Kik vagyunk? Mit akarunk? Kik állnak mögöttünk? Partnereink Kapcsolat  
A mindennapi.hu portál a tartalmait jelenleg nem frissíti, az eddigi tartalmak továbbra is megtekinthetőek.
Fórum témák
Új hozzászóláshoz, kérem jelentkezzen be!

A lelkek megvizsgálása .

Jocó 2011-10-30 21:34:16
Köszönöm,kedves Rebeka,hogy félig meghallgattad és még véleményt is mondtál erről a videóról.
Áldja meg életedet az Úr Jézus Krisztus!!!
válasz erre: Rebeka - 2011-10-29 13:32:53 | megtekintés
Rebeka 2011-10-29 13:32:53
Igen Jocó, az 1 Kor 13-ban a Szeretetet én Jézus Krisztussal azonosítom teljes mértékben,mert ezeket csak Ő tudja megtenni,mi semmikép..Jézus hosszú tűrő,Jézus nem irigykedik,Jézus nem keresi a maga hasznát stb.Mert mi egy órával sem dicsekedhetünk,hogy betöltjük a mi drága Megváltó Krisztusunk ezen szeretetét.Félig megnéztem a videót Paul Washer-től,de betegségem miatt nem látok,folynak a könnyeim,de ha nem volna ez a betegségem,akkor sem lehet könnyek nélkül megállni,hogy Isten hogy szeretett minket az Ő Fiában.Ezt felfogni ??? Döbbenetes,ha nem köszönjük meg,nem imádjuk,nem áldjuk ezért a mi drága Megváltónkat,hogy Őt tették bűnné miattunk,hogy nekünk Isten igazsága adassék.
válasz erre: Jocó - 2011-10-29 00:54:42 | megtekintés
Jocó 2011-10-29 01:03:31
Kedves Imre!
Örömmel hívhatom fel figyelmedet erre a videóra.
Áldjon meg az Úr Jézus!
http://www.youtube.com/watch?v=7As18EaUYIk
válasz erre: Imre - 2011-10-28 22:36:15 | megtekintés
Jocó 2011-10-29 00:54:42
Kedves Rebeka!
Olyan kérdést tettél fel,amire Te tudod a választ,arra gondolok,azért tetted fel,hogy valamennyien,akik olvassuk soraidat,szívünk mélyén,őszintén válaszolhassunk erre a kérdésre.
"Vajon mi tudjuk így szeretni felebarátainkat?"
Az 1 Korinthus 13 nem rólunk szól. Vannak akik úgy gondolják,hogy rólunk szól,így kell nekünk szeretni,Jézus Krisztus példáját követve. Szerintem azért tetted fel a kérdést,hogy elgondolkodjunk.
Van itt közülünk olyan ember,aki azt meri állítani,hogy az Ő szeretete ilyen?
Mindent elfedez,mindent hisz,mindent remél,mindent eltűr,soha el nem fogy?
Hozzászólásod egészét tekintve,annak mondanivalóját megértve,meg vagyok győződve arról,hogy az általad feltett kérdés arra irányul,hogy csak a mi áldott Urunk,Jézus Krisztus irántunk lévő szeretete képes így szeretni felebarátainkat.
Ez a szeretet töltse be valamennyiünk életét.
Áldjon meg Téged az Úr Jézus!
válasz erre: Rebeka - 2011-10-27 23:25:19 | megtekintés
Imre 2011-10-28 22:45:12

"Vajon mi tudjuk így szeretni felebarátainkat?"

Kérdésedre az a válaszom, hogy nem tudjuk így szeretni a felebarátainkat. Még pedig azért nem:

"NEM AZ A KRISZTUSI SZERETET, AMIRE AZ EMBER IS KÉPES!

AZ, AZ EMBERI SZERETET, ÉS TELJESEN ALKALMATLAN MINDEN SZOLGÁLATRA.

