Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

Antiókhiai Ignác

B.Marci 2011-10-25 02:07:51
még két levele van Ignácnak, amikből eddig nem idéztem, most pótolom...

LEVÉL A SZMIRNAIAKHOZ

...érettünk szenvedte el mindezt, hogy üdvözüljünk, és valóságosan szenvedett, ahogyan valóságosan fel is támasztotta önmagát, nem úgy, ahogyan néhány hitetlen mondja, hogy csak látszólag szenvedett - ahogyan ők léteznek látszólag. Ha ők kísérteties és testetlen lények, történjék velük majd úgy, ahogy gondolják.
Én tudom és hiszem, hogy a feltámadás után is testben van. Mikor eljött Péterhez és társaihoz, ezt mondta nekik: "fogjatok meg, és tapintsatok meg, és lássátok, nem vagyok testetlen démon". Tüstént meg is tapintották és hittek, miután áthatotta őket teste és Lelke. Ezért is vethették meg a halált, és a halálnál erősebbnek bizonyultak. A feltámadás után testi lényként velük evett és ivott, noha Lélekben már az Atyával egyesült.
Ha Urunk mindezt látszólag cselekedte, akkor én is látszólag vagyok megbilincselve..... mit használ nekem bárki, aki engem dícsér, Uramat azonban káromolja, mert nem vallja, hogy teste volt?

...távol tartják magukat az imádságtól és az eucharisztiától, mert nem vallják, hogy az eucharisztia Megváltónk Jézus Krisztus bűneinkért szenvedett teste, melyet az Atya jóságában feltámasztott. Akik Isten ajándékának ellentmondanak, vitatkozva halnak meg.

LEVÉL POLIKÁRPHOZ

Ha a jó tanítványokat szereted, mi a te érdemed, inkább szorítsd engedelmességre a romlottabbakat is. Nem lehet minden sebet ugyanazzal a kenőccsel gyógyítani. A lázrohamokat vizes borogatással csillapítsd.

Azért vagy egyszerre testi és lelki lény, hogy mindazt, ami szemed elé kerül, kedvesen kezeld, kérjed viszont a magad számára a láthatatlan dolgok kinyilatkoztatását, hogy semmi ne hiányozzék neked, bővelkedj minden kegyelemben.

Törekedj még többre, mint amire most törekszel. Tanuld meg felismerni az időket. Azt várjad, ami az időn túl van, az időtlent, a láthatatlant, az értünk láthatóvá váltat, a megtapinthatatlant, a szenvedéstől mentest, aki értünk szenvedékennyé vált, aki értünk minden módon tűrt.
B.Marci 2011-09-15 01:42:31
folytatás.
(részletek)

LEVÉL A TRALLÉSZIEKHEZ

Akik saját ötleteikkel fonják körül Jézus Krisztust, hogy így hitelre méltóknak tűnjenek, olyanok, mint akik borral kevert halálos mérget kínálnak, melyet, ha valaki nem tud, a gyönyörűséggel a halált veszi.
Őrizkedjetek az ilyenektől. Így is lesz, ha elszakíthatatlanok lesztek az Isten Jézus Krisztustól és az apostolok rendelkezéseitől.
...
Ha valaki Jézus Krisztust kihagyva tanítana benneteket, aki Dávid nemzetségéből való, aki Máriától valóságosan született, evett és ivott, akit valóban üldöztek Poncius Pilátus alatt, valóságosan megfeszítették és meghalt, miközben látták a mennyeiek, a földiek és a földalattiak, dugjátok be a fületeket.
...
Óvakodjatok a rossz hajtásoktól, melyeknek gyümölcse halált hozó. Az ilyenek nem az Atya ültetvénye. Ha azok lennének, akkor a kereszt ágai jelennének meg rajtuk és romolhatatlan lenne gyümölcsük; a kereszt által hívogat minket szenvedésében, akik tagjai vagyunk. A fő nem lehet tagok nélkül, mert Isten megígérte az egysülést, mely ő maga.

LEVÉL A RÓMAIAKHOZ

Minden egyháznak megírom és mindenkinek meghagyom, hogy önként halok meg Istenért, ha meg nem akadályozzátok. Kérlellek titeket, jószándékotokkal ne legyetek alkalmatlanok nekem. Hagyjátok, hogy a vadállatok eledele legyek, melyek által lehetséges számomra Isten elérése. Isten gabonája vagyok, akit a vadállatok fogai őrölnek meg, hogy Krisztus tiszta kenyerének bizonyuljak.
...
Őt keresem én, aki értünk halt meg, őt akarom, aki értünk feltámadt. A születés vár rám.... ne a világgal és anyagiakkal ajándékozzatok meg, megcsalván engem, aki Istené akarok lenni; hagyjátok a tiszta fényt vennem. Oda eljutva leszek ember.
...
Nem lelem örömömet a romlandó táplálékban, sem ezen élet gyönyörűségeiben. Isten kenyerét akarom, mely Jézus Krisztus teste, azt az italt kívánom, ami az ő vére, ami a romolhatatlan szeretet.

