent első vasárnapjától vízkereszt nyolcadáig, tágabb értelemben a →hetvenedvasárnap előtti szombatig tartott (→farsang). A nyolcadot kiskarácsony, Jézus névadásának (→körülmetélés) és a Megváltó Anyjának ünnepe zárta. A vízkereszt nyolcadába eső vas. volt a Szt Család vas. - A nép nyelvén karácsony vigíliája: →karácsony böjtje. A „két karácsony”: dec. 25. nagykarácsony, jan. 1. kiskarácsony. A nagykarácsony és a vízkereszt közötti időszak a tizenketted.

http://lexikon.katolikus.hu/K/kar%C3%A1csonyi%20%C3%BCnnepk%C3%B6r.html **
mt 2011-12-30 21:32:40
Ady Endre: Karácsony

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba'
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
csigabiga 2011-12-29 18:08:56
Te vagy a Királyom

http://www.youtube.com/watch?v=FYzGbCoiiNU&feature=related
mt 2011-12-24 10:37:42
Karácsony felé
http://www.youtube.com/watch?v=pZtX6Ecd-20&feature=related
mt 2011-12-20 00:40:13
Köszönöm, Jézus
http://www.youtube.com/watch?v=PJ3f9d74ekk
mt 2011-12-19 23:22:09
Szent vagy
http://www.youtube.com/watch?v=T5i34T4wdnQ&feature=related
mt 2011-12-19 23:08:19
Ő itt van, vezet
http://www.youtube.com/watch?v=aogBQzzLO3Q&feature=related
mt 2011-12-19 22:55:09
Misztrál: Az Úr érkezése
http://www.youtube.com/watch?v=6goU1N8YepU&feature=related
mt 2011-12-19 22:27:01
Ghymes: Köszöntő
http://www.youtube.com/watch?v=VDiXIXIoYGc&feature=related
ösztöke 2011-12-18 20:04:30
Kedves mt! Egyszerinek szántam, rápillantva a topic címére. Ha érdekel további részlet, van kérdésed, leírhatom, vagy privátban e-mail címemre: plam@freemail.hu
válasz erre: mt - 2011-12-15 14:04:22 | megtekintés
abigail 2011-12-18 13:35:20
Zsír :))))!
válasz erre: csigabiga - 2011-12-18 13:27:05 | megtekintés
csigabiga 2011-12-18 13:27:05
Csodálatos Kegyelem

http://www.youtube.com/watch?v=ZoJz2SANTyo
mt 2011-12-18 12:20:02
Advent, a várakozás 4.vasárnapja
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=IemXnOlTchQ
máté 9.37. 2011-12-15 20:10:58
Ámen. Ámen!
válasz erre: csigabiga - 2011-12-15 18:48:20 | megtekintés
csigabiga 2011-12-15 18:48:20
Mily nagy vagy Urunk

http://www.youtube.com/watch?v=xi0yLRX4d2M&feature=related
mt 2011-12-15 14:04:22
Kedves ösztöke, ez egy egyszeri összefoglaló volt,vagy alkalomadtán remélhetünk még részleteket?
Üdv:) márti
válasz erre: ösztöke - 2011-12-08 10:49:11 | megtekintés
mt 2011-12-14 09:21:35
Karácsonyvárás Svédországban, Szent Lúcia ünnepén
http://www.youtube.com/watch?v=i2-Q_ObdE-4&feature=related

és Kaliforniában
http://www.youtube.com/watch?v=HFISpnMabrU&feature=related
mt 2011-12-14 09:15:49
December 13. Luca napja
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienL/Lucia.htm
ösztöke 2011-12-09 10:35:46
Köszönöm. Én is sok kegyelmet, békességet és áldást kívánok neked!
válasz erre: mt - 2011-12-09 08:44:00 | megtekintés
mt 2011-12-09 09:56:03
December 8. A szeplőtelen fogantatás ünnepe
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienM/Maria-Concepcion.html

Ehhez a naphoz kapcsolódik pl.Lyonban az eredetileg hálaadó ünnepként indult, mára négynapos megemlékezéssé bővült fényünnep.
Ennek hivatalos oldala, videókkal:
http://www.lyon.fr/evenement/animation/fete-des-lumieres-2011.html
mt 2011-12-09 08:44:00
Kedves vagy, és köszönöm válaszod. Szép, ha a hiteteket így is meg tudjátok élni. További áldott és tartalmas, Isten ismeretében és szeretetében gazdagodó összegyülekezéseket kívánok Nektek!
Üdv: mt
válasz erre: ösztöke - 2011-12-08 19:24:26 | megtekintés
ösztöke 2011-12-08 19:24:26
Kedves mt!