CSAK KRISZTUS SZEMÉLYES JELENLÉTE, ÉS MUNKÁJA AZ,

AMI OLYAN SZERETETET KÉPES ÁRASZTANI,

MELY VALÓBAN KRISZTUSHOZ VEZETI A MÁSIKAT!

A TÖBBI CSAK UTÁNZAT, S EMBERRE NÉZ, NEM KRISZTUSRA."
válasz erre: Rebeka - 2011-10-27 23:25:19 | megtekintés
Imre 2011-10-28 22:36:15
Kedves Jocó!

Nagyon szépem köszönöm, hogy ide hoztad ezt a videót. Többször is végig néztem és nem tudok túllépni rajta. Ami különösen megfogott az a

Nehémiás KÖZBENJÁRÁSA.Nehem. 1.3-11
És mondának nékem: A fogságból megszabadult maradék zsidók ott abban a tartományban nagy nyomorúságban és gyalázatban vannak; és azonfelül Jeruzsálem kőfala lerontatott, s kapui tűzben égtek meg!
Hogy pedig meghallám e beszédeket, leültem és sírtam és keseregtem napokon át, s bőjtölék és imádkozám a mennynek Istene előtt;
És mondék: Kérlek Uram, mennynek Istene, nagy és rettenetes Isten! Ki megtartja a szövetséget és irgalmasságot az őt szeretőknek és az ő parancsolatait megtartóknak;
Oh, legyen figyelmetes a te füled, és szemeid legyenek nyitva, hogy meghallgassad a te szolgádnak könyörgését, melylyel én könyörgök most előtted nappal és éjjel Izráel fiaiért, szolgáidért, és vallást tészek az Izráel fiainak bűneiről, melyekkel vétkeztünk te ellened, én is s az én atyámnak háza vétkeztünk!
Felette igen vétkeztünk ellened, és nem tartottuk meg a parancsolatokat, és a rendeléseket és a törvényeket, melyeket parancsoltál volt Mózesnek a te szolgádnak.
Oh, emlékezzél meg arról a beszédről, melyet parancsoltál Mózesnek, a te szolgádnak, mondván: Ha ti vétkeztek, én meg elszélesztelek titeket a népek között;
Ha pedig megtérendetek hozzám és megtartjátok parancsolataimat és cselekeszitek azokat: még ha az égnek utolsó szélén volnának is szétszórt gyermekeitek, onnan is összegyűjtöm őket és beviszem arra a helyre, melyet választottam, hogy lakozzék ott az én nevem!
És ők a te szolgáid és a te néped, a kiket megszabadítottál a te nagy erőd által és a te erős kezed által!


Megdöbbentő volt számomra, hogy mennyire közömbösek vagyunk és ez alól én sem vagyok kivétel.

Nehémiás hallott egy hírt és nem tudott továbbra is ugyanaz maradni. Találunk még az igében máshol is hasonló tudósítást:

2 Kir. 22.19
Meglágyult a te szíved, és magadat megaláztad az Úr előtt, hallván azokat, a miket e hely és az ezen helyen lakók ellen szólottam, hogy pusztulássá és átokká lesznek, és megszaggattad a te ruháidat, és sírtál előttem; azért én is meghallgattalak, azt mondja az Úr.Olyat is olvasunk, hogy Isten felfigyel az ilyen emberekre. Még egy különös ismertető jegyet is jegyeztet a homlokukra, mely a továbbiakban az életük megtartására szolgál.

Ezék. 9.4
És monda az Úr néki: Menj át a város közepén, Jeruzsálem közepén, és jegyezz egy jegyet a férfiak homlokára, a kik sóhajtanak és nyögnek mindazokért az útálatosságokért, a melyeket cselekedtek annak közepében.

Ezék. 9.6
Vénet, ifjat, szűzet, gyermeket és asszonyokat öljetek meg mind egy lábig, de azokhoz a férfiakhoz, a kiken a jegy van, ne közelítsetek, és az én templomomon kezdjétek el. Elkezdék azért a vén férfiakon, a kik a ház előtt valának.