LEVÉL A FILADELFIAIAKHOZ

Arra törekedjetek, hogy eucharisztiátok egy legyen. Egy ugyanis a mi Urunk Jézus Krisztus teste és egy a kehely az ő vérének egységére, egy az áldozati oltár, ahogyan egy a püspök a presbitériummal és a diakónusokkal.
...
Hallottam, hogy egyesek azt mondták: ha a régieknél nem találom, nem hiszem az evangéliumban sem. Amikor azt válaszoltam nekik, hogy megíratott, azt mondták rá: ez kérdés. Az én okmányom azonban Jézus Krisztus, sértetlen okiratom az ő keresztje, az ő halála, feltámadása és az általa való hit, amelyben imáitok által meg akarok igazulni.
B.Marci 2011-09-08 17:54:15
Na, köszi, kedves Portál, hozzáférhetővé vált a topik.
Szeretettel kínálom mindenkinek ezt a szerintem igen felemelő szellemi táplálékot, bár persze az igazi egyben elolvasni....
És tényleg várom a véleményeket. Előrebocsátom, nem fogok kiakadni, ha valaki kritizálja Ignácot. Azt azért nem árt tudni, hogy a közvetlenül az apostolok utáni generáció vértanújáról van szó.
B.Marci 2011-09-05 12:37:00
Antiokhiai Szent Ignác (vértanú püspök a 2. század első feléből, közvetlenül a bibliai idők utánról) leveleiből, Vanyó László fordításában

(azért nem az idézet, gondolat topikba írtam be, mert szeretném, ha akinek vannak gondolatai, véleménye az alábbi szövegekről, amelyek az Egyház legkorábbi Biblia utáni dokumentumai, esetleg megírná.
A stílus még közel van a bibliai levelekéhez, de természetesen úgy olvassuk, hogy ez nem Szentírás!)


LEVÉL AZ EFEZUSIAKHOZ

Nem parancsokat osztogatok nektek, mintha lennék valaki. A Név miatt vagyok ugyan bilincsekben, de még nem váltam tökéletessé a Jézus Krisztusban. Most kezdek tanítvány lenni, úgy is szólok hozzátok, mint tanítványtársaimhoz.
...
Jézus Krisztus ugyanis, életünk, akitől nem lehet elválasztani bennünket, szintén az Atya akarata, ahogyan a püspökök is, akik a föld határaira rendeltettek, Jézus Krisztus akaratában vannak.
...
Senki ne legyen tévedésben! Aki nincs az oltár kerületén belül, az megfosztja magát Isten kenyerétől. Ha egyik vagy másik imádságának akkora ereje van, mennyivel több a püspök és az egész egyház imájának?
...
Egy orvos van,
testi és lelki,
született és születetlen,
a testben levő Isten,
a halálban igazi Élet,
aki Máriától és Istentől való,
először szenvedő,
majd szenvedéstől mentes,
a mi Urunk Jézus Krisztus.
...
Ti az Atya templomának kövei vagytok,
az Atyaisten épületéhez odakészítve,
Jézus Krisztus emelőszerkezetén, amely a kereszt,
magasba emelésetekhez kötélként szolgál a Szentlélek,
felvonótok a hit legyen,
felvonópályátok Istenhez a szeretet.
...
Az én lelkem a kereszt kínverítéke...
...
Rejtve is maradt evilág fejedelme előtt Mária szüzessége és szülése, hasonlóképpen az Úr halála is: három kiáltó misztérium, mely Isten csendjében ment végbe.
...
...ha mindannyian egy emberként egyesültök az egy hitben és Jézus Krisztusban... az Emberfiában és Isten Fiában, osztatlan lélekkel a püspök és a presbitérium iránti engedelmességben, egy kenyeret törve, mely a halhatatlanság orvossága, ellenszer a halál ellen, hogy ne haljunk meg, hanem mindörökké éljünk Jézus Krisztusban.

LEVÉL A MAGNÉSZIAIAKHOZ

...azért imádkozom, hogy az egyházakban Jézus Krisztus - aki életünk mindörökké - testének és lelkének egysége legyen meg, a hité és a szereteté, s a legfontosabb legyen meg bennük: Jézus és az Atya egysége.
...
Kétféle pénzérme van: az egyik Istené, a másik a világé, mindegyiken rajta van a megfelelő véset: a hitetlenekén a világé, a hívőkén a szeretetben az Atyaisten vésete Jézus Krisztus által, akiért ha önként nem vállaljuk a halált, az ő szenvedésére tekintettel, akkor nincs meg bennünk az ő élete.
... mindent Isten egyetértésében törekedjetek tenni, mert a püspök Isten helyettese, a presbiterek pedig az apostolok tanácsa helyét foglalják el, a számomra oly kedves diakónusokra Jézus Krisztus szolgálata van bízva.
... egyesüljetek a püspökkel és elöljárókkal, tekintettel a romolhatatlanság tanítására és mintájára.
...
ha tehát azok, akik a régi életrendben nevelkedtek, eljutottak a remény újdonságára, ne a szombatot tartsék, hanem éljenek az Úr napja szerint, mely napon felkélt életünk, általa és halála által...
...
Ne legyünk hát érzéketlenek jóságosságával szemben. Ha ugyanis minket utánozna, azok szerint, amiket teszünk, mi már nem léteznénk.
...
Engedelmeskedjetek a püspöknek és egymásnak, ahogyan Jézus Krisztus alávetette magát testileg az Atyának, az apostolok pedig Krisztusnak és az Atyának és a Léleknek, hogy az egyesülés mind testi, mind lelki legyen.

folyt köv

© mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.