Válaszolok kérdésedre.
Felekezettel nem büszkélkedhetem, mely államnál bejegyzett, vagy államtól kapna támogatást. Nincs intézmény, nincs emberi választott megnevezés, nincs közös vagyon, se hierarchikus emberi vezetőség, nem is vagyunk sokan, csak pár család. Pici, házaknál lévő összegyülekezés a miénk, Budapest város eklézsiájához tartozónak mondom magam, vagy másképpen Istenben hívő szentnek, vagy Isten gyülekezetei közül az egyiknek, amely szétszórattatásban van és várja Urát, Jézus Krisztust a mennyekből az Atya Isten eleve elrendelése szerint.

Üdv
válasz erre: mt - 2011-12-08 14:59:30 | megtekintés
mt 2011-12-08 14:59:30
Szia!

Örülök, hogy idelátogattál,és megosztottad velünk nekem kicsit egzotikus ünnepi szokásaitokat:) Kíváncsivá is tettél, melyik felekezet ünnepeiről írtad ezt a mozgalmas és ízes áttekintést.

Üdv:mt
ösztöke 2011-12-08 10:49:11
Sziasztok!

A kérdés, hogy hol és hogyan ünnepelek ma.

Én az Isten ünnepeit ünneplem, amit lefektetett az ő törvényzetében, amelyek a szombatok, újholdak és ünnepnapok.
Az év a tavaszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újholddal kezdődik, tavasszal.

A szombatokat és az újholdakat általában az Isten gyülekezetében, szent összegyülekezés keretében, helyileg háznál lévő összegyülekezésben ünneplem. Ekkor nyugalmat is tartok, nem végzek semmilyen munkát, dolgaim után sem nézek.

A páskát és a kovásztalan kenyerek hetének ünnepét, az év kezdetén ünnepeljük, a lakóhelyünktől távoli helyen, a tizedemből vásárolok és azt költöm az ünnepre. Egy hétig nem eszek kovászos kenyeret. Az első és utolsó nap szent összegyülekezés, nincs robota munka. Az első nap éjszakája a virrasztás, az Úr éjszakája, a páska, előtte való éjszaka, 14. az Úr vacsorája, amelyet Jézus Krisztus adott parancsban az ő halálára való megemlékezésül. A kovásztalan kenyerek hétének szombati napja utáni nap az első kéve meglengetése, amikor Krisztus feltámadt és felment az Atyához, mint elsőszülött a halottak közül, ez is ünnep. E-naphoz képest 50. nap a hetek ünnepe, azaz pünkösd napja, ami az egyház feltámadásának, az első aratásnak a jelképe. (szintén aratási ünnep)
A hetedik hónap első újholdja a kürtzengés napja, szent összegyülekezés. Ilyenkor kürtöket fújunk, és örvendezünk annak, hogy Urunk nemsokára visszajön és ítélni fogja a földet.
A hetedik hónap 10. napja az engesztelés ünnepe, szombatok szombatja, böjtnap.
A hetedik hónap 15. napja a sátorok ünnepének kezdete, ezt szintén a lakóhelyünktől távol ünnepeljük, természetesen sátorokban. Lombos gallyakat és szép ágakat vágunk le, és örvendezünk Istenünk előtt. Ez Krisztus 1000 éves uralmának az ünnepe is egyúttal. A nyolcadik napja a sátoros ünnepnek, az utolsó nagy nap, ami jelképezi az általános második feltámadást, a nagy fehér trón ítéletét.

Röviden ennyi, persze sokat lehetne erről még írni, ez nem a teljes hossza és szélessége, hanem csak gyors válasz a hol és hogyan kérdésre.