Az Új Szövetségben is olvasunk erről homlokra tett jegyről, de ott már mint pecsét van megnevezve.

Jel. 7.3
Ezt mondván: Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak addig, míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.

Jel. 9.4
És megmondaték nékik, hogy a földnek füvét ne bántsák, se semmi zöldellőt, se semmi élőfát, hanem csak azokat az embereket, a kiknek homlokukon nincsen az Istennek pecséte.

A környezetünkben is rengeteg olyan dolog történik, mely közbenjáróért kiált. Ezzel kapcsolatban Jézusnak is van egy konkrét kérése ill. paransca:

Mát. 9.37-38
Az aratni való sok, de a munkás kevés.
KÉRJÉTEK AZÉRT AZ ARATÁSNAK URÁT, HOGY KÜLDJÖN MUNKÁSOKAT AZ Ő ARATÁSÁBA.

Befejezésül még egy Ige jutott eszembe:

Ján. 3.36
A ki hisz a Fiúban, örök élete van; ; A KI PEDIG NEM ENGED A FIÚNAK, NEM LÁT ÉLETET, HANEM AZ ISTEN HARAGJA MARAD RAJTA.


Tehát Kedves Jocó! Még egyszer nagyon köszönöm, hogy felhívtad a figyelmemet erre a számomra fontossá vált üzenetre a videó közlésével.

válasz erre: Jocó - 2011-10-26 20:48:31 | megtekintés
szivárvány 2011-10-28 10:28:02
Ámen! :)
válasz erre: Rebeka - 2011-10-27 23:25:19 | megtekintés
Rebeka 2011-10-27 23:25:19
Az Ő szenvedését bűneimmel én okoztam és Ő magára vette bűneimet,hogy bűnbocsánatot szerezzen számomra az Ő vérében. Így szeret engem az Isten és de sokszor nem láttam,nem látom,hogy embertársaimat ugyan így szereti! De jó,hogy megítél,de jó,hogy így szereti az Úr Jézus Krisztus az övéit,mert még én is,Isten kegyelmére méltatlan ember az Úr Jézus tulajdona lehetek!


Így igaz Jocó.El sem tudjuk képzelni Isten kegyelmét,annak nagyságát Mindig egy ének pár sora jut eszembe:
Bűnöm átka a keresztre szegezett ,
Önként meghalt érettem a SZERETET!
Bele remegek,ha arra gondolok,hogy az Úr Jézushoz mehetek,amint vagyok,a bűneimmel együtt.És az ő drága Vére megtisztít bennünket minden bűntől.Ő szeretete AGAPÉ szeretet,feltétel nélküli.Vajon mi tudjuk így szeretni felebarátainkat?Bizony sok hiányosságaim van ,ha az Ige tükrébe nézek,a Bibliába.Nem szerethetek senki mást jobban ,csak az Élő Megváltó Jézus Krisztust.Utána titeket testvéreim, a Krisztusban.Áldjon és őrizzen meg titeket az Úr!
Jocó 2011-10-27 21:04:25
Folytatnom "kell".
Mire figyelünk,mire irányul a mi hitünk? Másokra? magunkra? Vagy Isten üdvözítő hatalmára? Így vizsgálhatom magamat és bizony megítél engem is az Isten. Milyen jó,hogy megítél! Megváltó Urunk az ítéleten keresztül viszi át övéit az Ő kegyelmébe. Mindenki megítéltetik és mindenki megszomorodik és kegyelem,amikor nem a halálra,hanem életre szomorodhat meg az emberi szív.
A híradón keresztül hozzám is elért annak a brutális cselekménynek üzenete,mely arról tudósított,hogy úgy megkínoztak egy nőt,miszerint belehalt fájdalmaiba. Fojtogatták,a cigarettát többször kioltották az arcán,lábujjait eltörték,körmeit tűvel felfeszítették és fogóval leszaggatták,fogait kitörték.
Amikor én erről hallottam,akkor a kezem ökölbe szorult. Nagyobbnak láttam az embert és annak cselekedetét,mint az Isten üdvözítő hatalmát. Nem úgy tekintettem a bűncselekményt elkövető emberekre mint akikért Jézus Krisztus a vérét hullatta. Akkor van igazán értelme az evangéliumot tovább adni,amikor így láthatjuk embertársainkat és én de sokszor nem láttam így őket! De sokszor csak a bűnüket látom,pedig az Isten kegyelméből már tudhatom,hogy az én bűneimmel együtt fogadott el engem az Úr Jézus!
Az Ő szenvedését bűneimmel én okoztam és Ő magára vette bűneimet,hogy bűnbocsánatot szerezzen számomra az Ő vérében. Így szeret engem az Isten és de sokszor nem láttam,nem látom,hogy embertársaimat ugyan így szereti! De jó,hogy megítél,de jó,hogy így szereti az Úr Jézus Krisztus az övéit,mert még én is,Isten kegyelmére méltatlan ember az Úr Jézus tulajdona lehetek! Miért? Nem tudom miért szeret engem az értem halt és feltámadt Megváltó Uram Jézus Krisztus. Minden nap az Úr kegyelmére szorulok,amit Ő értem tett,tesz és tenni fog,én nem érdemeltem,nem érdemlem és nem fogom megérdemelni. Feltétel nélkül szeret engem,szeret Téged,kedves testvér és ugye ez a szeretet készteti szívünket arra,hogy az Ő irántunk lévő szeretetéből merítve mindennél jobban szeressük Őt,a mi Áldott Megváltó Urunkat,Jézus Krisztust!
Áldjon meg benneteket az Isten!
válasz erre: Jocó - 2011-10-27 18:45:05 | megtekintés
Jocó 2011-10-27 18:45:05
ez az igehirdetés szerintem nem jó,javíts ki,kedves Rebeka,ha tévedek. Egyfelől igaz,amikor megítéli a gyülekezetek elvilágiasodását és jól mondja a lelkész,az igaz Isten ismeret valóban a gyötrődésben születik,azonban úgy látom,hogy itt a gyötrődés fontosságán van a hangsúly Jézus Krisztus vére helyett.
Ha valaki nem gyötrődik,nem fog azért gyötrődni,mert ezt hangsúlyossá teszik előtte. Nem a gyötrődés üdvözít,hanem a Krisztus urunk váltságművébe vetett hit által Isten ajándéka az Ő Fiában lévő örök élet. Nem gyötrődésre van szükség,hanem az evangéliumot szabad elfogadni az embernek,mert a gyötrődés is az Isten Szent Lelkének munkája nyomán mehet végbe mindannyiunk életében,kinek,kinek az Úr akarata szerint. A gyülekezeti tagok figyelmét egyre jobban,egyre gyakrabban,felhívják arra,hogy nem imádkoznak eleget sírva,gyötrődve,embertársaikért és ezért felszólítást kapnak ennek gyakorlására. Nem mindegy mi motiválja az embert,felszólításnak engedve,mindig az ember akar cselekedetével elérni valamit. Amikor az ember Jézus Krisztust személyes Megváltójának elfogadja,akkor élete során belső indíttatásra történhet minden. Nem kell nekünk erőlködnünk olyan dolgok végbevitelén,amit csak a Szent Lélek képes elvégezni egy ember szívében. Jézus Krisztus megváltó vérére van szüksége ennek a világnak,nem pedig olyan felszólításokra,amit csak Isten tud elvégezni Jézus Krisztus vérében!
válasz erre: Jocó - 2011-10-26 20:48:31 | megtekintés
Jocó 2011-10-26 20:48:31
Nem tudlak kijavítani. Sajnos nem.
Ha mi mondunk véleményt,kedves Rebeka,akkor mondhatják,hogy ez elfogultság,hiszen mi nem vagyunk úgynevezett karizmatikusok,ezért egy karizmatikus keresztény véleménye hangozzon el,mely teljes mértékben megítéli az előző videón látható úgynevezett karizmatikus társának cselekedeteit és az azzal kapcsolatos gyülekezeti reakciókat.
http://www.youtube.com/watch?v=FWVXnzpkBCs
válasz erre: Rebeka - 2011-10-26 16:20:32 | megtekintés
Jocó 2011-10-26 20:39:17
Így igaz,kedves Rebeka!
Nagyon jó!
Kegyelmes hozzánk az Isten!
válasz erre: Rebeka - 2011-10-26 19:08:43 | megtekintés
Rebeka 2011-10-26 19:08:43
Meghallgattam,nagyon tiszta ,Biblikus ,azaz krisztusi.Milyen jó,hogy vannak ilyen áldott szolgái a mi Urunknak.
válasz erre: Jocó - 2011-09-08 22:05:26 | megtekintés
Rebeka 2011-10-26 16:20:32
Kedves Jocó,hát ez nem semmi,nagyon ijesztő démoni lélek működöt itt az emberekben.Javíts ki ,ha tévedek!!!
válasz erre: Jocó - 2011-10-24 19:50:38 | megtekintés
Jocó 2011-10-24 19:50:38
Vizsgáljuk a lelkeket.
http://www.youtube.com/watch?v=FOPQ9Cxz5So&feature=related
Jocó 2011-09-08 22:05:26
A fontos kérdések előadás címe: Fognak-e egyesülni az egyházak?
http://w406.dobd.hu/audio/sipos_ete_almos_-_fognak_-e_egyesulni_az_egyhazak-2xeSfWiAUUg
Jocó 2011-08-29 19:16:24
Fontos kérdések előadás címe: Időszerű e még az egyházfegyelem?