Üdv
ösztökemt 2011-12-06 18:21:14
Advent legendás angyalai

Advent első vasárnapja -az első angyal megérkezése

Az első vasárnap alkalmával egy kék köpenybe öltözött angyal száll le az égből, az első vasárnap angyala. Leszáll az égből, hogy közelebb kerüljön az emberekhez, de sokan a nagy rohanás közepette nem veszik észre. Ma először, keresi azokat az embereket akik meghallják hangját.

Advent második vasárnapja- a második angyal megérkezése

Három héttel karácsony előtt egy piros palástba öltözött angyal száll le a földre egy törékeny serleggel, hogy ajándékot vigyen a mennybe. De vajon milyen ajándék férhet el a serlegben? Törékeny és gyönge, mert a nap életet adó sugaraiból készült, csupán a tiszta szeretet elég könnyű ahhoz, hogy ne tegye tönkre. Az angyal észrevétlenül körbejárja az otthonokat, s összegyűjti a szívből jövő szeretetet, a mennyben élők pedig fényes csillagokat készítenek belőle, hogy az égre nézve minden ember szívét boldogság töltse el.

Advent harmadik vasárnapja- a harmadik angyal eljövetele

Már csak két hét van hátra az év legszebb ünnepéig. Egy ragyogó, fehér angyal száll le a földre, kezében egy csodálatos erejű fénysugárral. Minden embert, akinek tiszta szeretet lakozik szívében, megérint fénysugarával. A fény ragyogni kezd, s megtölt minden embert békével és boldogsággal.

Advent negyedik vasárnapja- a negyedik angyal megérkezése

Mindössze egy hét van hátra az ünnepig. A mennybolton megjelenik egy lila lepelbe öltözött angyal, kezében lantot tart, s énekel a tiszta szívű embereknek. Sok kis angyal kíséretében zengi a béke dalát, s életre kelti a földben szunnyadó magvakat, hogy tavasszal virágok és zöldellő növények borítsák a földet.
mt 2011-12-05 22:01:10
Modern Mikulás
üzenetek,mondókák,egyebek
http://www.mikulascentrum.hu/postbox
mt 2011-12-05 21:46:46
A csizmákat el ne felejtsük!
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienN/Nikolaus_von_Myra.htm
mt 2011-11-30 19:56:42
November 30.
Szent András apostol emléknapja
http://www.heiligenlexikon.de/BiographienA/Andreas.htm
mt 2011-11-28 01:55:16
A négy gyertya - történet Ádvent idejére

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett érteni, amit egymással beszélgettek.
Azt mondta az első :
- ÉN VAGYOK A BÉKE! De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. - Néhány pillanat múlva már csak egy vékonyan füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdan fényesen tündöklő lángra.
A második azt mondta:
- ÉN VAGYOK A HIT! - Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább égnem. - A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.
Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
- ÉN A SZERETET VAGYOK! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám. - Ezzel ki is aludt.
Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a három kialudt gyertyát, felkiáltott:
- De hát mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké! - Elkeseredésében hirtelen sírva fakadt.
Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj! Amíg nekem van lángom, újra meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
ÉN VAGYOK A REMÉNY!
A gyermek szeme felragyogott. Megragadta a még égő gyertyát, s lángjával új életre keltette a többit.
- Add, Urunk, hogy soha ki ne aludjon bennünk a remény! Hadd legyünk eszköz a kezedben, amely segít megőrizni gyermekeink szívében a hit, remény, szeretet és béke lángját!!! Ámen

http://sylviarafael.blogter.hu/213984/a_negy_gyertya_-_tortenet_advent_idejere
angyal / József/ 2011-11-28 01:46:02
Eljöttél hozzánk Önmagad megalázva.Értünk, életünkért még megszületni is akartál.
Jöjj üdvözítőnk ma is és szüless meg minden szívben ami Rád vár.
Égből harmatként jöjj a Földre... Jöjj el édes üdvözítőnk.Szívünk csak Rád vár.
mt 2011-11-28 01:45:26
http://gondola.hu/cikkek/45170-Advent_elso_vasarnapja_-_keszuljunk_a_karacsonyra_.html
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.