http://w184.dobd.hu/audio/sipos-ete-almos-idoszeru-e-meg-az-egyhazfegyelem-6vDC8UdP4Iq
Jocó 2011-08-29 19:14:11
Még ha be is tartaná az ember a tízparancsolatot,akkor is elkárhozna.
De nem tudja,mert olyan szívvel született,hogy Isten akarata ellen lázad. Mindenkinek megváltásra van szüksége. Nincs más szabadító Jézus Krisztuson kívül!
válasz erre: alex:) - 2011-08-27 09:05:17 | megtekintés
Jocó 2011-08-29 19:05:10
Egyetértünk. Jézus Krisztus nem tudott volna vétkezni! Az adventisták szerint tudott volna. Ez a biblikus előadás ezt a tanításukat cáfolja meg.
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-08-27 07:53:53 | megtekintés
alex:) 2011-08-27 09:21:02
Jeruzsálem pusztulásának előképei

3Amikor az Olajfák-hegyén leült, egyedül tanítványai járultak hozzá, és kérdezték: "Mondd meg nekünk, mikor következik ez be? S mi lesz a jel eljöveteled és a világ vége előtt?" 4Jézus így válaszolt: "Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket. 5Sokan jönnek majd a nevemben, s azt mondják magukról, én vagyok a Krisztus, és sokakat megtévesztenek. 6Háborúkról fogtok majd hallani, s háborús hírek fognak keringeni. Vigyázzatok, ne kerítsen hatalmába benneteket a félelem, ezeknek be kell következniük, de ez még nem a vég. 7Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség, ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. 8De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. 9Szorongattatásban lesz részetek, megölnek benneteket, s a nevemért minden nemzet gyűlölni fog titeket. 10Sokan eltántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölik majd egymást. 11Számos hamis próféta fellép, és sokakat tévedésbe ejtenek. 12A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet, 13de aki mindvégig kitart, az üdvözül. 14Az országnak ezt az evangéliumát hirdetni fogják az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. (Máté:24,3-14)
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-27 09:15:08 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-27 09:15:08
Nem gondolom hogy szentnek gondolná saját magát.

"A gonoszság növekedésével sokakban KIHŰL A SZERETET. Aki azonban végig kitart, az üdvözül." Máté 24.12.
válasz erre: alex:) - 2011-08-27 09:01:45 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-27 09:11:24
Ő már nem vesz levegőt.
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-08-27 08:51:13 | megtekintés
alex:) 2011-08-27 09:05:17
Így van! A gondolatainkban is egyfolytában.....
Ha nem kell Jézus váltságműve-tessék betartani a tíz parancsolatot.
De ki tudja betartani?
-Sokan mondják hogy ők betudták tartani-ezek mind hazudtak! Erről beszélt Jézus a farizeusoknak a példabeszédekbe:hogy magas a léc,én még magasabbra teszem-tessék átugorni!
De nem kell mert aki engem befogad hit által,annak én töltöm be a törvényt és a szívükbe írom :)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-08-27 08:50:37 | megtekintés
alex:) 2011-08-27 09:01:45
:)))))))))))
Ne aggódj mert a Főszeki is szt. György-tudtad ?

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_György

-bejön neki,nagyon ? Katholikusság,ott sok a szent :)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-08-27 08:51:13 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-08-27 08:51:13
Minden teremtmény, még a szt Rita is vagy ki:)
válasz erre: Simul justus et peccator - 2011-08-27 08:50:37 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-08-27 08:50:37
Mi ha levegőt veszünk is vétkezünk, folyton:)
válasz erre: alex:) - 2011-08-27 08:40:10 | megtekintés
alex:) 2011-08-27 08:40:10
A simul justus et peccator, az Isten előtt egyszerre igaz és bűnös ember élete tulajdonképpen erről a megbékélésről szól.
:))))
Simul justus et peccator 2011-08-27 07:53:53
Mivel Isten és tökéletes
NEM
válasz erre: Jocó - 2011-08-25 23:22:40 | megtekintés
Simul justus et peccator 2011-08-27 07:41:43
http://www.ujszeged.ref.hu/bongeszo/DavidFia/
Jocó 2011-08-25 23:22:40
http://w388.dobd.hu/audio/sipos-ete-almos-tudott-volna-jezus-vetkezni-7KPbhH1gfZD
Fontos kérdések előadás címe: Tudott volna Jézus vétkezni?
Jocó 2011-08-25 22:14:14
Örömmel veszem,hogy nem neheztelsz.

Jézus Krisztus áldja meg életedet!

Szeretettel Jocó "Egy vastag nyakú kálvinista"
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-24 20:07:08 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-24 20:07:08
Ha azt írtam, kedves Jocó hogy szeretem, akkor nyilván ismerem is... de nem baj, nem neheztelek.
válasz erre: Jocó - 2011-08-24 13:34:03 | megtekintés
alex:) 2011-08-24 16:35:32
Paul Washer - Honnan tudod?

http://www.youtube.com/watch?v=P3NeBe6CxLg&feature=related
válasz erre: Jocó - 2011-08-24 13:34:03 | megtekintés
Jocó 2011-08-24 13:34:03
Mivel nagyon szereted P Washert,ezért,kedves Éva,most én a Te kedvedben járok. :)
Megosztok Veled egy 6 részes videót,ha megnézted az első részt,akkor a másodikra kattintasz és így tovább.
http://www.youtube.com/watch?v=MNr-dHGgFw4
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-24 06:48:17 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-24 06:48:17
Nagyon szeretem P.Washert, igen, háború van - csakhogy nem egymás ellen...
Az Úr áldjon kedves Jocó :)
válasz erre: Jocó - 2011-08-23 15:51:13 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-24 06:46:55
Igen, ez a legfontosabb, de azért a szavak (és a félreértések!) is számítanak...
válasz erre: Jocó - 2011-08-23 15:50:56 | megtekintés
Jocó 2011-08-23 22:22:46
A fontos kérdések előadás címe: Milyen az igaz egyház?

http://jozsef.dobd.hu/playlist/5anXRSd6Xvf
Jocó 2011-08-23 15:51:13
http://www.youtube.com/watch?v=KminTrxfiyk
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-23 14:52:34 | megtekintés
Jocó 2011-08-23 15:50:56
Kedves Éva!
Áldjon meg Téged az Úr Jézus! Isten tudja,milyen szível írhattam Neked ezeket a sorokat,a többi pedig szinte nem is érdekes.
válasz erre: máté 9.37. - 2011-08-23 14:49:23 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-23 14:52:34
http://www.youtube.com/watch?v=qy4Dk1MSEuU
válasz erre: Jocó - 2011-08-23 14:42:09 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-23 14:49:23
Kedves Jocó - én Gyöngyivel :)) itt, ezekben a sorokban. És hidd el, hogy a HITÜNK lényegében. "Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség".
Isten áldjon - tiszta szívvel.
válasz erre: Jocó - 2011-08-23 14:42:09 | megtekintés
Jocó 2011-08-23 14:42:09
Kedves Györgyi,mit tettél,mit tettél! Illetve általad a Szentlélek!
Hát egyetértek Évával! :))
Még a végén tényleg egyek leszünk. :) Bár így lehetne... Mert közöttünk lehetne az Ő helye is a Krisztusban. Az Ő kegyelmét,féltő szeretetét láthatom soraidban. :)) Dicsőség Istennek!
válasz erre: gyöngyi - 2011-08-23 09:09:41 | megtekintés
máté 9.37. 2011-08-23 09:50:35
Ez így tökéletesen igaz, a mondatok mind. Örülök :))
válasz erre: gyöngyi - 2011-08-23 09:09:41 | megtekintés
gyöngyi 2011-08-23 09:09:41
Jézus mondja: "Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."

A hasonlat arra utal, hogy a szelet nem látjuk, de a munkáját tapasztaljuk. Isten Lelkének a jelenléte sem látható, de munkája, amit az emberekben elvégez, nagyon is valóságos. A legkeményebb szívet is újjáteremti, a legelrejtettebb bűnöket is világosságra hozza, a legkétségbeesettebb embert is meg tudja vigasztalni, s új erővel tölti meg.
Jocó 2011-08-23 00:39:37
Az előadás címe: Van e ma nyelveken szólás?
Nem rég kitettem a facebook üzenőfalamra is,ahol az egyik ismerősöm,aki Pünkösdi keresztény,meghallgatta és hálásan köszönte,mert érintette szívét. Ezt kívánom mindenkinek,aki meghallgatja ezt a biblikus előadást!
http://w229.dobd.hu/audio/sipos-ete-zoltan-van-e-ma-nyelveken-szolas-0g3twtVHiE7
máté 9.37. 2011-08-22 10:00:05
A HIT-re kérdeztem rá, kérdezek most is. Márk 16.17-18. és János 14.12.
Hit nélkül nem lehet Istennek tetszeni, mint írja azt Pál apostol

nem a vadhajtásokból kell(ene) megismerni a hatalmas művet. Aki abból ismeri meg, nem mond igazat.
Hanem abból, hogy pl.Emiliano Tardif egy városról (tipikus következmény) azt írta (a Jézus él c.könyvében, mert a másikban nem találom):

"és a nyilvánosházak bezártak. Azelőtt a város a prostitúció városa volt, most az ima városa lett".Ezt lehet sorolni a "Csodák El Paso-ban c.könyben olvasottal, ahol a JEZSUITA ATYA szolgálata a szeméttelepen élelelem-bankot hozott létre, tiszta vizet adtak adtak az épített vízvezetékek, az addig éhenhalt gyermekek után orvosi ellátást kaptak és a börtönökbe is mentek szolgálni/énekelni, sőt az ideggyógyintézetbe is beszélgetni/gyógyítani.
Kár? hogy ott is élelemszaporodás, lelkek megmentése, naponkénti bibliaolvasás volt az Úr által előre megmondott gyümölcsök? És persze, a nyomorúságos viskók helyett egészséges házak építése, gyümölcsösök telepítése, és egy halastó is...
A Lélek gyümölcseként felvirágzott az élet. De majdnem betiltották! Ám egy idős asszony eldobta mankóit, meggyógyult... így lett szabad az út a szolgálatra, Isten dicsőségére.

Vagy, a magyar "uszkai csoda" ahol nemcsak nem lopnak többé /zömében roma lakosság/, és ezzel ellene mondanak a cigány-bűnözés fogalomnak, hanem piszkos beszéd sem hallatszik utcán, a kocsma is átalakult. Igen, és sok csoda történik, a Szentlélek erejében.

Ezt is fel lehetett volna tölteni az Internetről.

Mindig elfelejtitek! "Gyümölcseikről ismeritek meg a fát!"
válasz erre: Jocó - 2011-08-22 00:46:32 | megtekintés
Jocó 2011-08-22 00:46:32
Semmi probléma.
Akkor így írom:
Az előadás címe: "Mi választ el bennünket a karizmatikus mozgalomtól? Vagyis a Biblia szövetség tagjait és a velük egy hiten lévő keresztényeket,bennünket,mi választ el a karizmatikus mozgalomtól?
http://w380.dobd.hu/audio/alfoldy-boruss-dezso-mi-valaszt-el-bennunket-a-karizmatikusoktol-2iNaCzJ5jx7
máté 9.37. 2011-08-21 23:35:33
Vannak karizmatikus reformátusok is. Pszt.
válasz erre: Jocó - 2011-08-21 22:55:55 | megtekintés
Jocó 2011-08-21 22:55:55
A fontos kérdések előadás címe:
Mi választ el bennünket a karizmatikus mozgalomtól?Bennünket,reformátusokat.
http://w380.dobd.hu/audio/alfoldy-boruss-dezso-mi-valaszt-el-bennunket-a-karizmatikusoktol-2iNaCzJ5jx7
máté 9.37. 2011-08-20 17:48:07
A körmeneten csak első királyunk hagyatékát hordják körül. Még jó :)) - mert lehetne rosszabb is, szerintem. Magam csak kívülről néztem egyszer-egyszer:
szörnyűek a szuronyok, a díszszázad minden katonáján. De gyönyörűek fehér kesztyűik, melyről a "tiszta kéz" asszociációja jött le nekem, és még el is spájzoltam belőle (nem tartott sokáig :)) ).
Miután olyan ARCOK láthatóak (de nem kukkolni mentem ! tévedés ne essék! csak van nekem Isten-adta szemem) akik csak ilyenkor jönnek elő a kolostorokból, élmény volt látni egy-egy drága fiatal apácát, hitében ujjongva, boldogan, de elrettentő a díszlovagok irtózatos arckifejezéseit... sajnos ez utóbbiak lényegesen többek vannak, én már nem is bírnék odamenni... Válságba sodor - amit egyébként nagyon sűrűn látok, mert ott megyek el lányomékhoz - az arany felirat: "EGO SUM VIA VERITAS ET VITA" - Igen, Uram, Te vagy! De hogyan...

Gáncs püspök oda ment, a felirat alá... legyetek már egy ici-picit emberiek... nekem hiányzik most például a kedves társaság,magyar és nemmagyar/vendég, mert kifejezi országunk megújulásának reményét,jó lett volna fentiek ellenére ott lenni...mégpedig a FELÜLRŐL várt megújulást várjuk az Istentől, és biztos, hogy mindenki ebben a reményben van ott jelen...
válasz erre: Sola Scriptura - 2011-08-20 16:44:07 | megtekintés
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

  • © mindennapi.hu - minden jog fenntartva. All rights reserved.